Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Uzavírání veřejnoprávních smluv

 

 
 
Ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) ve spojení s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), dává obcím možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude jedna z těchto obcí vykonávat přenesenou působnost (nebo její vymezenou část) pro jinou obec. Smluvními stranami takové veřejnoprávní smlouvy mohou být obce, které náležejí do správního obvodu stejné obce s rozšířenou působností.

Předmětem veřejnoprávní smlouvy může být pouze přenesená působnost, jež je zvláštními zákony svěřena orgánům každé obce (tedy obcím I. stupně). S ohledem na skutečnost, že ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (dále jen „zákon o přestupcích“), svěřuje projednávání přestupků

  • proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny
  • přestupků proti pořádku v územní samosprávě
  • přestupků proti veřejnému pořádku
  • přestupků proti majetku
  • přestupků proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích
  • přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst

orgánům každé obce, je možné institutu veřejnoprávní smlouvy využít právě pro zajištění výkonu přestupkové agendy v uvedeném rozsahu.

K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu, který předtím, než vydá  souhlasné rozhodnutí, posoudí veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Přitom vyžaduje, aby smlouva odpovídala všem podmínkám přímo nebo nepřímo vyplývajícím ze zákona, konkrétně tedy:

1.                 musí být uzavřena v písemné formě

2.                 musí být označeni její účastníci

3.                 musí být vymezena doba trvání smlouvy

4.                 musí být přesně určen rozsah přenesené působnosti, která je předmětem smlouvy (např. odkazem na ustanovení § 53 odst. 1 zákona o přestupcích)

5.                 musí být stanoven způsob úhrady nákladů spojených s výkonem sjednaného rozsahu přenesené působnosti

 

Řízení o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy je zahájeno dnem, kdy je krajskému úřadu doručena žádost smluvních stran (tedy obcí, které se rozhodly tímto způsobem výkon přenesené působnosti zajistit) o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Nezbytnými přílohami této žádosti jsou kromě vlastní smlouvy i usnesení rad obcí, které jsou účastníky smlouvy, o tom, že schvalují uzavření předmětné smlouvy, eventuálně usnesení zastupitelstev obcí, pokud si tuto pravomoc vyhradila (v případě, že v obci není rada obce zřízena, usnesení zastupitelstva obce či rozhodnutí /opatření/ starosty obce).

Pokud je předložená smlouva v souladu se zákonem, vydá krajský úřad rozhodnutí, kterým udělí souhlas s jejím uzavřením. Dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, je smlouva uzavřena a jedna z obcí začne vykonávat sjednaný rozsah přenesené působnosti namísto druhé obce. Je tedy vyloučeno, aby si obce ve smlouvě sjednaly počátek doby platnosti jinak než odkazem na den právní moci rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením.

Obcím, které jsou smluvními stranami smlouvy, ukládá zákon o obcích povinnost zveřejnit smlouvu na  jejich úředních deskách bezodkladně poté, co byla uzavřena (tedy bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením).

Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být dále každému přístupná na obecním úřadu obce, jež je její smluvní stranou.

Obec stejně jako orgány obce, které budou na základě smlouvy zajišťovat výkon státní správy místo jiné obce, budou jednat (tedy i vydávat rozhodnutí) svým jménem, nikoliv jménem obce, místo níž přenesenou působnost vykonávají. Spisy vzniklé z výkonu této agendy budou ukládány u obce, jejíž orgány tuto agendu vykonávají.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.11.2006 / 29.11.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze