Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 5/2006

14. listopad 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 5/2006

konaného dne 14. 11. 2006

 

Přítomni:

1. Jiří Blažek

5. Jiří Jež, ml.

9. Jaroslav Poborský

2. Martin Čížek (předseda)

6. Josef Nedvěd

10. Jan Joneš (tajemník)

3. Pavel Gregor

7. Václav Němec

 

4. Tomáš Havlík

8. Ivo Novotný

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Josef Matějek

2. Karel Moravec

Nepřítomni (neomluveni):

1. Václav Vacek

2. Petr Zgarba

Hosté:

1. Pavel Hájek (náměstek hejtmana)

 

2. Petr Bureš (vedoucí OLVHZ)

3. Arnošt Jakubec (Asociace soukromých zemědělců)

4 Jitka Merunková (OLVHZ)

5. Martin Brzák (OŽP)

 

Program:

1.      Zahájení;

2.      Návrh přírodního parku Javořická vrchovina;

3.      Řešení problematiky ochrany přírody v kraji Vysočina;

4.      Různé; stávající situace v procesu notifikace příspěvků na hospodaření v lesích a podpory v oblasti zemědělství;

5.      Závěr.

 

1.Zahájení

Martin Čížek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání - ten byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh přírodního parku Javořická vrchovina

Martin Brzák uvedl, že na základě podnětu MěÚTelč a kladných písemných vyjádření či podnětů významné části dotčených obcí zahájil OŽP 3. 2. 2006 připomínkové řízení k návrhu Přírodního parku Javořická vrchovina. Dalším důvodem pro zahájení jednání je to, že v Jihočeském kraji již stejnojmenný přírodní park, vyhlášený z podnětu tamních obcí, od 1. 1. 2005 funguje a dle názoru OŽP je vhodné odstranit současnou disproporci v podmínkách ochrany a rozvoje cenného území kolem Javořice.

 

O návrhu nařízení byla vedena široká diskuse. Kromě klasického připomínkového řízení byl uspořádán tématický seminář pro zástupce obcí a odbornou veřejnost. Rovněž byl publikován článek ve Zpravodaji kraje Vysočina.

 

Přírodní park jako forma obecné ochrany krajiny vychází z § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Návrh nařízení kraje Vysočina o přírodním parku většinou opisuje platné nařízení Jihočeského kraje, aby byly podmínky ochrany krajiny kolem Javořice srovnatelné.

 

Cílem vyhlášení Přírodního parku Javořická vrchovina je přispět k zachování a dalšímu rozvoji značných soustředěných estetických a přírodních hodnot a jejich využití, zejména při rozvoji turistiky a sportu, zemědělství a lesnictví. S případným vznikem Přírodního parku Javořická vrchovina v kraji Vysočina je zákonitě spojena zvětšená přímá i nepřímá propagace území. Údaje o přírodním parku a odkazy na něj v tištěných i elektronických mapových, textových i obrazových materiálech mohou představovat určitou pozitivní reklamu a mohou následně vyvolat – při splnění dalších podmínek – i určitý ekonomický přínos. Přírodní park by měl přispět k zachování podmínek rozvoje a ochrany území.

 

Územní rozsah, který byl předložen do vnějšího připomínkového řízení, převzal OŽP z návrhu MěÚ Telč. Na základě nesouhlasných vyjádření 4 dotčených obcí v severovýchodní části (Doupě, Třeštice, Růžená, Batelov) a obce Mrákotín v centrální části, které odmítly existenci jakéhokoliv přírodního parku na celém svém území, OŽP navrhovaný územní rozsah zásadně redukoval. Výše uvedené obce v sv. části byly z navrhovaného přírodního parku zcela vyňaty. Vynětí území obce Mrákotín, která leží uprostřed hodnotného území, je řešeno variantně. Dle varianty I je vyňato i celé území obce Mrákotín. Dle varianty II je vyňata převážná většina území obce Mrákotín, s níž je spjata naprostá většina ekonomických aktivit. Jsou to všechny nelesní plochy včetně zastavěného území sídel, v budoucnu zastavitelného území a lesa v blízkosti sídelních útvarů. Pouze vzdálenější plochy uvnitř lesa (včetně vrcholu Javořice) byly ponechány v přírodním parku, tak aby vzniklo území respektující vedle postoje obce také přirozené územní vazby. Na hospodaření v lese má zařazení do přírodního parku zcela minimální vliv.

 

OŽP navrhuje zřízení přírodního parku Javořická vrchovina dle Přílohy č. 2 (varianta II), protože tato varianta ve větší míře respektuje přirozené vazby v území. Tato varianta také lépe koresponduje s areálem přírodního parku v Jihočeském kraji.

 

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

-          stanoviska dotčených obcí;

-          co z toho plyne pro zemědělské oblasti (případná omezení);

-          zkušenosti z Jihočeského kraje;

-          jednotlivé varianty řešení;

-          návrh zřízení parku vznikl z aktivity obcí a ne kraje!

 

Usnesení 013/06/2006/Kzžp

Komise zemědělství a životního prostředí

doporučuje

vydat nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodního parku Javořická vrchovina a o omezení využití jeho území dle Přílohy č. 2 (varianta II).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

14:40 na jednání přišel Jiří Blažek.

 

3. Řešení problematiky ochrany přírody v kraji Vysočina

Jan Joneš uvedl, že problematika ochrany přírody a krajiny na území kraje Vysočina je v působnosti krajského úřadu, odboru životního prostředí. Tato oblast je poměrně široká, skládá se zejména z následujících postupů a procesů:

-          poskytování náhrad za škody způsobené vydrou a kormoránem

o        postup dle zákona č. 115/2001 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy;

o        informace o poskytnutých náhradách za škody;

-          CITES

o        postup dle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) – tzv. CITES

o        KrÚ zajišťuje - mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí - výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů a tohoto zákona tím, že uděluje výjimky ze zákazu obchodních činností (žádost na předepsaném formuláři EU)., zajišťuje registraci exemplářů podle § 23 (žádost volnou formou) a zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.

-          Ochrana přírody obecná a zvláštní

o        postup dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

o        přírodní parky;

o        regionální územní systém ekologické stability;

o        zvláště chráněná území;

o        Natura 2000

§         na území kraje Vysočina se v rámci soustavy NATURA 2000 vyskytuje 58 evropsky významných lokalit o celkové rozloze 679 539 ha;

§         pro Evropsky významné lokality, které neleží v CHKO, je příslušným úřadem k jejich předběžné ochraně KrÚ, pro lokality, u nichž je v nařízení vlády uvedeno, že cílovým způsobem ochrany je PP nebo PR, je pak kraj příslušný i k zajištění trvalé ochrany – buď smluvním způsobem, nebo vyhlášením MZCHÚ (PP či PR);

o        Česká Natura

§         projekt „Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláště chráněných území v ČR“ - celkem bylo navrženo 17 přírodních biotopů;

o        zvláště chráněné druhy;

o       spolupráce s NNO v ochraně přírody.

 

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

-          prokazování a posuzování škody způsobené vydrou a kormoránem a administrativa s tím spojená, informovanost veřejnosti o této problematice;

-          možnosti udělování výjimky odstřelu kormorána, hospodaření rybářů a vlastníků rybníků;

-          Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina se v jedné ze svých kontrol v letošním roce zabývá kontrolou vyplácení škody způsobené vydrou a kormoránem.

 

Usnesení 014/06/2006/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o řešení problematiky ochrany přírody a krajiny v kraji Vysočina v působnosti krajského úřadu.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Různé; stávající situace v procesu notifikace příspěvků na hospodaření v lesích a podpory v oblasti zemědělství

Jitka Merunková pohovořila o stávající situaci v procesu notifikace příspěvků na hospodaření v lesích a podpory v oblasti zemědělství. OLVHZ prostřednictvím MZe notifikuje zásady do zemědělství a lesnictví, v současné době byly zodpovězeny dotazy, které Evropská  komise vznesla k těmto zásadám. Musíme vyčkat zda  Evropská komise nevznese další dotazy. Jediné co je v současné době vyřízené je bloková výjimka na Radešínskou Svratku.

K tomuto tématu se rozvinula diskuse.

 

Předseda komise informoval o připravované schůzce s hejtmanem kraje Vysočina ve věci problematiky zemědělství kraje Vysočina (viz zadání pana hejtmana).

 

Předseda dále uvedl, že jedním z bodů programu zasedání komise č. 1/2007 bude plán činnosti na rok 2007. Požádal všechny přítomné, aby si do příště připravili náměty k tomuto materiálu (tajemník připraví koncept, který bude zaslán s předstihem členům komise jako podkladový materiál).

 

5. Závěr

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast na komisi a termín dalšího jednání komise stanovil na 16. 1. 2006 od 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Martin Čížek v. r.

Předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 14. 11. 2006

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.12.2006 / 14.12.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze