Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2007

20. duben 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2007

konaného dne 20. 4. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

6. Štefan Nigoš

2. Leopold Bambula

7. Jana Tomášková

3. Miroslav Houška (předseda)

8. Daniel Zatočil

4. Milan Koudelka

9. Eva Vrtalová (tajemnice)

5. Milan Linhart

 

Nepřítomni:

1. Antonín Daněk

2. Zdeněk Ryšavý

3. Vladislav Nechvátal (místopředseda)

4. Ivan Pfaur

Hosté:

1. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ)

2. Jaroslava Kopecká

 

Program:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Daňové příjmy kraje k 15. 4. 2007;

4.      Závěrečný účet kraje za rok 2006;

5.      Rozpočtový výhled kraje;

6.      Diskuse, různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a omluvil Zdeňka Ryšavého. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

 

Přednesl program zasedání – ten byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

M. Houška okomentoval předložené materiály s aktuálními informacemi na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Na zasedání se dostavil Štefan Nigoš.

 

Usnesení 001/02/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 


3. Daňové příjmy kraje k 15. 4. 2007

A. Krištofová okomentovala předložené materiály:

-          vývoj daňových příjmů v období 1. 1. - 15. 4. 2007 (v tis. Kč)

-          srovnání daňových příjmů v roce 2006 a 2007 (bez daně placené krajem)

 

Usnesení 002/02/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o daňových příjmech kraje za období 1. 1. - 15. 4. 2007.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

                                                                                 

4. Závěrečný účet kraje za rok 2006

M. Houška podrobně okomentoval předložený materiál „Závěrečný účet kraje za rok 2006“.

Zmínil se o částkách na účtech.

A. Krištofová se vrátila k závěrečnému účtu a dodala, že stačí jenom to, s jakým výsledkem se uzavřel rok 2006. Dále dodala, že každá koruna ve fondu strategických rezerv je vítána. V roce 2006 se převedlo do fondu strategických rezerv necelých 447 mil. Kč.

Diskuse:

L. Bambula se dotázal, jaký je nyní stav strategických rezerv. A. Krištofovou mu bylo zodpovězeno, že je zde přes 600 mil. Kč.

M. Linhart se zeptal, jsou-li k dispozici nějaké informace, jak je projednáváno 24 operačních programů a 7 regionálních operačních programů? M. Houška odpověděl, že 4 programy prošly technickou kontrolou, ale neví v jakém časovém období bude zpracován zbytek programů. Ale věří, že peníze by mohly být ve druhé polovině roku.

M. Linhart dodal, že kdyby se nemuselo čekat na projednání všech 24 operačních programů a Jihovýchod prošel, nemuselo by se dál na nic jiného čekat.

J. Tomáškové se zdá, že ubylo speciálních škol. Ve většině případů došlo ke sjednocení škol, objasnil M. Houška.

M. Houška poděkoval A. Krištofové a jejímu týmu za výborné zpracování Závěrečného účtu kraje za rok 2006.

 

Usnesení 003/02/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o Závěrečném účtu za rok 2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Rozpočtový výhled kraje

M. Houška okomentoval předložený materiál „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2008, 2009 a 2010“:

-          souhrnné údaje za rozpočet kraje;

-          výhled rozpočtu příjmů na roky 2007, 2008 a 2009;

-          kapitola zemědělství;

-          kapitola školství, mládeže a sportu;

-          kapitola kultury;

-          kapitola zdravotnictví;

-          kapitola životní prostředí;

-          kapitola územní plánování;

-          kapitola doprava;

-          kapitola sociální věci;

-          kapitola požární ochrana a IZS;

-          kapitola zastupitelstvo kraje;

-          kapitola krajský úřad;

-          kapitola regionální rozvoj;

-          kapitola nemovitý majetek;

-          kapitola informatika kapitola rezerva a rozvoj kraje.

A. Krištofová doplnila informace k materiálům. M. Houška komentuje tabulky v přiložených materiálech.

J. Antonů upozornil na pozdní čerpání fondů. M. Houška dodal, že se dá jen těžko předpovídat, jak to bude s čerpáním fondů po reformě veřejných financí.

Podle M. Linharta bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR velký boj o rozpočtové určení daní.

Rozvinula se krátká diskuse na téma financování obcí.

 

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí Rozpočtový výhled kraje Vysočina.

 

6. Diskuse, různé

M. Houška okomentoval své předložené materiály:

-          ROP /regionální operační program/ pro NUTS II Jihovýchod;

-          finanční příležitosti krajů Vysočina a Jihomoravského;

-          hodnoty očekávaných realizací projektů v jednotlivých létech plánovacího období 2007 - 2013 pro kraj Vysočina.

J. Antonů bojuje za integrovaný dopravní systém a myslí si, že by všechny peníze neměly jít jen do Českých drah.

M. Houška upozornil na to, že projekt Českých drah je natolik dobře zpracovaný, že je „postaví na nohy“.

Rozvinula se diskuse na téma financování a transformace nemocnic. Bylo řečeno, že největší problémy má pelhřimovská nemocnice. Problémy jsou způsobeny tím, že je zde větší počet starších lékařů, kteří mají větší tarifní náklady, další náklady dělají investice.

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

Termín zasedání rozpočtové komise č. 3/2007 byl stanoven na pátek 8. 6. 2007 od 12:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracoval Martin Šalanda dne 25. 4. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.5.2007 / 23.5.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze