Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina č. 5/2007

6. září 2007
 

 
 

 

Zápis z jednání

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina č. 5/2007

konaného dne 6. 9. 2007

 

Přítomni:

1. Josef Brůna

2. Jaroslava Dvořáková

3. Petr Jašek

4. Iva Kondýsková

5. Petr Krábek

6. Jan Nekula

7. Marie Ostatnická

8. Pavel Vaníček

9. Jiří Vondráček (předseda)

10. Jiří Bína (tajemník)

Nepřítomni:

1. Martin Herzán

2. Jiří Hormandl (místopředseda)

3. Ladislav Nováček

4. Oldřich Ondráček

3. Dagmar Zápotočná (zástupce KOUS)

 

Program:

  1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
  2. Hospicová péče v kraji Vysočina, její podpora grantovým programem;
  3. Vznik sociálních lůžek ve zdravotnických zařízeních;
  4. Nové sociální služby v kraji Vysočina;
  5. Vývoj financování sociálních služeb;
  6. Diskuze, různé;
  7. Závěr.

 

1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu

Jiří Vondráček, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program zasedání (do programu byly zařazeny i prohlídky sídla Novoměstských sociálních služeb Nové Město na Moravě a Léčebny TRN a LDN Buchtův kopec) – ten byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Ivan Kondýsková přivítala členy komise v sídle Hospicového hnutí – Vysočina, o.s., v Novém Městě na Moravě (adresa Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 615 198, e-mail: hhv@quick.cz, internetové stránky: http://www.hhv.nmnm.cz). Představila přítomný tým pracovníků a provedla členy komise po prostorách sídla. Podrobně pohovořila o činnosti občanského sdružení. Uvedla, že vítá rozrůstání iniciativy do různých částí kraje (Telč a Jihlava).

 

Tajemník shrnul závěry a usnesení z minulého zasedání komise. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

2. Prohlídka sídla Novoměstských sociálních služeb Nové Město na Moravě

Členové komise absolvovali prohlídku sídla Novoměstských sociálních služeb Nové Město na Moravě (adresa Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 618 376) s velmi podrobným a odborným komentářem ředitelky Marie Scheibové. Ta je rovněž informovala o činnosti a fungování zařízení.

 

3. Hospicová péče v kraji Vysočina, její podpora grantovým programem

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

 

Jiří Vondráček informoval, že v průběhu loňského roku s přesahem do letošního roku byl realizován pilotní Hospicového hnutí Vysočina v oblasti hospicové péče. Významnou částí projektu se stal tzv. rodinný pokoj na LDN Buchtův kopec, ve kterém probíhá doprovázení nevyléčitelně nemocných. Jednalo se o pilotní ověření možnosti poskytovat hospicovou péči v prostředí lůžkového zdravotnického zařízení. Neméně významným výstupem pilotního projektu je návrh systémového rozvoje paliativní péče v kraji Vysočina. Výstupy z uvedeného projektu jsou podrobně popsány v podkladovém materiálu.

Rozvoj hospicové péče navazující na pilotní projekt vyžaduje další podporu, a to jednak pro činnost Hospicového hnutí Vysočina rozšířenou o pokračování provozu rodinného pokoje a jednak pro zahájení procesu zavádění hospicové péče v dalších oblastech kraje. Podporu dalšího provozu rodinného pokoje bude možné realizovat jeho zahrnutím do systému financování provozu sociálních služeb. Rozšíření systému hospicové péče do dalších oblastí v kraji bude podpořeno z Fondu Vysočiny grantovým programem„Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče“ (viz podkladový materiál).

 

Rozvinula se diskuse k tématu. Předseda konstatoval, že při rozšiřování aktivit je třeba začít vést jednání společně se Zdravotní komisí Rady kraje Vysočina.

 

Usnesení 013/05/2007/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informaci a o výsledcích pilotního projektu Hospicového hnutí Vysočina a o podpoře dalšího rozvoje hospicové péče

doporučuje

v této podpoře pokračovat.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Vznik sociálních lůžek ve zdravotnických zařízeních

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

 

Jiří Bína sdělil, že před účinností zákona o sociálních službách nebyla na jedné straně ze zdravotního pojištění hrazena zdravotní péče poskytovaná v pobytových zařízeních sociálních služeb a na druhé straně pobývali v lůžkových zdravotnických zařízeních pacienti ze sociálních důvodů, u nichž lékaři účelově indikovali pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení, aby byla péče o ně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Zákon o sociálních službách vytvořil právní prostředí pro zahájení změny tohoto nesystémového stavu. Za prvé došlo ke stanovení nároku poskytovatelů pobytových sociálních služeb na úhradu ošetřovatelských a rehabilitačních výkonů ze zdravotního pojištění. Tento nárok poskytovatelé postupně uplatňují, přičemž někdy dochází ke komplikacím při uzavírání smluv a ne všechny výkony jsou ze strany pojišťovny uznány a uhrazeny. Za druhé byla zakotvena možnost lůžkových zdravotnických zařízení vyčlenit část lůžek jako sociální s tím, že údaje o nich budou zapsány do registru poskytovatelů sociálních služeb a že budou mít přístup ke státním dotacím. Tato změna vytváří i prostor pro poměrně operativní doplnění stavu lůžek domovů pro seniory v oblastech, kde je jejich počet nedostatečný.

V kraji Vysočina vyčlenilo sociální lůžka šest lůžkových zdravotnických zařízení (přehled viz podkladový materiál). Z přiznaných dotací bylo dosud vyplaceno 75 %. Stav využití těchto lůžek a zkušenosti s jejich fungováním bude možné vyhodnotit na základě jejich fungování v letošním roce. I pro rok 2008 bude provoz těchto lůžek financován z dotací MPSV na základě žádostí, které mohou zdravotnická zařízení podávat do 1. 10. tohoto roku. Kromě státních dotací kryjí náklady na tato lůžka úhrady uživatelů stanovené stejným způsobem jako v domovech pro seniory a úhrady zdravotních pojišťoven. Kraj na jejich provoz nepřispívá, protože jejich provoz je dostatečně zabezpečen z výše uvedených zdrojů.

 

Rozvinula se diskuse k tématu.

 

Usnesení 014/05/2007/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informaci o aktuální informaci o Vznik sociálních lůžek ve zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina a

doporučuje

počítat s těmito lůžky jako s rozšířením kapacity domovů pro seniory a

ukládá

požádat o informaci o využívání těchto lůžek (odpovědnost: tajemník).

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Nové sociální služby v kraji Vysočina

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

 

Jiří Vondráček podal informaci, že v průběhu let 2005 a 2006 se v kraji ustavilo několik sociálních služeb, které jsou již provozovány, ale nejsou financovány z prostředků kraje. Jejich poskytovatelé mají zájem o zahrnutí do plánu rozvoje sociálních služeb a budou se ucházet o financování ze státního i krajského rozpočtu pro rok 2008. Z toho důvodu je nezbytné jejich projednání v Kspp s případným doporučením pro další financování tak, aby i v rozpočtu kraje mohly být vyčleněny prostředky pro jejich podporu.

Nově vzniklé sociální služby jsou podrobně popsány v podkladovém materiálu. Jedná se o nové pečovatelské služby, které pokrývají dříve nové obce, v nichž byla dříve jakákoliv sociální služba nedostupná. Zajištění dostupnosti pečovatelské služby jako základní terénní služby je v těchto místech stejně potřebné jako v lokalitách, v nichž pečovatelská služba již dlouhodobě funguje. Dále se jedná o sociálně aktivizační služby pro seniory, které oblastních charita Žďár nad Sázavou a Jihlava zabezpečují jako doprovodné programy k pečovatelské službě s cílem aktivizovat její klienty. Vznikly vyčleněním z poskytované pečovatelské služby. Tento typ činností pozitivně ovlivňuje seniorů závislých na pomoci jiné osoby a zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení, ale v současné době nejsme z hlediska finančních zdrojů připraveni na jejich plošnou finanční podporu při pečovatelských službách na území kraje. Nově vzniklé nízkoprahové zařízení doplňuje jejich stávající síť, přičemž v obcích s rozšířenou působností je vybavení službou tohoto typu v rámci kraje obvyklé. U projektu rodinného pokoje Hospicového hnutí Vysočina, Agentury podporovaného zaměstnávání Fokusu Vysočina a Malých řemesel Oblastní charity Jihlava jde o projekty dosud financované jako pilotní z místních i evropských zdrojů s tím, že se jako služby osvědčily, ale dosavadní zdroje financování již nepřipadají v úvahu. Ojedinělá je poradna Ruth, kterou Oblastní charita Třebíč převzala od jiného provozovatele. Je v kraji ojedinělá svým zaměřením a vzhledem ke krátké době působení lze obtížně posoudit její vytížení a potřebnost.

 

K tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse. Členové komise vyslovili podporu pro zachování a rozšiřování pečovatelské služby. Co se týče sociálně aktivizačních služeb, tak komise podpořila jejich zařazení do sítě, nikoliv však finanční podporu z krajského rozpočtu. V souvislosti s nízkoprahovými zařízení komise konstatovala, že je třeba nastavit systém a pravidla spolufinancování s obcemi a doporučila dát tuto službu do strategického plánu. Poradnu Ruth doporučila komise ponechat bez finanční spoluúčasti.

 

Úkol:

Do programu příštího zasedání komise zařadit problematiku zasíťování poraden v kraji Vysočina. V této souvislosti bude vznesena žádost na Manželskou poradnu v Jihlavě o názor na potřebu zasíťování speciálními poradnami.

odpovědnost: tajemník

termín: do 18. 10. 2007

 

Usnesení 015/05/2007/Kspp

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informaci o aktuální informaci o Vznik sociálních lůžek ve zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Vývoj financování sociálních služeb

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

 

Jiří Bína informoval, že RK na svém zasedání č. 22/2007 doporučila ZK schválit rozdělení zbývajících prostředků pro sociální služby s výjimkou pečovatelské služby a domovů pro seniory zřizovaných obcemi a nestátními neziskovými organizacemi. Toto doporučené rozdělení je předloženo na jednání ZK 18. září. Poskytovatelům pečovatelské služby byly zatím z rozpočtovaných prostředků 11,4 mil. Kč vyplaceny pouze zálohy o objemu 7 mil. Kč. Zbývají tak nevyplacené 4,4 mil. Kč. Také u domovů pro seniory zatím kraj vyplatil pouze 2 tis. Kč na lůžko z rozpočtovaných 10 tis. Kč na lůžko. Zůstává tak nevyplaceno 6,4 mil. Kč. U vlastních pobytových zařízení sociálních služeb se kraj zabýval navýšením jejich vlastních příjmů z úhrad klientů zahrnujících příspěvek na péči a příjmů z úhrad zdravotních pojišťoven. V návaznosti na tento růst příjmů bylo možné nejen zvýšit příspěvek organizacím s nízkými příjmy, ale uspořit také částku 6,4 mil. Kč. Průměrný příspěvek na provoz tak v domovech pro seniory zřizované krajem nyní poklesl na 12 tis. Kč na lůžko. Vzhledem k tomu, že obdobným způsobem rostou vlastní příjmy v domovech pro seniory jiných zřizovatelů, lze i u nich zvažovat úsporu, která by mohla být zdrojem pro řešení nedostatku financí pro provozování pečovatelské služby. Prostředky, které nebudou použity jako příspěvek na provoz organizacím kraje, zůstávají jako rezerva na kapitole sociální věci s tím, že mohou být použity v případě nedostatku prostředků u některé z organizací kraje, pokud by taková situace na základě vyhodnocení třetího čtvrtletí nastala. Dále mohou být zčásti použity pro na pořízení movitého vybavení organizací kraje. Podle výsledků vyhodnocení aktuálního stavu mohou být použity na dofinancování pečovatelské služby, případně i na podporu investic v nestátních neziskových organizacích. Celkově nyní na kapitole sociální věci zůstává k dispozici více než 17 mil. Kč.

 

Rozvinula se diskuse k tématu. Předseda slíbil, že členové komise budou o dalším postupu informováni.

 

Usnesení 016/05/2007/Kspp

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informaci a o vývoji financování sociálních služeb v kraji Vysočina

doporučuje

využití prostředků ušetřených vlivem růstu vlastních příjmů poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro financování jejich provozu v případě nezbytné potřeby a pro zlepšení materiálního vybavení poskytovatelů sociálních služeb.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Prohlídka LTRN a LDN Buchtův kopec

Členové komise absolvovali prohlídku Léčebny TRN a LDN Buchtův kopec  - včetně rodinného pokoje - (adresa Daňkovice nedaleko obce Sněžné, tel. 566 664 221-3) s velmi podrobným a odborným komentářem Františka Báry a Oldřicha Brože. Ti rovněž informovali o činnosti a fungování zařízení.

 

8. Diskuze, různé

Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu.

 

9. Závěr

Jiří Vondráček poděkoval Ivě Kondýskové za srdečné a milé přijetí v sídle Hospicového hnutí – Vysočina, o.s.

 

Termín zasedání komise sociální a pro oblast protidrogové politiky č. 6/2007 byl stanoven na čtvrtek 18. 10. 2007 od 10:00.

 

 

Jiří Vondráček v. r.

místopředseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 10. 9. 2007

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.10.2007 / 11.10.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > komise RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze