Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pokyn pro vyúčtování prostředků od EIB k financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy kraje Vysočina

 

 
 

1. Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo kraje Vysočina svým usnesením č. 345/06/2006 ze dne 11. 7. 2006 schválilo přijetí úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč  na provádění souvislých oprav silnic II. a III. třídy na období 2006 – 2007 v rámci Projektu A – Regionální infrastruktura kraje Vysočina (dále jen Projekt A) Součástí smlouvy o úvěru je podmínka, že celkový objem těchto oprav bude proveden v úhrnné hodnotě prací za 1 mld. Kč při 50% podílu finanční spoluúčasti kraje.

Rada kraje Vysočina usnesením č. 1403/29/2006 ze dne 3. 10. 2006 rozhodla pro rok 2006 použít prostředky úvěru v celkovém objemu 150 mil. Kč a zároveň schválila jejich  rozdělení pro jednotlivé SÚS.

K jednotnému vedení účetní agendy a k vyúčtování prostředků o použití úvěru EIB a spoluúčasti kraje vydává odbor dopravy a silničního hospodářství a ekonomický odbor KrÚ pro SÚS tento metodický pokyn:

 

2. Předmět vyúčtování

Předmětem vyúčtování bude:

a)      vyúčtování celkových nákladů na souvislé opravy silnic II. a III. třídy podle akcí zařazených do Projektu A;  vyúčtování bude provedeno v rozsahu ukazatelů tabulky č. 1 tohoto pokynu;

b)      vyúčtování použití účelových prostředků na souvislé opravy silnic II. a III. třídy dle jednotlivých plateb dotačních titulů (úvěr EIB a spoluúčast kraje); vyúčtování bude provedeno v rozsahu ukazatelů tabulky č. 2 tohoto pokynu;

Vyúčtování souvislých oprav podle tabulky č. 1 a č. 2 SÚS provede:

a) za období leden – říjen v termínu nejpozději do 30.11. běžného roku;

b) za kalendářní rok  nejpozději do 31. 1. následujícího roku.

SÚS zpracované a podepsané tabulky č. 1 a 2 zašle ve dvojím vyhotovení na odbor dopravy a silničního hospodářství KrÚ (ing. J. Pospíchal); odbor dopravy odsouhlasí seznam jmenovitých akcí vykázaný v tabulce č. 1 na seznam akcí zařazených do Projektu A a po té zajistí předání jednoho vyhotovení tabulek na ekonomický odbor (ing. M. Palán).

Nedílnou součástí ročního vyúčtování přijatých a použitých účelových prostředků budou vybrané účetní doklady a písemnosti, a to:

a)      sestava z provozního účetnictví  „2.71 NSH – náklady a výkony podle JÚ 12/2006“;

b)      kopie výpisů z běžného účtu o přijatých účelových prostředcích;

c)      kopie výpisů z běžného účtu o úhradě dodavatelských faktur;

d)      kopie dodavatelských faktur včetně předkontačního dokladu.

Výše uvedené doklady SÚS předá v jednom vyhotovení na odbor dopravy a silničního hospodářství KrÚ (ing. J. Pospíchal) s tím, že spisová dokumentace bude zpracována samostatně za prostředky úvěru EIB a samostatně za prostředky spoluúčasti kraje. Na úrovni krajského úřadu bude veškerá spisová dokumentace související s Projektem A uložena u odboru dopravy a SH. 

 

3. Vedení účetnictví

SÚS je povinna akce zařazené pro příslušný rok do Projektu A profinancovat nejpozději do 31. 12. běžného roku. Jakoukoliv změnu v tomto seznamu akcí je SÚS povinna projednat bez zbytečných průtahů s odborem dopravy a silničního hospodářství, a to ve lhůtě, která umožní následné projednání s EIB postupem a v čase dle příslušných ustanovení „Smlouvy o financování mezi EIV a Vysočinou“ schválené usnesením č. 345/06/2006/ZK ze dne 11.7.2006. 

Při vedení účetní agendy SÚS postupuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 505/2002 Sb., v platném znění a pravidel platných pro vedení provozního účetnictví.

Poskytnuté prostředky (úvěr EIB i spoluúčast kraje) z rozpočtu kraje jsou SÚS poskytnuty ve formě účelové dotace na provoz a lze ji použít jen na akce zařazené do Projektu A. 

SÚS je povinna vést řádné a oddělené sledování o přijatých a použitých finančních prostředcích v rámci svého analytického účetnictví.

Převod účelové provozní dotace z rozpočtu kraje na účet SÚS je v platebním styku identifikován:

a)      u prostředků poskytnutých z úvěru EIB prostřednictvím variabilního symbolu s kódovým označením 5331 822 881 (předčíslí 5331 označuje dotaci na provoz, následné trojčíslí 822 je označení pro prostředky čerpané z úvěru od EIB a 881 je účelový znak, pod kterým jsou prostředky sledovány v účetnictví kraje); prostředky jsou poukazovány z účtu kraje č. 4200087153/6800;

b)      u vlastních prostředků kraje (spoluúčast) prostřednictvím variabilního symbolu        5331 000 881 (předčíslí 5331 označuje dotaci na provoz, následné trojčíslí 000 je označení pro prostředky spoluúčasti kraje a 881 je účelový znak, pod kterým jsou sledovány v účetnictví kraje); prostředky jsou poukazovány ze základního běžného účtu kraje č. 4050004999/6800.

 

Pro účtování nákladů u akcí zařazených do Projektu A platí zejména tyto zásady:

a) Použití jmenovitého úkolu (JU)

Každé jmenovité akci SÚS přidělí jedinečný jmenovitý úkol vyjádřený číselným kódem. Pokud je jmenovitá akce rozdělena na více samostatných úseků je možné přidělit samostatný JÚ každému takovému úseku. Na tento jmenovitý úkol je přípustné pouze účtování nákladů souvisejících s prováděním prací při souvislé opravě tohoto úseku silnice, a to jak ve vlastní činnosti, tak prací prováděných dodavatelsky. Na jmenovitý úkol nemá vliv způsob financování akce, jmenovitý úkol bude jeden pro každou jmenovitou akci (úsek akce).

b) Účtování nákladů ve vlastní činnosti

Práce konané při souvislé opravě komunikace ve vlastní činnosti budou v účetnictví SÚS vymezeny přiděleným jmenovitým úkolem (JU). Pro prokázání celkové výše nákladů ve vlastní činnosti bude použita sestava z provozního účetnictví  „2.71 NSH – náklady a výkony podle JÚ“. Vzhledem k platné metodice vnitropodnikového účetnictví budou konečné vlastní náklady na jmenovitou akci vyčísleny po provedení roční účetní závěrky.

c) Účtování nákladů dodavatelů

Náklady dodavatelů provedené na jmenovité akci budou účtovány na účtu 511 a doplněny jmenovitým úkolem akce. Na účtu 511 bude analyticky rozlišeno, zda se jedná o náklady kryté z rozpočtu zřizovatele (511 89) nebo z půjčky EIB (511 88). Další členění akcí například pomocí OD je dobrovolné a je ponecháno na provozních potřebách organizace.

 

4. Různé

a) K zajištění průkaznosti o financování Projektu A regionální dopravní infrastruktury z vlastních zdrojů kraje v účetnictví kraje SÚS zpracuje tabulku č. 3  o rozdělení poskytnutých měsíčních záloh příspěvku na provoz na část připadající na běžnou vlastní činnost a na část představující podíl spoluúčasti kraje k zafinancování Projektu A. Údaje budou podkladem pro přeúčtování těchto prostředků v účetnictví kraje.

Zpracovanou a podepsanou tabulku č. 3 SÚS předloží ve dvojím vyhotovení společně s tabulkami č. 1 a 2 v termínu do 30. 11. 2006 na odbor dopravy a SH, který předá jeden výtisk na ekonomický odbor (ing. M. Palán).

b) SÚS zajistí pro vyúčtování prostředků EIB roku 2007 formální aktualizaci vzoru tabulek platných pro vyúčtování těchto prostředků pro rok 2006 uvedených v příloze tohoto pokynu.

c) Odbor dopravy a SH samostatným sdělením pro SÚS určí rozsah další spisové dokumentace pro realizaci Projektu A, která bude předložena tomuto odboru za účelem jejího zajištění pro kontrolní účely.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Vedoucí odboru dopravy a SH                                          Vedoucí ekonomického odboru

      Ing. Ladislav Staněk v. r.                                                    Ing. Anna Krištofová v. r.

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

č. 1 – Seznam souvislých oprav silnic II. a III. třídy zařazených pro rok 2006 do projektu A regionální infrastruktury kraje financovaného z úvěru EIB

č. 2 - Vyúčtování souvislých oprav silnic II. a III. třídy zařazených pro rok 2006 do projektu A regionální infrastruktury kraje financovaného z úvěru EIB

č. 3 – Rozdělení dotace na provoz pro rok 2006 k zajištění financování projektu A regionální infrastruktury v kraji Vysočina prostřednictvím úvěru EIB

 

 

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Pavel Janoušek
Vytvořeno / změněno: 23.11.2006 / 23.11.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor ekonomický > Pokyny pro PO zřizované krajem

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze