Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002

26. červen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise

Rady kraje Vysočina č. 7/2002

konaného dne 26. června 2002

 

 

 

Přítomno:

-          Jaroslava Bambasová – členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Jiří Běhounek - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Jaroslava Horáková - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          Ing. Vladimír Novotný - předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          Ing. Jan Palán – místopředseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Soňa Pokorná - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Richard Štrobl - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Václav Miláček

-          MUDr. Marie Havlásková

-          JUDr. Věra Švarcová – tajemnice komise

 

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

2.      Závěrečné zhodnocení mapování sítě zdravotnických zařízení v kraji Vysočina a příprava materiálů pro Radu kraje Vysočina

3.      Závěrečné zhodnocení otázky hospicu

4.      Diskuse a různé

5.      Závěr

 

 

 

1. Zahájení jednání

Jednání zahájil předseda zdravotní komise Ing. Vladimír Novotný. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání, který byl přítomnými schválen.

 

 

 

 

2. Závěrečné zhodnocení mapování sítě zdravotnických zařízení v kraji Vysočina a příprava materiálů pro Radu kraje Vysočina

Ing. Vladimír Novotný navrhl vnější formu získaných materiálů v jednotlivých okresech. Jeho návrh spočívá v tom, že za každý okres by měl být jednotně zpracován materiál, ve dvou vyhotoveních, která by byla k dispozici u zápisu na sekretariátu hejtmana a na OSVZ. Navrhl rovněž níže uvedenou systematiku zmíněných materiálů

 

1.      Název  okresu

2.      Mapa, počet obyvatel

3.      Současný stav sítě zdravotnických zařízení

4.      Problémy v okresech

5.      Návrhy na řešení a doporučení

 

MUDr. Marie Havlásková navrhla zpracování pohotovostních služeb a primární péče napříč okresy, což by umožnilo lepší srovnání. Poukázala také na rozdílnost získaných materiálů. Bude nutné stanovit určité pevné body, které se v materiálu objeví.

Jaroslava Bambasová je pro kompromis mezi oběma návrhy, t. j. zpracovat jednotlivé okresy napříč a nakonec uvést souhrnný materiál, ve kterém lze všechny subjekty v okresech srovnávat

Členové komise odsouhlasili zpracování materiálu napříč okresy v případě LSPP, ZZS, pohotovosti stomatologů, lékáren a dále problematiky primární péče. Rozbor nemocnic bude zadán RNDr. Kejzlarovi a rozbor hospodaření zpracuje ekonom.

 

Zpracování jednotlivých bodů:

 

1.      LSPP

§         struktura (střediska, jejich počet, provozní doba)

§         dotace

§         doporučení:

o      nevýjezdová, jedna na okres, LSPP pro děti samostatně, dotace dle počtu obyvatel

o       ordinační hodiny všední den (17:00 – 7:00); so, ne, svátky (nepřetržitě), LSPP pro děti, všední den (17:00 – 22:00 hod), so, ne, svátky (8:00 – 18:00),

o      ujednotit pracovně právní vztahy – dohoda o provedení práce,

o      sazby pro lékaře: všední den 200,- Kč, so, ne, svátky 250,- Kč

o      provozovatel: nejlépe rychlá záchranná služba, popř. kraj Vysočina

 

2.      Stomatologie

§         struktura (střediska, jejich počet, provozní doba)

§         dotace

§         doporučení

o      Zdravotní komise Rady kraje Vysočina doporučuje systém stomatologických LSPP neměnit, zachovat ho dle jednotlivých okresů. Kraj Vysočina by měl zahájit jednání s Oblastním sdružením Stomatologické komory ohledně zajištění LSPP bez příspěvku.

3.      Lékárny

§         struktura (střediska, jejich počet, provozní doba)

§         dotace

§         doporučení

o      ve většině okresů je stav nevyhovující

o      po převzetí zřizovatelské funkce Zdravotní komise Rady kraje Vysočina doporučuje zavést pracovní dobu: všední den do 18:00 hod sobota, neděle, svátek 8:00 – 18:00 hod.; mimo tyto hodiny pohotovostní služba na telefonu

 

4.      Rychlá záchranná služba

§         struktura (střediska, jejich počet, provozní doba)

§         dotace

§         doporučení

o      ve většině okresů v uspokojujícím stavu

o      Zdravotní komise Rady kraje Vysočina doporučujeme zavést randezvous systém ve všech okresech a zachování LSSP ve Žďáře nad Sázavou nebo zřízení výjezdového stanoviště rychlé záchranné služby.

 

5.      Primární péče

a.       Praktičtí lékaři pro dospělé

§         počet

§         věková struktura

§         způsob vzdělávání

§         sdružení

§         podíl na LSPP

b.      Praktičtí lékaři pro děti a dorost

§         počet

§         věková struktura

§         způsob vzdělávání

§         sdružení

§         podíl na LSPP

c.       Stomatologové

§         počty

§         věková struktura

§         způsob vzdělávání

§         sdružení

§         podíl na LSPP

§         zákonná iniciativa – předávání praxí

§          

ZÁVĚR: Po všech konzultacích Zdravotní komise Rady kraje Vysočina upozorňuje, že během příštích 10 let bude nedostatek praktických lékařů.

 

6.      Nemocnice

Současný stav – stav lůžek, využití migrace, počty lékařů, průměrná mzda, náklady, mzdové náklady, průměrné náklady, hospodářský výsledem, UPS, mapování problémů s blízkým výhledem, investice, havarijní stav, přístrojová technika

§         ekonomický rozbor hospodaření zadá OSVZ odborníkovi

§         rozbor lůžkové kapacity (sítě) nemocnic zadá odbor sociálních věcí a zdravotnictví RNDr. Kejzlarovi

 

 

3. Závěrečné zhodnocení otázky hospicu

JUDr. Věra Švarcová blíže přiblížila problém hospicové péče v kraji Vysočina. Poukázala na dřívější jednání s MUDr. Svatoňovou a požádala členy zdravotní komise o stanovisko pro rok 2002, které bude předkládat Radě kraje Vysočina. Kraj Vysočina musí rozhodnout v nejbližší době, jelikož termín pro podání žádosti o finanční příspěvek na stavbu kamenného hospice  je 30. září 2002.

Diskuse:

MUDr.Soňa Pokorná upozornila na jedno ze základních hledisek posuzování stavby, tj. dostupnost. Souhlasí se stavbou hospicu v Havlíčkově Brodě.

Ing. Jan Palán jednoznačně se stavbou hospicu souhlasí. Stavba však ta přináší další otázku. Stavět novou budovu nebo investovat do opravy určité stávající budovy? Je toho názoru, že v rámci uvažované přestavby staré nemocnice v Jihlavě na LDN, by nebyl problém, vybudovat současně v tomto areálu i hospic. Co se týče provozovatele, bude určitě nutné vypsat výběrové řízení.

Ing. Vladimír Novotný chce zjistit, zda obec poskytne finance (popř. pozemek) a jaké stanovisko bude zaujímat zdravotní pojišťovna.

Paní Jaroslava Bambasová hovořila o potřebnosti takového zařízení v kraji Vysočina a také o porovnání nákladů v souvislosti se stavbou nové budovy, nebo přestavbou určité stávající.

MUDr. Jiří Běhounek pokládá v současné situaci stavbu nové budovy za luxus.

 

USNESENÍ: 004/05/2002/Zdk

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina doporučuje řešit otázku hospicové péče lůžkovou formou. Z tohoto hlediska bude vhodné prověřit možnosti využití volného nemovitého majetku ve vlastnictví kraje, zejména v resortu zdravotnictví a sociálních věcí.

Budoucího provozovatele doporučuje vybrat řádným výběrovým řízením.

Z výše uvedeného důvodu nepovažuje termín 30. záři 2002 k podání žádosti za reálný.

 

5. Závěr

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a za práci na mapování sítě zdravotnických zařízení v kraji Vysočina.

Termín zasedání zdravotní  komise č. 8/2002 určil na 3. září v 16:00 hod. v Jihlavě. Předběžné termíny několika dalších zasedání Zdravotní komise stanovil na úterý 1. října, 5. listopadu  a 3. prosince v 16:00 hod.

 

 

 

                                                                                    Ing. Vladimír Novotný v. r.

                                                                                     předseda Zdravotní komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 26. 6. 2002

Zapsal Radim Hošek dne 26. 6. 2002

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.7.2002 / 30.7.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze