Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zpráva o činnosti bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina za rok 2001 a návrh plánu činnosti na první pololetí roku 2002

 

 
 

Zpráva o činnosti  bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina za rok 2001 a návrh plánu činnosti na první pololetí roku 2002 (projednáno v Radě kraje Vysočina dne 10.12.2001)

 

Bezpečnostní komise se v roce 2001 sešla na 6. zasedáních.

 

1. zasedání se uskutečnilo dne 18.4.2001 v Jihlavě, přítomno 5 členů BK

Komise se zabývala předběžným plánem a předmětem činnosti a přípravou zřízení Bezpečnostní rady kraje

Program jednání:

1.)    Zahájení jednání

2.)    Funkce a činnost Bezpečnostní komise

3.) Různé

 

2.) zasedání se uskutečnilo 6.6.2001 v Jihlavě, přítomni 4. členové BK a zástupci HZS kraje ředitel pplk. Ing. Drahoslav Ryba a jeho 1. náměstek pplk. Ing. František Zadina

Program jednání:

1.)    Zahájení jednání

2.)    Projednání připomínek HZS Vysočiny k Programu rozvoje kraje

3.)    Informace o jednáních ve věci krajské správy Policie ČR

4.)    Informace o přímých dopadech případného přesunu operačního střediska LZS z Jihlavy do Havlíčkova Brodu s využitím vrtulníků Armády ČR

5.)    Informace o zřízení bezpečnostní rady kraje

6.)  Různé

 

3.) zasedání  se uskutečnilo 10.7.2001 v sídle ÚSZS Jihlava, přítomno 9. členů BK a ředitel ÚSZS Jihlava MUDr. Jan Sedlák

 

Program jednání:

1.      Zahájení jednání

2.      Projednání usnesení vlády ČR č. 672/1999 Sb., k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému, které se týká přesunu operačního střediska LZS z Jihlavy do Havlíčkova Brodu s využitím vrtulníků A ČR

3.   různé

 

4.) zasedání se uskutečnilo 1.10.2001 v Jihlavě, přítomno 11. členů BK a Ing. Jan Murárik

Program jednání :

1.      Zahájení jednání

2.      Opatření pro krizové stavy

3.      Aktuální informace z dění v kraji

4.      Plán činnosti komise na období 2 let

5.      Různé

6.      Závěr

 

5.)zasedání se uskutečnilo 29.10.2001 v sídle HZS v Jihlavě, přítomno 9. členů BK, Ing. Murárik a zástupci HZS kraje Vysočina

Program jednání:

1.      Zahájení jednání

2.   Prezentace HZS ve věci ochrany obyvatelstva

3.      Diskuse a různé

4.      Závěr

 

6.) zasedání se uskutečnilo dne 5.12.2001 v zasedací místnosti MěÚ Třebíči, přítomno 6.členů BK a ředitelé Městských a Obecních policí z kraje Vysočina

Program jednání :

1.      zahájení

2.      zákon o obecní policii  č. 553/1991 Sb., ve zněmí změn a doplňků (viz příloha)

3.      navrhovaná novela zákona o obecní policii (viz příloha)

4.      vzdělávání strážníků MP

5.      různé

 

 

Souhrn usnesení bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina  za rok 2001 :

 

Usnesení 001/02/01/BK ze dne 6.6.2001

Bezpečnostní komise rady kraje Vysočina doporučuje radě kraje, aby byly připomínky HZS Vysočiny zahrnuty do Programu rozvoje kraje.

 

Usnesení 002/03/01/BK ze dne 10.7.2001

Po seznámení se skutečnostmi doporučuje Bezpečnostní komise radě kraje vyslovit nesouhlas s usnesením vlády ČR č. 672/1999 Sb., k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému v části týkající se přesunu leteckých činností Letecké záchranné služby z Jihlavy do Havlíčkova Brodu s využitím vrtulníků Armády ČR, zejména z důvodu :

1/         LZS v Jihlavě funguje bez přerušení od roku 1991,za tuto dobu se vybudoval stabilní zkušený tým zdravotníků zabezpečující tuto činnost.

 

2/         LZS ošetřila za tuto dobu cca 6500 nemocných vyžadující intensivní přednemocniční neodkladnou péči.

 

3/         Všichni lékaři létající LZS splňují kvalifikační předpoklady, rovněž záchranáři mají střední zdravotnické vzdělání a všichni absolvovali pomaturitní studium ARIP.

 

4/         Veškerý zdravotnický personál absolvoval školení a roční přezkoušení pro držení Oprávnění člena posádky HEMS (toto vyžaduje předpis JAR-OPS 3)

Všichni členi posádek LZS jsou držitelé průkazů Omezené vysvědčení radiotelefonisty letadlových radiostanic.

 

5/         Vybavení vrtulníku  a personální obsazení je na úrovni zemí EU, což konstatoval v loňském roce komisař UE, který zde vykonal kontrolu.

 

6/       Vybavení pracoviště LZS a zdravotnického operačního střediska se formovalo po 10 let provozu jak technickým vybavením, tak hardwerovým a softwerovým vybavením. Softwaire se vyvíjí na ÚSZS Jihlava společně s firmou Profia s.r.o. Nové pracoviště, které je v provozu od prosince 1999, je projekčně i funkčně koncipováno k provozu Letecké záchranné služby. Je zde temperovaný hangár, který je pro provoz  v klimatickém charakteru Vysočiny nutností. Vrtulník stojí na elektroplošině napájené akumulátory, řízené počítačem a centrálním serverem tak, že při signálu start na zdravotnickém operační středisku se automaticky po celé budově rozvučí a rozsvítí červené majáky LZS, spustí pagery posádky LZS, otevřou se vrata hangáru a vyjede plošina s vrtulníkem, která je vlastně heliportem. Tímto způsobem se zkrátila doba startu na skutečné minimum, pod které již nelze v součastné době jít. Posádka se dostane k vrtulníku prohřátému (neexistuje zamrzání léků v zimním období, snížení kapacity baterií zdravotnické techniky způsobením chladu, neexistuje namrznutí rotoru stroje a podobně). Hlavní heliport splňuje provoz 24 hodin dle norem EU, je vybaven  předepsanými a certifikovanými přistávacími světly (Papy), osvětlením,  přistávací osvětlenou osou. Heliport je vybaven zábleskovým majákem umístněným na nejvyšší budově nemocnice, který je v noci viditelný na vzdálenost 40 km. Na technickém heliportu, který je celý i se svým okolím izolován neprodyšnou folii oproti podloží, je umístněna tlaková voda na mytí stroje a podzemní nádrž na 16000 litrů leteckého paliva s výdejním stojanem PHM. Osvětlený větrný rukáv na heliportu je samozřejmostí. Areál všech tří heliportů je nepřetržitě sledován kamerami průmyslové televize, hangár navíc pohybovými a protipožárními čidly. Výjezd plošiny na vlastní akumulátory je 25x po sobě, plošina je v hangáru automaticky dobíjena, nabíjení, tak heliport, tankování, jak ostatně celý areál a budova ÚSZS je do 10 vteřin po vypadnutí proudu napájena z vlastního dieselagregátu. Díky zařízením UPS tak vlastně ani nepostřehneme výpadek elektrické energie. Zdravotnické operační středisko pak disponuje vlastí radiostanicí na prvním leteckém pásmu a hlásí se znakem „Jihlava heliport info“ a je povinno řídit letecký provoz na heliportu a na vyžádání informovat i ostatní účastníky leteckého provozu o atmosférických  podmínkách. V AIPU je heliport  ÚSZS v Jihlavě veden jako vrtulníkové letiště s 24 hodinovým provozem. Na pokyn MZ ČR ÚSZS Jihlava  může jak technickým,  tak i personálním vybavením okamžitě spustit 24 hodinový provoz. Areál LZS v Jihlavě má schválení krajského hygienika (Brno) k 24 hodinovému provozu vzhledem k nemocnici pro stávající letadlovou techniku běžně užívanou v zemích EU(Bell,Eurocoper,Augusta,a pod). Areál nemá  certifikací pro těžké vrtulníky, což nakonec nemá ani jeden se střešních heliportů o hlukových normách vůči zástavbě a nemocnicím nemluvě.

 

7/ Investice 82 mil. , která byla do tohoto střediska investována, se však každým dnem a každým zachráněným pacientem umořuje. Dle názorů expertů je takto koncipované pracoviště vzorovým pracovištěm pro činnost Letecké záchranné služby.

 

8/ Vzhledem k tomu, že ÚSZS je zřizováno přímo MZ ČR, je v jeho činnosti zaručena neutrálnost vůči zdravotnickým zařízením spádové oblasti. Zásahy jsou řízeny výzvami na zdravotnické operační středisko ve spolupráci s nejbližším výjezdovým stanovištěm pozemní záchranné služby. Nemocní a zranění jsou pak umisťováni dle charakteru jejich postižení do  nemocnic, v jejichž spádovém území k postižení došlo. Výjimku pak tvoří postižení, kteří spadají pod „Metodické opatření MZ-ČR, kterým se upravuje síť traumacenter v ČR a jejich spádovým území“ , které nabylo účinnosti dnem 13.2.2001. Tito zranění jsou pak z místa neštěstí transportováni přímo do spádového traumacentra ,tj. pro kraj Vysočina Úrazová nemocnice Brno. 

 

9/  Výhodu v malých záchranářských vrtulnících vidím hlavně v tom , že

a)      při primárních zásazích dopraví posádku co nejblíže k postiženému ( což pro stavy ohrožení života je často životu zachraňující okolnost)

b)      při přistávání na přistávacích plochách nemocnic ať už ne technických plochách  tak i certifikovaných střešních heliportech pro svojí hmotnost do 3,4 t , jsou zde schopny bez  porušení základních leteckých a statických předpisů  přistát rovněž  míra hlučnosti těchto strojů je výrazně nižší a z hlediska  hygienických norem o hlučnosti je u těchto strojů výrazně nižší  fa tím méně zatěžující nemocné ve zdravotnických zařízeních i spoluobčanů v okolních bytových zástavbách  oproti  těžkým strojům.  

10/  Rovněž přistání záchranářského vrtulníku v členitém terénu Vysočiny je vzhledem hlubokým zářezům údolí a svažitému terénu. dalek výhodnější vrtulník opatřený  lyžovým podvozkem ( tento stroj může přistát na větším spádu  ) než  kolové podvozky.  Rovněž míra stlaku okolo vrtulníku . 

 

Rovněž doporučuje Radě kraje Vysočina uložit předsedovi Bezpečnostní komise projednat stanovisko s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem obrany ČR.

 

Usnesení 003/05/01/BK ze dne 29.10.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

prezentaci HZS ve věci ochrany obyvatelstva,

doporučuje

vydání publikace pojednávající o ochraně a obraně obyvatelstva v mimořádných krizových situacích.

 

Usnesení 004/05/01/BK ze dne 29.10.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

ukládá

předsedovi komise

požádat Generální ředitelství HZS ČR o stanovisko k spolufinancování HZS z rozpočtu kraje

 

Usnesení 005/06/01/BK ze dne 5.12.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje radě kraje

podporovat návrh novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který vychází z požadavků obcí a měst ČR, Kolegia primátorů statutárních měst ČR, připomínek Svazu měst a obcí ČR a je předkládám Kolegiem ředitelů městských policií statutárních měst ČR

 

Usnesení 006/06/01/BK ze dne 5.12.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

níže uvedený výkaz činnosti městských policií v kraji Vysočina za období od 1.1.2001 do 15.11.2001

Počet událostí celkem:                                                                        37 872

Řešeno:                                                                                                         Počet

 

·        Doprava                                        § 22 zák.č. 200/90 Sb.                        19 445

·        Veřejný pořádek                           § 47 zák.č. 200/90 Sb.                          2 360

·        Občanské soužití                           § 49 zák.č. 200/90 Sb.                             226

·        Přestupky proti majetku                 § 50 zák.č. 200/90 Sb.                             384

·        Alkohol                                         § 30 zák.č. 200/90 Sb.                                45

·        Porušení vyhlášek města                § 46 zák. č. 200/90 Sb.                          5 200

·        Oznámení občanů                                                                                        4 960

·        Počet odchycených psů                                                                                  456

 

Počet přestupků předaných celkem:                                                      1 379

 

 

 

Předáno:                                                                                                        Počet

 

·        Přestupkové oddělení                                                                                     387

·        Příslušný správní orgán                                                                                   709

·        Policie České republiky                                                                                  283

 

Počet trestných činů předaných celkem:                                                               206

·        Policie České republiky                                                                                 177

·        Zadržené hledané osoby                                                                                  29

 

Usnesení 007/06/01/BK ze dne 5.12.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

rezignaci člena BK pana Františka Šoukala (SNK), bytem Máchova 4, Jihlava ke dni 6.12.2001

 

 

Návrh plánu činnosti bezpečnostní komise na první pololetí roku 2002 :

 

Leden

  • Projednání  materiálu „Rekonstrukce evakuačních a zásahových tras JE Dukovany“ vzhledem k Vnějšímu havarijnímu plánu JE Dukovany

 

Únor
  • Projednání problematiky středisek zdravotnických záchranných služeb v kraji Vysočina a středisek LSPP
Březen
  • Dokončení přípravy  krajské publikace s tématem ochrana obyvatelstva  a její zajištěnost v kraji Vysočina
  • Vyhodnocení zpráv o činnosti  složek IZS

 

Duben
  • Vyhodnocení operačních plánů zimní údržby
  • Příprava cvičení složek IZS v kraji Vysočina

 

Květen
  • Schůzka komise s řediteli Okresních ředitelství policie ČR v kraji Vysočina

 

Červen

  • Příprava semináře pro tajemníky obcí na téma ochrana utajovaných skutečností

 

Doporučuji členům Rady kraje Vysočina schválit pouze plán činnosti komise na první pololetí roku 2002 vzhledem k odlišnosti problematiky této komise a nutnosti řešení operativních věcí.

 

Zpracoval Pavel Maslák – předseda bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.7.2002 / 30.7.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze