Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Protidrogová strategie 2006–2010

Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina navazuje na dokumenty „Protidrogová strategie EU na období 2005–2012“ a „Národní strategii protidrogové politiky ČR na období 2005–2009“. Vychází z výsledku závěrečného hodnocení protidrogové strategie a akčního plánu EU z let 2000–2004, který naznačil, že je nutné neustále zlepšovat dostupnost, kvalitu a porovnatelnost informací. Je třeba stanovit jasné cíle a priority, jež mohou být vydefinované v akčních plánech.
 

 
 

Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006–2010

 

Užívání návykových látek představuje jeden ze zásadních globálních problémů, který zasahuje do všech oblastí lidské společnosti a v určité míře se týká a ovlivňuje každého z nás, a to v sociálních či ekonomických vazbách, v bezpečnosti nebo zdraví. Z důvodu závažnosti je zapotřebí tento problém nepodceňovat a řešit. Řešení by měla přicházet jak z EU, z centrální úrovně jednotlivých státu EU, tak i z úrovně regionů, krajů a obcí.

Užívání drog velmi zhoršuje kvalitu života a poškozuje zdraví. Handicapovaným není jen jedinec, který drogy zneužívá, ale  i celá rodina – základní článek společnosti. Konzumace drog představuje závažná rizika: psychické i fyzické poškození zdraví, rozpad a změny životních hodnot, narušení vztahů, oslabení vůle a ztrátu smyslu života, ohrožení veřejného zdraví, majetku a bezpečnosti, nárůst společenských nákladů obecně. Drogová závislost jedince hluboce poznamenává životy blízkých lidí. Nepřijetí společnosti, odsuzování a stigmatizování ničí křehkou sebeúctu závislého člověka, přičemž zvláště znevýhodnění bývají mladí lidé. Drogový problém stejně jako ostatní sociálně nežádoucí jevy bude vždy narůstat a upadat v souvislosti s rostoucí či upadající péčí konkrétní společnosti o každého jejího člena.

Jednou ze snah národní protidrogové politiky v ČR je koordinace protidrogových aktivit a postupů čtrnácti krajů ČR a vytváření prostoru pro vzájemnou spolupráci a komunikaci krajů. Jednotlivé kraje vytvářejí protidrogové strategie, které  vycházejí převážně z národních strategií protidrogové politiky, přičemž aktivně reagují na místní specifika a podmínky.

Současná protidrogová politika České republiky a systém její koordinace je orgány Evropské unie hodnocen jako příklad dobré praxe s prostorem pro neustálé zlepšování.

Změn v dosavadním nepříznivém vývoji drogové situace lze dosáhnout jen společným a koordinovaným postupem, založeným jak na formální, tak i  neformální spolupráci subjektů, do jejichž působnosti problém užívání drog zasahuje, a to na všech úrovních veřejné správy a společnosti.

Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina navazuje na dokumenty „Protidrogová strategie EU na období 2005–2012“ a „Národní strategii protidrogové politiky ČR na období 2005–2009“. Vychází z výsledku závěrečného hodnocení protidrogové strategie a akčního plánu EU z let 2000–2004, který naznačil, že je nutné neustále zlepšovat dostupnost, kvalitu a porovnatelnost informací. Je třeba stanovit jasné cíle a priority, jež mohou být vydefinované v akčních plánech.

Kraj Vysočina jako územně samosprávný celek doposud respektoval a realizoval cíle národní strategie protidrogové politiky na základě doporučujících ustanovení příslušných usnesení Vlády České republiky, kterými byly národní strategie protidrogové politiky Vládou ČR schváleny. Samostatný koncepční materiál v oblasti protidrogové politiky kraje Vysočina je zpracován od roku 2006 na období 2006–2010. Krajská protidrogová strategiedefinuje hlavní směřování protidrogové politiky kraje Vysočina, její hlavní východiska a cíle. Na část tohoto strategického materiálu bude navazovat „Akční plán protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2007—2008“ a „Akční plán protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2009—2010“.

Akční plánybudourozvíjet  krajskou protidrogovou strategii a budou nástrojem pro její implementaci. Hlavní a specifické cíle, opatření, finanční zdroje, odpovědnosti a jednotlivé aktivity subjektů budou v akčním plánu podrobně definovány a rozpracovány do časového rámce. Konkrétní opatření  budou vycházet z  krajské analýzy  protidrogových služeb. Akční plány budou zpracovány ve struktuře doporučené v „Národní strategii protidrogové politiky“. Tato struktura usnadní jeho kompatibilitu s akčním plánem realizace národní strategie protidrogové politiky.

Na přípravě tohoto materiálu participovali odborníci z oblasti protidrogové prevence kraje Vysočina. Děkujeme všem spolupracujícím odborníkům, organizacím i Pracovní skupině protidrogové politiky kraje Vysočina a politikům, kteří zpracování tohoto dokumentu podpořili a přispěli k němu.

 
Zodpovídá: Jakub Kumpa
Vytvořeno / změněno: 8.1.2007 / 8.1.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze