Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 3/2002

11. duben 2002
 

 
 

Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady kraje Vysočina č. 3/2002

konaného dne 11. dubna 2002

 

 

Přítomno:             9 členů komise

                        tajemník komise

                        Hosté:

                        Pavel Novák, Dekont Umwelttechnik, spol. s.r.o.

                        Zdeňka Škarková, ředitelka RRA Vysočina

                        Adriaan de Koeijer, Holandsko

                        Iva Černohubová, MěÚ Světlá nad Sázavou

 

 

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina – Zpráva z analytické části
  3. Příspěvek Adrie de Koeijera (čti Kujera) pro komisi ŽP při kraji Vysočina: Možnosti spolupráce v separovaném sběru a ekologického nakládání s nebezpečnými odpady v kraji Vysočina na základě hodnocení projektu odpadového hospodářství ECOS/ Ouverture/PHARE (1994-1995) po 5ti letech
  4. Diskuse a různé
  5. Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise
  6. Závěr

 

1. Zahájení

Zasedání zahájil předseda komise, Bc. Zrůst. Přivítal všechny přítomné, včetně  zástupce firmy Dekont Umwelttechnik a Adriaana de Koijera. Přednesl program jednání a  ten byl přijat bez připomínek..

 

 

2. Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina – Zpráva z analytické části

K tomuto bodu podal vysvětlující informace Ing. Pavel Novák, zástupce firmy Dekont Umwelttechnik, spol, s.r.o., Zlín. Pohovořil k materiálu Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina. Účelem koncepce odpadového hospodářství kraje Vysočina je přiblížit poznání situace v hospodaření s odpady v kraji. Současně je koncepce přípravou na plán odpadového hospodářství kraje, který bude hlavním strategickým dokumentem pro rozvoj odpadového hospodářství v příštích deseti i více letech. Informoval také o postupu při zpracování koncepce. Zpracování koncepce probíhá v pěti etapách. Zpracování prvních dvou etap byla ukončena prací na tzv. Analytické části koncepce.

Prezentoval tabulkové zpracování analytické části. Poukázala na mezinárodní srovnání, jak to vypadá v ČR a jak v kraji.

Pohovořil o skládkování a zacházení s nebezpečnými odpady. Srovnal výsledky mezi obcemi a nevládními institucemi a vyhodnocení stavu odpadového hospodářství.

Závěrem kladl důraz na přípravu komunikační strategie. Na dalším zasedání komise bude firma dodávat další informace o postupu.

Členové komise se dohodli, že by bylo dobré, aby informace z analytické části byla dána do zastupitelstva. Ivo Rohovský přednesl harmonogram rad a zastupitelstva, které se bude konat 30. dubna 2002 ve Žďáře nad Sázavou.

 

Usnesení 005/03/02/2002

Komise životního prostředí Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje schválit „Zprávu z analytické části koncepce hospodaření s odpady“.

 

Pro hlasovalo9, proti 0, zdrželo se 0

 

V diskusi na toto téma byl vznesen požadavek na včasné rozesílání materiálů členům komise. Z důvodu, aby se členové mohli připravit.

Jednalo se o harmonogramu seznámení veřejnost s koncepcí odpadového hospodářství.

 

 

3. Příspěvek Adriann de Koeijera pro komisi ŽP při kraji Vysočina: Možnosti spolupráce v separovaném sběru a ekologického nakládání s nebezpečnými odpady v kraji Vysočina na základě hodnocení projektu odpadového hospodářství ECOS/ Ouverture/PHARE (1994-1995) po 5ti letech

 

Pan Koeijer vysvětlil svůj postoj a strategii k odpadovému hospodářství. Presentoval své zkušenosti  a návrhy založené na výsledcích (tzv. hodnocení po 5ti letech) projektu odpadového hospodářství ECOS stávajících okresů Havlíčkův Brod a Jihlava. Vše je založeno na zkušenostech v mnoha zemích západní Evropy. Jak sdělil, své myšlenky presentoval hejtmanovi kraje a Ing. Zdeňkovi Horsákovi, statutárnímu zástupci firmy Dekont. Bylo mu přislíbeno zohlednění zkušeností v procesu příprav a diskusí o novém akčním plánu OH v kraji Vysočina.

Závěrem poděkoval a přislíbil účast na některém z dalších jednáních komise životního prostředí.

 

4. Diskuse a různé

Během diskuse členové debatovali o výše uvedených bodech programu. Informovali se o dalších postupech práce firmy Dekont na koncepci OH.

Padla zmínka o vzniku řídících výborů pro projekty z Fondu Vysočina.

Ing. Rohovský reagoval na minulé zasedání komise, kdy se jednalo o projekt ochrany vod povodí Dyje a sdělil přítomným, že Rada kraje Vysočina vzala na vědomí výše uvedený projekt usnesením č. 167/13/2002/RK ve znění:

Rada kraje

bere na vědomí

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje;

doporučuje

realizovat stavby na území kraje Vysočina, uvedené v tomto projektu;

ukládá

Ivu Rohovskému, členu rady kraje, sdělit stanovisko kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-13-2002-12 Regionální radě Regionu soudržnosti NUTS II Jihlvýchod a poté jej odeslat Ministerstvu životního prostředí a

stanovuje

za kraj Vysočina kontaktní osobou pro koordinaci a spolupráci při další přípravě a projednání projektu člena rady kraje Ivo Rohovského

 

 

4. Závěr a rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

Předseda komise poděkoval členům komise a hostům a termín dalšího jednání komise stanovil na 14. května v 15:00 hodin. Místo a program bude upřesněno na pozvánce.

 

 

 

 

                                                                                                          Bc. Michla Zrůst

                                                                                         předseda komise pro životní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání komise životního prostředí dne 11. 4. 2002

Zapsala: Šárka Polívková dne 12. 4. 2002

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.5.2002 / 13.2.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze