Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2007

23. listopad 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2007

konaného dne 23. 11. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

7. Milan Linhart

2. Leopold Bambula

8. Vladislav Nechvátal (místopředseda)

3. Antonín Daněk

9. Jana Tomášková

4. Miroslav Houška (předseda)

10. Daniel Zatočil

5. Zdeněk Ryšavý

11. Eva Vrtalová (tajemnice)

6. Milan Koudelka

 

Nepřítomni:

1. Štefan Nigoš

2. Ivan Pfaur

Hosté:

1. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ)

 

Program:

1.       Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů:

2.       Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodářství;

3.       Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2007;

4.       Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008;

5.       Vyhodnocení akcí spolufinancovaných z EIB;

6.       Různé;

7.       Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

 

Přednesl program zasedání – ten byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 18. 9. 2007. – 31. 10. 2007“;

-          „Vývoj daňových příjmů v období leden – listopad 2007“.

Anna Krištofová tyto materiály podrobně komentovala.

Uvedla, že vývoj daní je rovnoměrný a příznivý a že daňové příjmy rozpočtované pro rok 2007 se naplní.

Na zasedání se dostavil pan Milan Koudelka.

 

Usnesení 008/05/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodářství.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2007

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 – 10/2007“.

Anna Krištofová tento materiál podrobně komentovala.

Informovala, že ve výdajích bylo uspořeno 115 milionů korun. Z toho 13 milionů bude použito na posílení finančních prostředků Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. 32 milionů na nákup nemovitostí v Heleníně. 70 milionů bude vloženo do Fondu strategických rezerv.

Miroslav Houška doplnil, že ve 4. čtvrtletí se každoročně dělá rekapitulace výdajových kapitol
a hledá se, co se z rozpočtu nevyčerpá. Ze 115 milionů korun je 82 milionů, které se nevyčerpaly v investicích v dopravě. Z těchto peněz bylo více jak 21 milionů přesunuto do ROPů, 5,7 milionů bylo ušetřeno na výběrových řízeních a 55 milionů je z akcí, které se neuskutečnili např. oprava komunikace ve Velké Bíteši.

 

Usnesení 009/05/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 – 10/2007.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2008 – 4. návrh rozpočtu (verze 4.4)“;

-          „Hlavní změny v návrhu rozpočtu 2008 oproti schválenému rozpočtu 2007“.

Anna Krištofová tyto materiály podrobně komentovala.

Uvedla hlavní změny v návrhu rozpočtu 2008 oproti schválenému rozpočtu 2007 v jednotlivých kapitolách:

Kapitola Zemědělství:

-          v roce 2008 bude menší rozpočtovaná částka na čerpání výdajů krytých zvláštním účtem vod;

-          menší rozpočtová částka na příspěvky na hospodaření v lesích.

Kapitola Školství, mládeže a sportu:

-          žádné změny, výdaje z roku 2007 jsou valorizovány mírou inflace, žádné nové položky nejsou.

Kapitola Kultura:

-          8% zvýšení, v roce 2008 kapitola nově obsahuje dotaci na opravu pomníků, památníků
a pamětních desek;

-          nově také 6 milionů korun od města Havlíčkův Brod jako dotaci pro krajskou knihovnu Vysočiny.

Kapitola Zdravotnictví:

-          nárůst výdajů na protialkoholní záchytnou stanici;

-          nárůst částky na certifikaci nemocnic;

-          nárůst příspěvků na provoz příspěvkové organizace Dětské centrum Jihlava, Dětského domova Kamenice nad Lipou a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina;

-          nárůst částky na investice ve zdravotnictví;

-          změna v zabezpečení provozování LSPP.

Kapitola Územní plánování:

-          nárůst částky na dotace obcím na územně plánovací činnost.

Kapitola Doprava:

-          nárůst příspěvku na provoz KSÚSV;

-          v roce 2007 byla výše výdajů kapitoly ovlivněna úvěrem od EIB;

-          v roce 2008 bude větší částka na kapitálových výdajích;

-          v roce 2008 nově na kapitole investice v dopravě.

 

Kapitola Sociální věci:

-          sníženy příspěvky na provoz u krajských sociálních příspěvkových organizací.

Kapitola Požární ochrana a IZS:

-          v roce 2008 neobsahuje dotaci sboru dobrovolných hasičů.

Kapitola Zastupitelstvo kraje:

-          v roce 2008 dojde k navýšení z důvodu zajištění vztahů s partnerskými regiony, 5 milionů korun na Ukrajinu.

Kapitola Regionální rozvoj:

-          nově částka na příspěvkovou organizaci Vysočina tourism – 11 milionů Kč;

-          nově částka na stálé zastoupení v Bruselu – 5 milionů Kč.

Kapitola Nemovitý majetek:

-          v roce 2008 neobsahuje investice v dopravě;

-          větší částka na nákupy nemovitostí;

-          nižší částka na investice ve školství;

-          vyšší částka na investice v sociálních věcech krytá ze zdrojů kraje.

Kapitola Rezerva a rozvoj kraje:

-          v roce 2008 kapitola obsahuje převod do Fondu strategických rezerv.

Anna Krištofová dále informovala, že v příjmové stránce došlo k 7% navýšení u daňových příjmů, pro kraj Vysočina to má na rok 2008 optimistický dopad.

 

Na zasedání se dostavil pan Vladislav Nechvátal.

 

Miroslav Houška krátce informoval členy komise o projektu spolupráce mezi krajem Vysočina
a  Zakarpatskou oblastí Ukrajiny.

 

Proběhla krátká diskuse nad oblastmi sociálních věcí a školství.

 

Usnesení 010/05/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje schválit rozpočet kraje Vysočina na rok 2008.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

5. Vyhodnocení akcí spolufinancovaných z EIB

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Akce EIB 2007“.

Miroslav Houška materiál okomentoval. Uvedl, že celková částka prací vyúčtovaných na akcích EIB již překročila 700 mil. Kč. Tyto prostředky byly použity na opravy komunikací. Celková délka opravených úseků činí 389 km, z toho 320 km na silnicích II. třídy a 69 km na silnicích III. třídy. Z celkové délky silniční sítě kraje Vysočina bylo opraveno 8,49% silniční sítě.

 

Usnesení 011/05/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

provedené souvislé opravy silnic v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Různé

Miroslav Houška informoval členy komise o těchto věcech:

-          výběrové řízení na pojištění majetku kraje – do výběrového řízení se přihlásily
3 pojišťovny: Kooperativa, Allianz a Česká pojišťovna. Vyhrála Kooperativa, smlouva je uzavřena na 5 let (1. 1. 2008 – 31. 12. 1212), kraj Vysočina to bude stát 125 mil. Kč. Jsou kryta rizika vztahující se ke škodám na majetku a rizika vztahující se k odpovědnosti za škodu. Za příspěvkové organizace ve školství a v sociální oblasti je uzavřena jedna generální pojistka, která se vztahuje k pojistným událostem, které mají vysoké plnění. Nemocnice se v současné době vystavují vyšším rizikům, proto každá bude mít uzavřenou svou pojistnou smlouvu. Ve smlouvě je také uvedeno, že pokud nenastane žádné pojistné krytí, pojišťovna se bude na zisku podílet s krajem Vysočina;

-          výkupy pozemků - kraj Vysočina měl vyčleněno 33,9 milionů Kč ze státního rozpočtu na výkupy pozemků, do současné doby vykoupil 13,1 ha pozemků, průměrná cena byla 65,8 Kč/m. Vyčerpat se podařilo zhruba 8 mil. Kč.

 

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

Termín zasedání rozpočtové komise č. 6/2007 byl stanoven na čtvrtek 13. prosince 2008,
od 13:00, v restauraci Buena Vista.

 

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Dana Uchytilová dne 26. 11. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.12.2007 / 4.12.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze