Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Působnost orgánů veřejné správy v oblasti výkonu dozoru

 

 
 
Dne 1. 7. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 234/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb. (dále jen „zákon č. 234/2006 Sb.“). Tímto zákonem došlo mimo jiné k řadě změn, které se týkají působnosti krajských úřadů a dalších orgánů veřejné správy na úseku dozoru nad výkonem samostatné i přenesené působnosti obcí.

 

Zákonem č. 234/2006 Sb. tedy s účinností od 1. 7. 2006 došlo k následujícím změnám v oblasti výkonu dozoru (viz ustanovení § 123 až § 128 zákona o obcích, ve znění účinném od 1. 7. 2006):

·  dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti provádí pouze Ministerstvo vnitra ČR,

·  dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti vykonává pouze krajský úřad,

 

Současně zákon č. 234/2006 Sb. mění i ustanovení zákona o obcích upravující povinnost obecního úřadu zasílat dozorovým orgánům právní předpisy obcí (obecně závazné vyhlášky a nařízení obce).

Nové ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích ukládá obcím povinnost zaslat obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra ČR. Nařízení zašle obec neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu.

 

S ohledem na uvedené tedy pro obce ve vztahu ke Krajskému úřadu kraje Vysočina od 1. 7. 2006 vyplývá:

·  zákonná povinnost zasílat krajskému úřadu nařízení obce k výkonu dozoru,

·  možnost (nikoliv povinnost) obrátit se na krajský úřad s žádostí o metodickou a odbornou pomoc ve věcech uvedených v ustanovení § 61 odst. 2 zákona o obcích, tedy zejména při vydávání nařízení obce (žádost o posouzení návrhu nařízení obce krajským úřadem před jeho schválením příslušným orgánem obce).

 

Krajský úřad však od 1. 7. 2006 již nevykonává dozor nad samostatnou působností obce (viz výše).

Adresa pro zasílání obecně závazných vyhlášek (usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce v samostatné působnosti):

 

Ministerstvo vnitra ČR

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Oddělení dozoru

Tolstého 15

586 01 Jihlava

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.1.2007 / 11.1.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze