Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro životní prosředí Rady kraje Vysočina č. 7/2002

14. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí

Rady kraje Vysočina č. 7/2002

konaného dne 14. listopadu 2002

 

 

 

Přítomno:            7 členů komise – viz prezenční listina

                                   Zetěk Jozef, RNDr. – „Chaloupky“ – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě

                                  Hájek Pavel, Ing. – odbor životního prostředí

                                  Sklenařík M., JUDr. – fa ICKM

                                  Křivská Soňa, DiS. – „Chaloupky“ - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě

                                  Hanzl Daniel, Mgr. – sociolog, VOŠ sociální Jihlava

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Problematika skládky v Pozďátkách (informace současných vlastníků o dalších záměrech)

3.       Aktualizace Programu rozvoje kraje (PRK)

4.       Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (prezentace závěrů průzkumu současného stavu)

5.       Prognóza a koncepce strategie ochrany přírody a krajiny kraje Vysočina (diskuse k obsahu připravovaného materiálu – viz příloha)

6.       Fond Vysočiny – informace o stavu přípravy grantových programů

7.       Závěr

 

 

1. Zahájení

 

Předseda komise pro životní prostředí Bc. Michal Zrůst zahájil 7. zasedání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina v roce 2002 a přivítal všechny přítomné členy a hosty. Přednesl program 7. zasedání komise pro životní prostředí v roce 2002, který byl bez připomínek přijat. Členové komise nevznesli žádné připomínky k zápisu ze zasedání komise pro životní prostředí č. 6/2002.

 

2. Problematika skládky v Pozďátkách (informace současných vlastníků o dalších záměrech)

 

            JUDr. Miroslav Sklenařík, kontaktní osoba firmy ICKM, seznámil členy komise pro životní prostředí s činností firmy. Firma nabízí obcím, městům, svazkům obcí, mikroregionům a krajům převzetí jejich povinnosti investovat do odpadového hospodářství zainvestováním jakýchkoliv zařízení na likvidaci odpadů či likvidace kontaminovaných lokalit. Uvedl, že firma ICKM zajišťuje investice a transfer inovačních technologií do České republiky. Dále uvedl, že firma věnuje velkou pozornost sanacím a rekultivacím. Firma sídlí v Praze a působí v České republice více než 10 let. Jedním z cílů společnosti je zprostředkování investic a transferu inovačních technologií z italských podnikatelských a bankovních korporací do České republiky, jejích regionů a rozvíjejících se projektů. Uvedl, že skupina ICKM – ecosistema se po analýze stavu odpadového hospodářství v České republice rozhodla jako pilotní – referenční projekt realizovat sanaci skládky nebezpečného odpadu Pozďátky, jež je dlouhodobou ekologickou zátěží regionu Třebíč. Po sanaci, která bude probíhat cca do začátku roku 2004, bude v místě vybudována struktura na likvidaci odpadu, používající nejmodernější technologie, plně vyhovující evropským normám a standardům. JUDr. Sklenařík členům komise pro životní prostředí sdělil, že dne 16. 10. 2002 byl dokončen proces přebírání skládky a dostupné dokumentace od správce konkurzní podstaty. Členové komise vedli rozsáhlou diskusi týkající se problematiky skládky Pozďátka . Dotazy výše zmíněné problematiky, členům komise pro životní prostředí, zodpověděl JUDr. Sklenařík.

 

3. Aktualizace Programu rozvoje kraje (PRK)

 

            Ing. Jan Joneš, tajemník komise, odkázal členy komise na podkladový materiál týkající se aktualizace Programu rozvoje kraje. Členové komise mohou své připomínky a náměty ke změnám v Programu rozvoje kraje zasílat, do 20. prosince 2002, na adresu odboru regionálního rozvoje (kontaktní osoba Mgr. Dušan Vichr) nebo odboru životního prostředí (kontaktní osoba ing. Jan Joneš), prostřednictvím e-mailu.

 

4. Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (prezentace závěrů průzkumu současného stavu)

 

            Mgr. Daniel Hanzl, sociolog VOŠ sociální v Jihlavě, seznámil členy komise pro životní prostředí se závěrečnou zprávou sociologického průzkumu, který se zabýval názory obyvatel kraje Vysočina na životní prostředí a na problémy s ním spojené. Dále seznámil členy komise se závěrečnou zprávou sociologického průzkumu, který se zabýval mírou informovanosti podnikatelských subjektů o enviromentální problematice. RNDr. Jozef Zetěk, zástupce Chaloupek – střediska pro vzdělávání a výchovu v přírodě, seznámil členy komise pro životní prostředí se závěrečnou zprávou sociologického průzkumu, který se zabýval názory nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí v kraji Vysočina. Dále seznámil členy komise se závěrečnou zprávou sociologického průzkumu, který se zabýval informovaností o životním prostředí v tisku v kraji Vysočina.

 

5. Prognóza a koncepce strategie ochrany přírody a krajiny kraje Vysočina (diskuse k obsahu připravovaného materiálu – viz příloha)

 

            Ing. Jan Joneš uvedl, že kraj ze zákona „O ochraně přírody a krajiny“ má zpracovat materiál „Prognóza a koncepce strategie ochrany přírody a krajiny kraje Vysočina. V rozpočtu kraje pro rok 2003 v kapitole regionálního rozvoje je s výše zmíněným záměrem již počítáno. Otázkou zůstává, co by koncepce měla obsahovat, jak by měla být strukturovaný. Ing. Joneš zmínil stručnou anotaci týkající se problému. Členové komise toto téma projednají na příštím jednání.

 

6. Fond Vysočiny – informace o stavu přípravy grantových programů

 

            Bc. Michal Zrůst zmínil zasedání komise pro životní prostředí č. 5/2002, kdy členové komise vybírali „grantové programy“. Ing. Joneš uvedl, že grantový program „Krajina Vysočiny“ doporučila Rada kraje Vysočina ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

7. Závěr

 

Na závěr poděkoval předseda Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina Bc. Michal Zrůst všem přítomným členům a hostům. Termín dalšího zasedání komise byl stanoven na leden 2003.

 

 

        Bc. Michal Zrůst v. r.                                        předseda Komise pro životní prostředí

                                                                  Rady kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 14. listopadu 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 19.listopadu 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.12.2002 / 13.2.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze