Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Postup účtování za tématický blok - Zúčtovací vztahy za pracovněprávní oblast u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina - metodické sdělení č. 1/2007

 

 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

 

 

 

 

Všem příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina

 

 

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

 

KUJI 10618/2006

Palán/5646022333

2. 1. 2007

 

Metodické sdělení č. 1/2007 k postupům účtování za tématický blok - Zúčtovací vztahy za pracovněprávní oblast u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

V souvislosti s opakujícími se některými nedostatky zjištěnými při kontrole čtvrtletních výkazů účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných krajem, resp. při veřejnosprávní kontrole jejich hospodaření ekonomický odbor vydává metodické sdělení k problematice účetních souvztažností za pracovněprávní oblast. Sdělení obsahuje nejčastěji se vyskytující účetní případy a zahrnuje především seskupení účtů účtové skupiny 33, které je v pojetí Českého účetního standardu č. 516 – Zúčtovací vztahy, pojato v obecné rovině.

Podle této metodiky příspěvkové organizace postupují od 1. 1. 2007.

 

1. Doporučené postupy účtování

1.1. Předpis měsíčních hrubých platů a dávek nemocenského pojištění

P.č.

Popis

MD

DAL

Poznámka

1.

předpis měsíčních hrubých platů

521

331

 

2.

předpis dávek nemocenského pojištění

336

331

 

 

1.2. Odvody a srážky odvodu sociálního a zdravotního pojištění a daní finančnímu orgánu

P.č.

Popis

MD

DAL

Poznámka

1.

předpis odvodu sociálního pojištění za zaměstnavatele

524

336 xx

 

2.

předpis odvodu zdravotního pojištění za zaměstnavatele

524

336 xx

 

3.

předpis srážek odvodu sociálního pojištění hrazený zaměstnanci

331

336 xx

vč. pojistného v případě pracovního volna bez náhrady mzdy s povinností sjednání písemné dohody se zaměstnancem

4.

předpis srážek zálohy daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně

331

 

342

 

 

 

 

 

1.3. Srážky z platů zaměstnanců

P.č.

Popis

MD

DAL

Poznámka

1.

předpis srážek z platu pro cizí subjekty:

např. členský příspěvek pro odbory, půjčky od bank, obstávky typu výživné či dle rozhodnutí správního, příp. jiného orgánu  

331

 

379

 

 

2.

předpis srážek z platu pro zaměstnavatele:

např. splátka půjčky z FKSP, předepsaná náhrada škody u pokladního schodku a ost. přísně zúčtovatelných hodnot, předepsaná náhrada škody na majetku, srážka z platu u včas nevyúčtované zálohy cestovní náhrady, odběr stravenek, ap.

331

335

 

3.

předpis srážky z platu zaměstnance při bezhotovostní úhradě nájemného za užívání bytu na základě smlouvy o nájmu

331

649

 

4.

předpis srážky z platu zaměstnance při bezhotovostní úhradě za ubytování v podnikové ubytovně

331

602

 

 

1.4. Bezhotovostní a hotovostní výplata platu zaměstnancům

P.č.

Popis

MD

DAL

Poznámka

1.

poukázání zálohy platu, doplatku platu, nemocenských dávek na účet zaměstnance u banky

331

241

 

2.

příjem peněz do pokladny na výplatu v hotovosti

261

262

 

3.

výběr peněz do pokladny  dle bankovního výpisu

262

241

 

4.

výplata záloh platu, doplatku platu, nemocenských dávek v hotovosti

331

261

 

 

1.5. Roční zúčtování záloh daně ze závislé činnosti

P.č.

Popis

MD

DAL

Poznámka

1.

zaměstnanec má přeplatek na dani

342

331

 

2.

zaměstnanec má nedoplatek na dani

331

342

 

 

1.6. Odstupné

P.č.

Popis

MD

DAL

Poznámka

1.

předpis nároku zaměstnance na odstupné

521

331

 

2.

výplata odstupného zaměstnanci v hotovosti (bezhotovostní)

331

241 (261)

po zdanění daně z příjmů

3.

předpis vratky odstupného při opětovném zaměstnání před uplynutím příslušné doby dle zákoníku práce

335

649

 

4.

předpis srážky z platu zaměstnance při vrácení odstupného při opětovném zaměstnání před uplynutím příslušné doby dle ZP

331

335

 

5.

úhrada vratky odstupného při opětovném zaměstnání před uplynutím příslušné doby dle ZP

241 (261)

335

 

 

1.7. Příděl do FKSP

P.č.

Popis

MD

DAL

Poznámka

1.

příděl z nákladů  do FKSP ve výši 2 % zúčtovaného dle ust. § 2 odst. 1 vyhl. č. 114/2002 Sb.

527

379

bez OON; příděl provádět pravidelně měsíčně, případně čtvrtletně

2.

příděl do FKSP ve výši 2 % zúčtovaného dle ust. § 2 odst. 1 vyhl. č. 114/2002 Sb

378

912

prostřednictvím účtů 378 a 379 je zajištěna průběžná kontrola účetního okruhu FKSP s finančním okruhem na běžném účtu vč. roční kontroly

3.

převod finančních prostředků z běžného účtu

379

241

dle výpisu z b.ú

4.

příjem finančních prostředků na běžný účet FKSP

243

378

dle výpisu z b.ú. FKSP

 

 

 

 

1.8. Náhrady výdajů zaměstnance při pracovních cestách

P.č.

Popis

MD

DAL

Poznámka

 

I. Náhrada cestovních výdajů zaměstnancům, kterým nebyla poskytnuta záloha

1.

náhrada cestovních výdajů zaměstnanci v případě, že nebyla předem poskytnuta záloha cestovní náhrady

512

333

§ 19b odst.4 vyhl. č.505/2002 Sb

2.

výplata cestovní náhrady v hotovosti

333

261

 

 

II. Poskytnutá záloha cestovní náhrady je vyšší než vyúčtovaný nárok zaměstnance

1.

poskytnutí zálohy cestovní náhrady

335

261

 

2.

nárok cestovní náhrady zaměstnance

512

333

§ 19b odst.4 vyhl. č.505/2002 Sb.

3.

zúčtování cestovní náhrady se zálohou

333

335

 

4.

vratka přeplatku zálohy cest. náhrady v hotovosti (srážka z platu)

261 (331)

335

 

 

III. Poskytnutá záloha cestovní náhrady je nižší než vyúčtovaný nárok zaměstnance

1.

poskytnutí zálohy cestovní náhrady

335

261

 

2.

nárok cestovní náhrady zaměstnance

512

333

§ 19b odst.4 vyhl. č.505/2002 Sb.

3.

zúčtování cestovní náhrady se zálohou

333

335

 

4.

doplatek cestovní náhrady zaměstnanci v hotovosti

333

261

 

 

 

S pozdravem

 

      Ing. Anna Krištofová v.r.

vedoucí ekonomického odboru

 

Na vědomí: odvětvové odbory s výkonem zřizovatelské funkce

                    odbor kontroly

 
Zodpovídá: Ing. Pavel Janoušek
Vytvořeno / změněno: 9.1.2007 / 9.1.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor ekonomický > Pokyny pro PO zřizované krajem

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze