Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2007

8. červen 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2007

konaného dne 8. 6. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

6. Milan Linhart

2. Antonín Daněk

7. Ivan Pfaur

3. Miroslav Houška (předseda)

8. Jana Tomášková

4. Zdeněk Ryšavý

9. Daniel Zatočil

5. Milan Koudelka

10. Eva Vrtalová (tajemnice)

Nepřítomni:

1. Leopold Bambula

2. Vladislav Nechvátal (místopředseda)

3. Štefan Nigoš

Hosté:

1. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ)

 

Program:

1.       Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.       Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.       Čerpání rozpočtu za období 1 - 4/2007;

4.       Daňové příjmy kraje k 31. 5. 2007;

5.       Rozpočtový výhled kraje – aktualizace;

6.       Diskuse, různé;

7.       Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

 

Přednesl program zasedání – ten byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

M. Houška okomentoval předložené podkladové materiály „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 14. 4. – 31. 5. 2007“.

 

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

 

3. Čerpání rozpočtu za období 1 - 4/2007

M. Houška okomentoval předložené podkladové materiály „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 – 4/2007“.

 

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí informace o Čerpání rozpočtu za období 1 – 4/2007.

                                                                                 

4. Daňové příjmy kraje k 31. 5. 2007

A. Krištofová okomentovala předložené podkladové materiály „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 5. 2007“. Dále doplnila, že se dobře vyvíjí daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rozdíl od daně z příjmů právnických osob.

 

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí informace o Daňových příjmech kraje k 31. 5. 2007.

 

5. Rozpočtový výhled kraje – aktualizace

M. Houška okomentoval předložené podkladové materiály „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2008, 2009 a 2010“:

A)     Souhrnné údaje za rozpočet kraje;

B)     Souhrnné údaje za rozpočet kraje a evropské projekty.

A. Krištofová doplnila M. Houšku a dodala, že rozpočtový výhled se zpracovává na 3 roky a bude se překládat do angličtiny a zasílat do Lucemburska.

 

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomi informace o Rozpočtovém výhledu kraje.

 

6. Diskuse, různé

 

M. Houška informoval členy komise o:

-          připravovaném pojistném programu kraje Vysočina na období let 2008 - 2012.  Bude v něm pojištěn majetek a odpovědnost za škody kraje Vysočina a jeho zřizovaných organizací. Pro výběr pojišťovny bylo vypsáno výběrové řízení.

-          úvahách vztahujících se k „Rozpočtovému určení daní“.

-          připravovaných strategiích vztahujících se k výkupům pozemků pod komunikacemi II. a III. tříd, které jsou ve vlastnictví krajů.

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

Termín zasedání rozpočtové komise č. 4/2007 bude včas upřesněn.

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracoval Martin Šalanda dne 11. 6. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.10.2007 / 4.10.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze