Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2006

11. září
 

 
 

Zápis z jednání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2006

konaného dne 11. září 2006

Přítomni:

1. Brož Ladislav

4. Karas Jan

8. Šlechtický Pavel

2. Bulušek Josef

5. Kesl Petr (předseda)

9. Ludvík Zdeněk (tajemník)

3. Doležal Jaroslav

6. Kovanda Bohumil

 

Nepřítomni:

1. Matějková Martina (místopředsedkyně)

2. Šmíd Milan

Hosté:

1. Ubr Kamil

Program:

1.      Zahájení jednání a přivítání hostů;

2.      Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.      Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.      Organizační zajištění školního roku 2006/2007;

5.      Příprava změn v síti škol;

6.      Informace o přípravě seminářů o ekonomice školství pro zastupitele kraje  a pro starosty obcí;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

 

1.    Zahájení jednání a přivítání hostů

P. Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina (dále Jen VVVZ), zahájil jednání a přivítal všechny přítomné.

 

2.    Schválení programu jednání, kontrola usnesení

P. Kesl, dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program jednání, který byl bez připomínek 7 hlasy schválen.

Požádal K. Ubra, aby VVVZ informoval o jednání s Ing. Vaverkou, předsedou Krajské hospodářské komory Jihlava (dále jen KHK Jihlava) dle úkolu vyplývajícího z minulého zasedání VVVZ. K. Ubr uvedl následující:

·          Proběhla vzájemná výměna informací;

·          V současné době není KHK Jihlava prováděn žádný průzkum;

·          Diskutovali nad analýzami  a informacemi v oblasti vzdělávání v kraji Vysočina;

·          Užitečné by bylo vypracování oborových analýz – závislost trhu práce;

·          Neexistuje žádná překážka ve společné spolupráci kraje Vysočina, KHK Jihlava a Úřadu práce Jihlava.

 

P. Kesl požádal K. Ubra, aby v případě dalších jednání s KHK Jihlava informoval VVVZ.

 

VVVZ bere na vědomí informaci K. Ubra o jednání s předsedou Krajské hospodářské komory Jihlava.

 

M. Matějková se omluvila  z jednání VVVZ. P. Kesl se v této souvislosti opět odkázal na Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina, který klade za povinnost zajistit přítomnost člena Rady kraje (viz Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina, čl. 3, odst. 4) na jednání výboru a přečetl konstatování uvedené v zápisu ze zasedání VVVZ č. 6/2006 týkající se tohoto tématu.

Vyzval členy VVVZ, aby se k této věci vyjádřili.

VVVZ vzal na vědomí informaci P. Kesla.

 

P. Kesl informoval přítomné o e-mailu, ve kterém Z. Ludvík rozporuje úkol vyplývající ze zasedání VVVZ č. 6/2006 - předložit statistickou analýzu o přijímacím řízení na střední školy v roce 2006 na zářijovém zasedání VVVZ. P. Kesl objasnil situaci a konstatoval, že zápis byl zcela v pořádku.

3.    Informace z jednání Rady kraje Vysočina

Z důvodu absence radní M. Matějkové přednesl informace o projednávaných materiálech na RKV, týkajících se školství, Z. Ludvík:

RKV 22:

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT;

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření - zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně;

·          Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - investiční dotace u Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod.

 

RKV 23:

·          3. letní olympiáda pro děti a mládež ČR;

·          Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko a programu SROP.

RKV 24:

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu kapitoly Školství a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Jihlava, Jana Masaryka 1;

·          Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise - Střední škola Pelhřimov;

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora přípravy žákovských hokejových výběrů Vysočiny;

·          Fond Vysočiny - vrácení finanční podpory FV 016/56/04 - TJ Kovofiniš Ledeč n. S.

 

RKV 25:

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření – Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství.

RKV 26:

·          FOND VYSOČINY: Grantový program BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ;

·          Grantové schéma 3.2 SROP - výsledky 3. výzvy;

·          Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - 4. výzva;

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na rozvojový program ve vzdělávání "Projekty škol" v roce 2006.

RKV 27:

·          Převod majetku do vlastnictví Masarykovy univerzity;

·          Dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina – zrušení části usnesení a přidělení dotace.

 

Usnesení 026/07/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o některých bodech projednávaných radou kraje.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

4.    Organizační zajištění školního roku 2006/2007

Z. Ludvík okomentoval předložený materiál „Základní informace o školním roce 2006/2007“.

K tématu nebyly vzneseny zásadní připomínky.

 

Usnesení 027/07/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o organizačním zajištění školního roku 2006/2007.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

5.    Příprava změn v síti škol

Členové VVVZ s předstihem obdrželi podkladový materiál „PŘEHLED ZÁMĚRŮ O ZMĚNU VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2006“. K. Ubr okomentoval předložený materiál a dále uvedl:

·          Některé změny nebudou školám akceptovány na základě nastavených pravidel v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006 (dále jen „dlouhodobý záměr“);

·          V případě velkého množství požadavků na změny, budou tyto projednávány na zastupitelstvu kraje.

 

P. Kesl na základě informace, že jednání o změnách v síti škol se školskými zařízeními stále probíhá, vznesl návrh na zařazení tohoto bodu na říjnové zasedání VVVZ. Na říjnovém zasedání přijme VVVZ k této problematice své stanovisko. Členům budou na jednání k dispozici pravidla uvedené v dlouhodobém záměru. Návrh byl přítomnými podpořen.

 

Úkol: Bod „Příprava změn v síti škol“ zařadit v návrhu plánu činnosti VVVZ pro rok 2007 až na říjnové zasedání z důvodu návaznosti na jeho projednávání mezi OŠMS a školskými zařízeními.

Odpovědnost: P. Kesl, Z. Ludvík, J. Jaroš

Termín: poslední zasedání VVVZ v roce 2006 (popř. 1. zasedání VVVZ v roce 2007)

 

P. Kesl otevřel diskusi. Přítomní se vyjádřili k těmto tématům:

·          Pravidla dlouhodobého záměru upravující vznik nových oborů na školách (na základě diskuse se P. Kesl dotázal, zda přijmout usnesení, ve kterém se doporučí daná pravidla zrušit.);

·          Koncepce vzdělávání kraje Vysočina;

·          Problematika přijímacích řízení na studijní a učební obory – zájem rodičů a dětí nekoresponduje s perspektivními obory na trhu práce; nedostatek zájemců o učební obory – následně nedostatek pracovních sil na trhu práce v některých odvětvích;

·          Zapojení firem do propagace odvětví a tvorba sociálních a ekonomických podmínek (uveden př. strojírenských firem, následkem toho byl vzestup poptávky o tento obor);

·          CNC centra;

·          Absence plánování potřeb pracovních sil;

·          Spolupráce institucí – kraj, úřad práce, hospodářská komora;

·          Připravované státní maturity – srovnání s kritérii u zahraničních zkoušek.

 

Závěr:

Členové výboru nepřijali jednotné stanovisko k úloze pravidel dlouhodobého záměru. Školy mají určitou míru benevolence v oblasti otevření nového oboru, musí však ctít koncepci vzdělávání kraje. Rodiče preferují studijní obory, což vede k nedostatku zájemců o učební obory. Bylo by vhodné najít způsob, jak preferovat tyto obory. Tuto situaci je však potřeba řešit celorepublikově – vznik celorepublikové koncepce.

 

Usnesení 028/07/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o přípravě změn v síti škol.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

6.    Informace o přípravě seminářů o ekonomice školství pro zastupitele kraje  a pro starosty obcí

Z. Ludvík na základě úkolu plynoucího ze zasedání VVVZ č. 6/2006 informoval přítomné o přípravě seminářů o ekonomice školství pro zastupitele kraje a pro starosty obcí:

·          První seminář je určen starostům obcí II. a III. stupně (navržený termín 2. 10. 2006);

·          Druhý seminář je určen zastupitelům kraje Vysočina;

·          Třetí seminář je určen všem starostům měst a obcí kraje Vysočina.

 

Obsahem seminářů je: systém financování škol a školských zařízení (krajské, obecní, jiný zřizovatel).

Časová dotace pro jednotlivé semináře: 2 až 3 hodiny.

 

Přítomní se shodli, že by bylo vhodné, z důvodu konání komunálních voleb, posunout termíny konání seminářů do druhé poloviny měsíce listopadu, popř. měsíce prosince.

 

K tématu se konala krátká diskuse z níž vyplynulo:

·          Přes snižující se počet dětí, narůstá počet aktivit, které školy a školská zařízení zřizují (zmíněn způsob financování těchto aktivit);

·          Shoda členů VVVZ nesnižovat procentuální zastoupení mimoškolní činnosti;

·          Členové VVVZ by měli být na akce (např. výše uvedené semináře) se školskou tématikou automaticky zváni (Z. Ludvík vznese podnět na pana hejtmana, aby toto bylo v případě seminářů členům VVVZ umožněno).

 

Usnesení 029/07/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o přípravě seminářů o ekonomice školství pro zastupitele kraje a pro starosty obcí a

doporučuje

členům Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost účastnit se akcí se školskou tématikou.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

7.    Diskuse a různé

 K. Ubr okomentoval předložený materiál „Fond Vysočina – Brána k novému poznání“. Představil vlastní program. K. Ubr zodpověděl vznesené dotazy.

 

Usnesení 029/07/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Brána k novému poznání“.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Z. Ludvík přednesl informace z jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy týkající se příprav čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.

 

P. Kesl upozornil, že bylo projednáno a dohodnuto společné jednání VVVZ a Rady pro rozvoj lidských zdrojů (dále jen RRLZ). Za tímto účelem se spojí s předsedkyní RRLZ, M. Matějkovou, aby věc projednal.

Přítomné informoval o pozvání europoslance I. Strejčka na zasedání VVVZ č. 8/2006. I. Strejček pozvání přijal.

 

Ze zasedání VVVZ č. 8/2006 se předběžně omluvil P. Šlechtický.

 

8.    Závěr.

Předseda VVVZ, P. Kesl,  poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání VVVZ č. 8/2006 byl stanoven na pondělí 16. října 2006 ve 13:00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

 

Petr Kesl, v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

Zpracoval a zapsal: Jan Jaroš 13. září 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.9.2006 / 15.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze