Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2007

29. květen 2007
 

 
 

 

 

Zápis z jednání

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2007

konaného dne 29. 5. 2007

 

Přítomni:

1. Antonín Holub (místopředseda)

5. František Plášil

2. Pavel Kopecký

6. Jiří Průža

3. Jiří Malina

7. Miroslav Šimon

4. Pavel Maslák (předseda)

8. Jan Murárik (tajemník)

Omluveni:

1. Jiří Havlíček

2. Jaroslav Huňáček

3. Antonín Mičán

4. Milan Plodík

5. Jan Slámečka

 

Program:

1.        Zahájení jednání;

2.        Informace o čerpání rozpočtu kraje – kapitola PO a IZS;

3.        Projednání žádostí o finanční dotaci Záchranné brigády kynologů kraje Vysočina, člen svazu záchranných brigád ČR;

4.        Diskuse, různé;

5.        Závěr.

 

1.  Zahájení jednání a schválení programu

Pavel Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina (dále jen „BK“), zahájil jednání, přivítal všechny přítomné a přednesl program jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je BK usnášeníschopná. Seznámil členy BK se změnou termínu zasedání v DIAMO Uranové doly Dolní Rožínka.

 

Program jednání byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Informace o čerpání rozpočtu kraje – kapitola PO a IZS

P. Maslák okomentoval materiály k čerpání rozpočtu kraje požární ochrany a integrovaného záchranného systému (dále jen „PO a IZS“). Jakmile Zastupitelstvo kraje Vysočina schválí rozpočet PO a IZS, tak se ihned pošlou peníze na požární ochranu obcím.

Diskuse:

J. Murárik navrhl Radě kraje Vysočina podpořit „Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2007“ částkou ve výši 1 500 000 Kč.

 

Usnesení 002/05/2007/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje Vysočina kapitoly PO a IZS za období od 1. 1. do 28. 5. 2007.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

 

3. Projednání žádostí o finanční dotaci Záchranné brigády kynologů kraje Vysočina, člen svazu záchranných brigád ČR

P. Maslák okomentoval materiály k projednání žádostí o finanční dotaci Záchranné brigády kynologů kraje Vysočina, člen svazu záchranných brigád ČR. V minulém roce dostali kynologové dotaci ve výši 50 000 Kč na vybavení (rafty a popruhy na psy). P. Maslák navrhuje, aby letos dostali také dotaci ve výši 50 000 Kč na zafinancování akceschopnosti, krmení pro psy, vybavení, školení a startovné a ne na provozní náklady.

 

Usnesení 003/05/2007

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina po projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na reprezentaci „Kraje Vysočina, Záchranné brigády kynologů kraje Vysočina, člen svazu záchranných brigád kynologů ČR, IČ: 709 31 712“, maximálně do výše 50 000 Kč požadovaných finančních prostředků po doložení nové specifikace, s tím, že nedoporučuje poskytnutí příspěvku na krytí ubytování, náhrad cestovních výdajů a stravného.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

4. Diskuse, různé

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

5. Závěr

Pavel Maslák poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání. Termín zasedání BK č. 6/2007 bude včas upřesněn.

 

 

Pavel Maslák v. r.

předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda 1. června 2007

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.6.2007 / 5.6.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > komise RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze