Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2002

4. červen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise

Rady kraje Vysočina č. 5/2002

konaného dne 4. 6. 2002

 

Přítomno:

-          MUDr. Jiří Běhounek - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Tomáš Drasnar - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Jaroslava Horáková - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Jiří Kořán - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          Ing. Vladimír Novotný - předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          Ing. Jan Palán – místopředseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Soňa Pokorná - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Miroslav Skačáni - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          PaedDr. Martina Matějková – radní kraje Vysočina

-          Ing. Petr Cyrus – ředitel OP VZP Havlíčkův Brod

-          MUDr. Karel Přibyl – ředitel Okresní nemocnice Havlíčkův Brod

-          MUDr. Aleš Ošťádal – ředitel ZZS Třebíč, předseda Okresního sdružení ČLK

-          MUDr. František Jedlička – vedoucí oddělení zdravotnictví OkÚ Havlíčkův Brod

-          MUDr. Luboš Jirgl– předseda okresního sdružení České stomatologické komory

-          MUDr. Bohumil Froněk – předseda sdružení praktických lékařů pro dospělé

-          MUDr. Věra Ryvolová – předseda sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

-          PharmDr. Jaromír Weber – předseda okresního sdružení České lékárnické komory

-          MUDr. Václav Miláček

-          MUDr. Marie Havlásková

-          JUDr. Věra Švarcová – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

(Ing. Petr Cyrus,, Ing. Vladimír Novotný)

2.      Informace o přípravném setkání

(Ing. Vladimír Novotný)

3.      Individuální konzultace

(MUDr. Karel Přibyl, MUDr. Aleš Ošťádal, MUDr. František Jedlička, MUDr. Luboš Jirgl, MUDr. Bohumil Froněk, MUDr. Věra Ryvolová, Pharm. Jaromír Weber)

4.      Diskuse a různé

5.      Závěr

1. Zahájení jednání

Ing. Petr Cyrus, ředitel OP VZP, přivítal přítomné v Havlíčkově Brodě. Krátce pohovořil o situaci ve zdravotnictví v Havlíčkově Brodě, o spolupráci s Okresní nemocnicí Havlíčkův Brod a praktickými lékaři v okrese. Zdůraznil, že okres Havlíčkův Brod je vyvážený ve všech druzích péče z hlediska smluvního zajištění. Informoval o generačním problému zejména v oblasti primární péče. Zmínil akutní péči, jakožto významný segment z hlediska nákladovosti, přičemž vyzdvihl, že je nutné dát do pořádku kapacitu akutních lůžek. Dále zmínil problematiku nákladovosti léků. Podrobněji seznámil přítomné se strukturou a fungování OP VZP v Havlíčkově Brodě. Popřál členům komise úspěšný průběh jednání.

Ing. Vladimír Novotný, předseda zdravotní komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání zdravotní komise č. 5/2002. Tento program byl 8 hlasy schválen.

 

2. Informace o přípravném setkání

            Předseda podrobně okomentoval podkladové pracovní materiály k zasedání č. 5/2002. Pohovořil o významu tohoto jednání zdravotní komise.

 

3. Individuální konzultace

            Předseda přivítal a představil MUDr. Karla Přibyla, ředitele Okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě. MUDr. Karel Přibyl pohovořil o fungování, činnosti a struktuře nemocnice, tlumočil přítomným vývoj nemocnice v průběhu posledních let, hospodaření, ekonomickou situaci a stav účtu nemocnice. Informoval o počtu a struktuře zaměstnanců, průměrné mzdě, průměrném věku lékařů. Dále se zmínil o vizích fungování nemocnice v příštím roce. Informoval členy komise o tom, že v nemocnici právě probíhá velice podrobný audit. Hovořil také o problematice investic, přístavbě a rekonstrukci oddělení nemocnice. Konstatoval, že Nemocnice v Havlíčkově Brodě je výrazně dostředivá. V souvislosti s financováním zmínil dva největší problémy ve financování nemocnice od roku 1992: nová metodika VZP, a platový nárůst. Zmínil, že kolektivní smlouva v nemocnici je podepsána. Vyzdvihl fakt, že hlavním měřítkem je spokojenost pacienta.

            Ing. Vladimír Novotný vznesl dotaz k problematice odbornosti a problematice informačního systému v nemocnici.

            MUDr. Karel Přibyl vyzdvihl fakt, že nejdůležitější je dát do hromady tým odborníků, kteří dokážou vzájemně rychle a efektivně komunikovat, což se dle jeho slov v Nemocnici v Havlíčkově Brodě podařilo, týmová spolupráce je zde na velmi dobré úrovni. Co se týče informačního systému, tak největší důraz je kladem na tok informací.

            Ing. Vladimír Novotný vznesl dotaz k výhledovým investicím nemocnice.

            MUDr. Karel Přibyl konstatoval, že dosavadní CT je ve špatném stavu. Zdůraznil nutnost rekonstrukce prádelny – tento projekt je ve schvalovacím řízení, vlastní stavba bude probíhat v areálu nemocnice, bude nutné přesunout část investicí do příštího roku, provoz bude ekonomický, neboť nemocnice má vlastní zásobárnu vody a pára bude využívána pro vytápění některých objektů. Vyzdvihl fakt, že prádelna bude v režii zdravotního zařízení.

            PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina, konstatovala, že kraj vítá a podporuje myšlenku rekonstrukce prádelny v areálu Nemocnice v Havlíčkově Brodě.

            Vladimír Novotný se dotázal na stanovisko k případnému spoluvlastnictví objektu ZZS.

            MUDr. Karel Přibyl sdělil, že dle jeho názoru je optimální jeden jediný vlastník objektu.

            MUDr. Tomáš Drasnar vnesl dotaz ke koordinaci spolupráce s Nemocnicí v Jihlavě.

            MUDr. Karel Přibyl potvrdil snahu o navázání spolupráce obou nemocnicí. Tato snaha však nebyla zcela úspěšná, uvítal by otevřenější přístup ke spolupráci ze strany Nemocnice v Jihlavě.

            MUDr. Miroslav Skačáni vznesl dotaz k příčině vysokého zájmu pacientek o gynekologické a porodnické oddělení.

            MUDr. Karel Přibyl uvedl, že hlavní příčinou je podle něj přístup lékařů a zdravotnického personálu k pacientkám.

            Předseda komise přivítal a představil MUDr. Aleše Ošťádala, ředitele ZZS Havlíčkův Brod a zároveň předsedu Okresního sdružení České lékařské komory. MUDr. Aleš Ošťádal pohovořil o fungování, činnosti, struktuře a způsobu financování záchranné služby. Zmínil se o síti zařízení rychlé záchranné služby, o spolupráci s Nemocnicí v Havlíčkově Brodě. Dlouze informoval o problematice objektu ZZS, problémech s rozšířením a vlastnictvím objektu, problémy s majetkoprávním dořešením.

            Ing. Vladimír Novotný vznesl dotaz k problematice LSPP.

            MUDr. Aleš Ošťádal informoval, že v současné době je v okrese Havlíčkův Brod sloučena LSPP a záchranná služba. Jsou v provozu 3 stanoviště: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou. Ve všech třech stanovištích je výjezdová ambulance první pomoci, nepřetržitý provoz má pouze stanoviště v Havlíčkově Brodě. Dále se vyjádřil ke spádovosti těchto tří stanovišť, četnosti zásahů, obsazení posádek, ohodnocování lékařů a středního zdravotnického personálu, vizi struktury a fungování do budoucna.

            MUDr. Jaroslava Horáková vznesla dotaz k zneužívání LSPP. Byla informována, že procento zneužívání LSPP je velké.

            Předseda komise přivítal a představil MUDr. Františka Jedličku, vedoucí zdravotnictví vedoucí oddělení zdravotnictví OkÚ Havlíčkův Brod. Diskutovalo se o stanovisku k problematice objektu ZZS v Havlíčkově Brodě, o ztrátovém hospodaření nemocnice v loňském roce, o problémech LSPP, problémech odvodů branců, problematice mezd lékařů a zdravotnického personálu.

            Ing. Vladimír Novotný se dotázal, zda už jsou známy výsledky auditu prováděném v Nemocnici v Havlíčkově Brodě.

            MUDr. František Jedlička informoval, že konkrétní výsledky auditu nejsou ještě známy. Tlumočil výsledky kontroly hospodaření, která byla nedávno v nemocnici provedena..

            Předseda komise přivítal a představil MUDr. Luboše Jirgla, předsedu Okresního sdružení České stomatologické komory. MUDr. Luboš Jirgl pohovořil o personálním složení Okresního sdružení České stomatologické komory, rozdělení okresu Havlíčkův Brod na spádové oblasti, počtu obyvatel na lékaře, celkové struktuře stomatologických oddělení, průměrném věku lékařů. Dále hovořil o lékařské službě první pomoci, o rozvržení a financování těchto služeb, geografické dostupnosti obcí.

            Předseda komise dal opět slovo MUDr. Aleši Ošťádalovi, předsedovi Okresního sdružení České lékařské komory. MUDr. Aleš Ošťádal pohovořil o činnosti, struktuře a personálním složení Okresního sdružení České lékařské komory.

Předseda komise přivítal a představil MUDr. Bohumila Froňka, předsedu Sdružení praktických lékařů pro dospělé a MUDr. Věru Ryvolovou, předsedu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a PharmDr. Jaromíra Webera, předsedu okesního sdružení České lékárnické komory. Hosté informovali přítomné o průměrném počtu pacientů na lékaře, průměrném věku a mzdách lékařů, ordinační době, vztazích odborných a praktických lékařů. Dále vyjádřili své stanovisko k lékařské službě první pomoci, o rozvržení a financování těchto služeb.

            Diskutovalo se o mzdách lékařů, ordinační době, vztazích mezi praktickými a odbornými lékaři, o problematice LSPP, o případných stížnostech, o problematice odbornosti, o počtu lékařů v přípravě.

 

4. Diskuse a různé

            Prvním tématem diskuse byla problematika objektu záchranné služby v Havlíčkově Brodě. Členové komise porovnali tři jednotlivá stanoviska, která během dnešního jednání vyslechli. Po rozsáhlé diskusi došli členové komise k závěru, že vezmou danou problematiku na vědomí a nebudou  zasahovat žádnými konkrétními usneseními ani závěry. V této souvislosti se diskutovalo i o dotacích na dispečink, nutnosti vytvoření Koncepce jednotného systému záchranných služeb v kraji.

            Druhým tématem diskuse byla problematika zřízení osteologického centra s nákupem celotělového denzitometru. Úvodem tajemnice komise vznesla návrh, aby vždy v bodu „Různé“ řešila komise systémově na každém zasedání jednu z žádostí o přístrojové vybavení. MUDr. Marie Havláskové podrobně seznámila přítomné s problematikou žádosti o zřízení osteologického centra s nákupem celotělového denzitometru. Na základě rozsáhlé diskuse se členové komise jednomyslně shodli na závěru a přijali usnesení.

 

Usnesení 002/05/2002/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

podporuje

zřízení osteologického centra v kraji s nákupem celotělového denzitometru a s provozováním v nemocnici, bez vazby na soukromou firmu.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Úkol:

Vypracovat podrobnější materiál k problematice zřízení pracoviště celotělové denzitometrie a tento materiál předat PaedDr. Martině Matějkové, radní kraje Vysočina.

Odpovědnost: MUDr. Jiří Běhounek, MUDr. Marie Havlásková

Termín: 18. 6. 2002 (zasedání zdravotní komise č. 6/2002)

 

            Třetím tématem diskuse byla problematika provozování Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. PaedDr. Martina Matějková podala konkrétní informace k této problematice. Sdělila, že rada kraje projednávala smlouvu na provozování Protialkoholní záchytné stanice. V současné době jsou dvě možnosti provozovatelů: Nemocnice Jihlava a Záchranná služba v Jihlavě. Tyto možnosti byly projednávány i se zaměstnanci výše zmiňovaného zařízení a Ti se vyjádřili pro variantu Nemocnice Jihlava jako provozovatele. Rada kraje proto požaduje odborné stanovisko zdravotní komise. Tajemnice komise informovala, že již bylo vedeno předběžné jednání s Ing. Dušanem Hubačem, ředitelem Nemocnice v Jihlavě a ten vyjádřil souhlas s možností Nemocnice jako provozovatelem Protialkoholní záchytné stanice. Dále informovala členy komise o struktuře, činnosti a fungování Protialkoholní záchytné stanice. Konstatovala, že kraj je obeznámen se současnou situací fungování tohoto zařízení. Po rozsáhlé diskusi přijali členové komise usnesení.

 

Usnesení 003/05/2002/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

aby provozovatelem Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě byla Nemocnice Jihlava.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Závěr

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a termín zasedání zdravotní  komise č. 6/2002 určil na úterý 18. 6. 2002 v Jihlavě a termín celodenního pracovního jednání zdravotní komise na středu 26. 6. 2002 s tím, že místo konání bude upřesněno na pozvánce.

 

 

                                                                                    Ing. Vladimír Novotný v. r.

                                                                                     předseda Zdravotní komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 4. 6. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 10. 6. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.7.2002 / 30.7.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze