Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2006

16. říjen 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2006

konaného dne 16. října 2006

Přítomni:

1. Brož Ladislav

4. Karas Jan

8. Matějková Martina (místopředsedkyně)

2. Bulušek Josef

5. Kesl Petr (předseda)

9. Šmíd Milan

3. Doležal Jaroslav

6. Kovanda Bohumil

10. Ludvík Zdeněk (tajemník)

Nepřítomni:

1. Šlechtický Pavel

Hosté:

1. Strejček Ivo (poslanec Evropského parlamentu)

2. Ubr Kamil (OŠMS KrÚ)

3. Vlachová Alena (OŠMS KrÚ)

Program:

1.      Zahájení jednání a přivítání hostů;

2.      Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.      Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.      Problematika vzdělávání a zaměstnanosti v EU: PaedDr. Ivo Strejček - europoslanec;

5.      Příprava změn v síti škol;

6.      Příprava rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

1.    Zahájení jednání a přivítání hostů

P. Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „VVVZ“), zahájil jednání a přivítal všechny přítomné, zvláště pak I. Strejčka, poslance Evropského parlamentu.

 

2.    Schválení programu jednání, kontrola usnesení

P. Kesl, dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program jednání. Požádal o přesunutí bodu „Informace z jednání Rady kraje Vysočina“ za bod „Problematika vzdělávání a zaměstnanosti v EU: PaedDr. Ivo Strejček – europoslanec“. Návrh byl přijat a upravený program byl 6 hlasy schválen.

K zápisu z minulého zasedání VVVZ nebyly vzneseny žádné připomínky.

P. Kesl požádal Z. Ludvíka o informaci k termínu semináře, s tématikou ekonomiky školství, pro zastupitele kraje. Termín semináře zatím není stanoven. Členové krajského zastupitelstva budou o termínu s předstihem informováni.

 

Na zasedání se dostavil J. Karas.

3.    Problematika vzdělávání a zaměstnanosti v EU: PaedDr. Ivo Strejček - europoslanec

P. Kesl předal slovo I. Strejčkovi. I. Strejček poděkoval za pozvání na jednání VVVZ a pohovořil k těmto tématům:

·          Vzdělávací systém (nadnárodní problematika) – rozdíly českého, evropského a amerického systému;

·          Evropský sociální systém, tzv. Evropský sociální model – systém je nevýkonný a drahý (potřeba „modernizace“), členské země EU by měli mít nastaven sociální systém, který vyhovuje jejich potřebám.

 

P. Kesl otevřel diskusi, ve které I. Strejček reagoval na dotazy členů VVVZ. Přítomní hovořili o těchto tématech:

·          Struktura nezaměstnaných v souvislosti s nastaveným systémem vzdělávání (nedostatek učňů – nedostatek řemeslníků);

·          Sociální systém (porovnání sociálního systému Francie a Švédska); přímá vazba mezi sociálním systémem a zaměstnaností;

·          Směrnice EU „o službách“ – neexistence volného pohybu služeb mezi „starými“ a „novými“ členskými státy;

·          Kvótová a zemědělská politika EU; vyjednávání o podmínkách v přístupových smlouvách;

·          „Evropské peníze“ – přerozdělování, spotřební daně, problematika čerpání finančních prostředků z EU (příklad přislíbené dotace na čistírny odpadních vod – potřeba řešení této situace);

·          Finanční zdroje EU – zda-li má mít EU své vlastní zdroje (nyní příjmy tvoří jen povinné příspěvky členských států EU), efektivnost x neefektivnost hospodaření s financemi;

·          Návrh „antiglobalizačního fondu“ – fondu solidarity.

 

P. Kesl konstatoval, že diskuse na tato témata je potřeba vést na republikové úrovni. Vyslovil se pro spolupráci VVVZ v případě projednávání skutečností spadajících do oblasti školství a zaměstnanosti.

 

Usnesení 030/08/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci I. Strejčka o problematice vzdělávání a zaměstnanosti v Evropské unii.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

4.    Informace z jednání Rady kraje Vysočina

M. Matějková omluvila svůj pozdní příchod. Důvodem bylo slavnostní otevření sportovní haly v Ledči nad Sázavou. Krátce informovala o prostorových podmínkách zdejších školských zařízení.

Přítomné seznámila s informacemi ze zasedání rady kraje:

 

·          Rada kraje se na svých zasedáních zabývala náplní Regionálního operačního programu, který je společný s Jihomoravským krajem v rámci NUTS II Jihovýchod. Mezi kraji došlo ke konečné shodě v nastavení priorit a výši alokovaných prostředků (procentuální vyjádření).

RKV č. 28/2006:

·          Stanovení platu ředitelů;

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství;

·          Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2006;

·          Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Senožaty 199;

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů;

·          Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období leden - srpen 2006.

 

Usnesení 031/08/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace z jednání Rady kraje Vysočina přednesené radní M. Matějkovou.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

5.    Příprava změn v síti škol

Členové VVVZ s předstihem obdrželi podkladový materiál „Přehled záměrů o změnu ve školském rejstříku – projednávání listopad 2006“ K. Ubr dále předložil materiál „Úkoly v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006, které se týkají posuzování změn ve školském rejstříku“ (dále jen „dlouhodobý záměr vzdělávání“).

Z. Ludvík podal obecné informace k projednávanému bodu. K. Ubr okomentoval připravované změny uvedené v materiálu a vždy zdůvodnil rozhodnutí OŠMS.

Při projednávání změn v síti škol je dodržována koncepce kraje a úkoly dlouhodobého záměru vzdělávání.

 

K jednotlivým změnám vyjádřili členové VVVZ své připomínky a vznesli dotazy. V diskusi ke Střednímu odbornému učilišti v Kamenici nad Lipou L. Brož vyjádřil zásadní podporu pro jeho zachování.

 

Ze zasedání odešel I. Strejček a M. Šmíd.

 

Usnesení 032/08/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje Vysočina schválit materiál dle návrhu VVVZ-08-2006-5 upr.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0. Jeden člen VVVZ nebyl v době hlasování přítomen.

 

 

6.    Příprava rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení

Členové VVVZ s předstihem obdrželi podkladový materiál „Návrh rozpočtu – kapitola školství“.

Z. Ludvík podal obecné informace k projednávanému bodu. A. Vlachová po jednotlivých položkách okomentovala podkladový materiál a přítomné informovala o zapracovaných změnách.

Podrobně hovořila o:

·          Investičních akcích;

·          Dopadu růstu cen energií;

·          Problematice náhradního stravování žáků;

·          Příspěvku na provoz.

 

M. Matějková doplnila A. Vlachovou o informace týkající se grantové politiky pro rok 2007 s dopadem na projednávaný rozpočet.

Konstatovala, že střední školy zřizované krajem Vysočina patří v rámci České republiky mezi nejúspěšnější žadatele v získávání financí ze státní informační politiky vzdělávání SPVZ.

 

P. Kesl otevřel diskusi, ve které se přítomní vyjádřili k  problematice rezerv a možných úspor ve využívání energií.

 

Usnesení 033/08/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

nemá připomínky

k navrženému rozpočtu – kapitola školství, jehož návrh projednal na svém zasedání.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

7.    Diskuse a různé

Členové VVVZ s předstihem obdrželi podkladový materiál „Přehled záměrů změn v síti škol“. K. Ubr okomentoval předložený materiál a vypořádal vznesené připomínky.

 

Usnesení 034/08/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit záměr sloučení Domova mládeže a Školní jídelny Pelhřimov se Střední školou Pelhřimov  a Sloučení Domova mládeže, Střediska volného času a Školní jídelny Jihlava se Střední školou stavební Jihlava a Sloučení Základní školy Třebíč, 9. května 3 a Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

M. Matějková informovala členy VVVZ o zasedání Rady pro rozvoj lidských zdrojů (dále jen „RRLZ“), které je spojeno s akcí Týden  vzdělávání dospělých (6. - 11. listopadu 2006). Nabídla VVVZ uskutečnit společné jednání s RRLZ v rámci této akce. VVVZ souhlasil s nabídkou.

 

Společné jednání se uskuteční dne 8. listopadu 2006 od 13:00 hodin, v budově Centra dalšího profesního vzdělávání, Brtnická 25, 586 01 Jihlava.

 

M. Matějková přítomné informovala o akci „Kulatý stůl“ a konferenci „Senioři a vzdělávání“.

P. Kesl informoval o konferenci „Vzdělávání v technických oborech pro strojírenské firmy“. Dále vyzval členy VVVZ, aby se vyjádřili k výjezdnímu zasedání.

 

8.    Závěr.

Předseda VVVZ, P. Kesl,  poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání VVVZ č. 9/2006 byl stanoven na pondělí 13. listopadu 2006 v 9:00 hodin. Zasedání bude výjezdní.

 

Petr Kesl, v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Jan Jaroš 19. října 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.10.2006 / 26.10.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze