Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2006

12. červen 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2006

konaného dne 12. června 2006

Přítomni:

1. Brož Ladislav

4. Karas Jan

8. Šlechtický Pavel

2. Bulušek Josef

5. Kesl Petr (předseda)

9. Šmíd Milan

3. Doležal Jaroslav

6. Kovanda Bohumil

10. Ludvík Zdeněk (tajemník)

Nepřítomni:

Matějková Martina (místopředsedkyně)

Hosté:

Jehlička Václav (Senát Parlamentu ČR)

Pech Miroslav (OŠMS KrÚ)

Program:

1.      Zahájení jednání a přivítání hostů;

2.      Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.      Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.      Informace z jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR – předseda výboru Mgr. Václav Jehlička;

5.      Informace o přijímacím řízení na střední školy;

6.      Uplatnění absolventů na trhu práce;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

 

1.    Zahájení jednání a přivítání hostů

P. Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina (dále Jen VVVZ), zahájil jednání. Přivítal členy výboru a hosty zasedání, zvláště pak senátora V. Jehličku. Vyslovil gratulaci M. Šmídovi, který byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ze zasedání VVVZ omluvil M. Matějkovou.

 

2.    Schválení programu jednání, kontrola usnesení

P. Kesl, dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program jednání, který byl bez připomínek 8 hlasy schválen.

P. Kesl zmínil dvě změny, které nastaly v zápise ze zasedání VVVZ č. 5/2006 po jeho schválení. První změna byla legitimní a týkala se připomínky J. Karase. Ten projevil nesouhlas s optimalizačními kroky navrhované odborem školství, mládeže a sportu. Dle jeho mínění nevyplýval ze zápisu jeho projevený nesouhlas. Po konzultaci s předsedou výboru P. Keslem byla připomínka J. Karase do zápisu zapracována (viz zápis VVVZ č. 5/2006, bod jednání č. 5).

Druhá připomínka byla vznesena několika občany k části zápisu, který se týkal problematiky slučování speciálních škol. Nesouhlas s konstatováním byl adresován radní M. Matějkové. Následně došlo, po konzultaci s předsedou VVVZ, k úpravě zápisu VVVZ č. 5/2006, která dle Jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina neměla být provedena. Připomínky občanů nemohou být důvodem pro změnu zápisu či usnesení.

 

VVVZ schválil zápis ze zasedání č. 5/2006 v posledním znění 8 hlasy.

 

P. Kesl připomněl dvě témata, která vyplývají z předchozích zápisů:

·                Spolupráce při průzkumech v oblasti potřeb podniků (v souvislosti s vystoupením Ing. Vaverky na zasedání VVVZ) – K. Ubr a Ing. Vaverka navrhli sjednotit metody průzkumů.

 

Úkol: Kontaktovat Ing. Vaverku a iniciovat spolupráci, jejímž výsledkem by bylo sjednocení metodik průzkumů prováděné OŠMS KrÚ a Krajskou hospodářskou komorou v Jihlavě. Informace o průběhu jednání sdělit na zasedání VVVZ č. 7/2006.

Odpovědnost: K. Ubr

Termín: zasedání VVVZ č. 7/2006, 11. září 2006

 

·                Seminář pro zastupitele z oblasti školství (financování školství, problematika Základních uměleckých škol).

 

Výbor doporučuje: Připravit v podzimních měsících seminář pro zastupitele z oblasti školství. Seznámit VVVZ s hrubým návrhem programu na zasedání č. 7/2006, 11. září 2006.

Odpovědnost: M. Matějková, Z. Ludvík

Termín: podzim 2006

Z. Ludvík se k tomu vyjádřil a uvedl, že připravit podobný seminář bylo již dříve snahou OŠMS. Adresáty semináře měli být i starostové obcí. Byl toho názoru, že seminář přinese zlepšení v komunikaci.

 

P. Kesl konstatoval, že nové návrhy k „optimalizaci“ nebyly k projednávání na VVVZ č. 6/2006 předloženy.

 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí a schválena 8 hlasy.

 

3.    Informace z jednání Rady kraje Vysočina

P. Kesl v souvislosti s nepřítomností M. Matějkové konstatoval, že dle Jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina vyplývá povinnost příslušného člena Rady kraje Vysočina (dále jen RKV), zajistit za sebe náhradu v případě, že se sám nemůže zasedání výboru zúčastnit. Z důvodu nepřítomnosti M. Matějkové sám uvedl stručnou informaci ke konkurzu na místo ředitele/ky Havlíčkova gymnázia v Havlíčkově Brodě. Požádal Z. Ludvíka, zda-li by mohl přednést informace o projednávaných materiálech na RKV, týkajících se školství. Z. Ludvík doplnil informace k tomuto konkurzu. Dále pohovořil o:

·                Změnách v názvech škol (připraven materiál do ZKV);

·                Kapacity domů dětí a mládeže (připraven materiál do ZKV);

·                Zkrácené názvy škol (připraven materiál do ZKV);

·                Změny ve zřizovacích listinách některých škol;

·                Krátce shrnul další „technické“ body projednávané radou.

 

Usnesení 022/06/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o některých bodech projednávaných radou kraje.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

4.    Informace z jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR – předseda výboru Mgr. Václav Jehlička

P. Kesl předal slovo senátoru V. Jehličkovi. V. Jehlička upřesnil, že bude spíše hovořit o smyslu

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR (dále jen Výbor) a jeho činnosti. Pohovořil o vzniku a historii Výboru a seznámil přítomné se současným personálním obsazením Výboru. Uvedl, že téměř polovinu členů Výboru tvoří akademičtí funkcionáři, čímž je činnost Výboru pozitivně ovlivněna. Podal informaci o vytvoření Podvýboru po předškolní, základní a střední vzdělávání Výboru (dále jen Podvýbor)

Dále komentoval:

·                Nový školský zákon – bude potřeba novelizovat, Podvýbor v současné době sbírá připomínky, které by byly uplatněny v případné novele. Oslovil členy VVVZ, aby případné závažné podněty poskytli Výboru;

·                Příprava legislativního rámce projektu, jež zaštítí území certifikace výsledků vzdělávání ve směru k celoživotnímu vzdělávání;

·                Posouzení dlouhodobého záměru vzdělávací soustavy ČR;

·                Petiční činnost výboru (proces projednávání petic), uveden příklad „petice o etické výchově“ – zavedení tohoto předmětu do škol;

·                Senátní návrh zákona o zřízení Ústavu paměti národa – instituce, která bude dokumentovat, zkoumat a prezentovat oblast moderní historie od roku 1948 do roku 1989. Ústav by byl financován ze státního rozpočtu.

 

V. Jehlička konstatoval, že pokud by VVVZ nebo jeho členové považovali za vhodné dát něčemu zákonnou podobu, doporučuje obrátit se na příslušnou komisi Asociaci krajů, která je partnerem pro další vyjednávání.

 

P. Kesl otevřel rozpravu. Přítomní diskutovali o těchto problematikách:

·                Školské vzdělávací programy pro základní školy (možnost změny legislativy);

·                Diskutované státní maturity – zavedení standardu (nebudou podmínkou pro studium na vysoké škole). Otázkou zůstává, jakým způsobem nastavit výši potřebných znalostí pro úspěšné složení této zkoušky, myšlenka dvou úrovní maturit;

·                Seminář k projednávání zákona o speciálních školách při nemocnicích na půdě Senátu ČR – Z. Ludvík vyslovil nesouhlas s formou projednávání této normy;

·                Posouzení vzniku Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Výborem – jako celek Výbor vznik Vysoké školy polytechnické – školy neuniverzitního typu, podpořil;

·                Nabídka bakalářského studia textilního designu na Střední průmyslové škole textilní ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci;

·                Otevřeno zůstává jednání s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – s její spoluprací otevřít bakalářské studium „kynologie“ v kraji Vysočina.

 

P. Kesl shrnul tento bod. Vyslovil se pro spolupráci Výboru a VVVZ v případě projednávání závažných skutečností spadajících do oblasti školství. Případně by se odbor školství mládeže a sportu podílel svými připomínkami na projednávaných materiálech.

 

Usnesení 023/06/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

5.    Informace o přijímacím řízení na střední školy

Členové VVVZ s předstihem obdrželi podkladový materiál „Informace o přijímacím řízení na střední školy“. Podal obecnou informaci o průběhu přijímacího řízení na střední školy v letošním roce. Z přijímacího řízení vyplynulo, že nastala velká změna v poměru zájmu uchazečů o studijní a učební obory. Zároveň nastal propad zájmu o studium na osmiletých gymnáziích.

M. Pech okomentoval předložený materiál. Navrhl, aby skutečné výsledky o přijímacím řízení na střední školy byly brány v potaz až po zpracování statistických analýz (bude předloženo formou materiálu do VVVZ na zářijovém zasedání VVVZ). M. Pech dále pohovořil o:

·      Lyceích – dostatečné naplněnosti těchto zařízení;

·      Nově vyučovaném oboru „zdravotnický asistent“;

·      Ubývajícím počtu žáků a malém zájmu o některé učební obory, v důsledku toho redukci nabídky výuky řemeslných oborů;

·      Odvoláních podaných v tomto školním roce (srovnání s předchozími roky) – pokles podaných odvolání asi o 2/3.

 

Z. Ludvík upozornil na souvislost rozhodování se uchazečů o učební obory a trhem práce. V případě, že se v určitém oboru pohybuje na trhu práce silný zaměstnavatel, dochází mezi uchazeči ke zvýšení zájmu o daný obor. Dochází také k posunu ve spolupráci škol a zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé již sami propagují daný obor a navazují spolupráci se školami.

V minulosti byl také velký zájem ze strany zaměstnavatelů o sklářské obory. V současné době je v těchto oborech nedostatečné množství učňů.

P. Kesl poděkoval za vyslovené informace a otevřel rozpravu. Projednávaná témata:

·      Klesající úroveň žáků ucházejících se o studium na středních školách a učilištích; problém zaměstnanosti absolventů učňovských oborů (truhlář, automechanik) v souvislosti se vstupem zahraničních firem na český trh;

·      Trend nastolený na MŠMT – rozvojový program (25000 Kč za nově zřízené gymnaziální místo) - tento trend povede ke stále klesající úrovně znalostí studentů;

·      Chybějící dlouhodobá vize v oblasti školství na republikové úrovni (není snaha řešení), jednotlivé segmenty nezapadají do celku; uveden příklad irského systému školství – rozumný kompromis, kdy všeobecné vzdělávání na školách je delší, studenti si určitou specializaci vybírají v pozdějších ročnících, projevený souhlas s tímto modelem;

·      Uveden příklad vzdělávacího systému v Izraeli – péče o talentované jedince;

·      Zmíněna také iniciativa strojírenských firem – spolupráce se školami, společná propagace oboru;

 

Úkol: Předložit statistickou analýzu o přijímacím řízení na střední školy v roce 2006.

Odpovědnost: Z. Ludvík

Termín: září 2006, zasedání VVVZ

 

Usnesení 024/06/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o přijímacích řízeních na střední školy.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

6.    Uplatnění absolventů na trhu práce

Členové VVVZ s předstihem obdrželi podkladový materiál.

P. Kesl uvedl, že účast zástupce z Úřadu práce v Jihlavě projednal dle úkolu uvedeném v zápise VVVZ č. 5/2006. Z organizačních důvodů se však zasedání VVVZ nemohl zástupce Úřadu práce v Jihlavě zúčastnit.

Z. Ludvík okomentoval předložený materiál. Zejména pohovořil o:

·      Porovnání jednotlivých skupin absolventů;

·      Zájmu o nástavbová studia a obory ve službách;

·      Specializaci v oborech – měla by hrát menší roli a být zavedena v pozdějších ročnících.

 

Usnesení 025/06/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o uplatnění absolventů na trhu práce.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

7.    Diskuse a různé

P. Kesl zmínil soutěž Talent Vysočiny, která se pořádá každoročně. Letos budou „talenti“ vyhlášeni 23. června 2006 ve Žďáře nad Sázavou. Uvedl, že se zvyšuje počet nominovaných, kteří uspěli v technických oborech. Zopakoval záměr pozvat na další jednání europoslance I. Strejčka či rektora Vysoké školy polytechnické L. Jirků. Dle plánu bylo odloženo společné jednání VVVZ a Rady pro rozvoj lidských zdrojů. Vyslovil předpoklad, že problematika Základních uměleckých škol bude VVVZ také projednávána.

Z. Ludvík avizoval, že na jednání zastupitelstva kraje dne 20. června budou předloženy návrhy optimalizačních záměrů. Konkrétní návrhy však nejsou dopracovány a z tohoto důvodu předloženy nebudou. Přítomným situaci objasnil.

M. Šmíd poukázal na zkušenost při realizaci optimalizačních záměrů. Je lepší, když se provedou optimalizační změny u subjektů se stejnými společnými vlastnostmi. Proto se přiklání
ke koncepčnímu a rychlému řešení optimalizačních záměrů.

K tomu P. Kesl dodal, že je to i problematika Základních uměleckých škol a Domů dětí a mládeže. 

 

8.    Závěr.

Předseda VVVZ, P. Kesl,  poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání VVVZ č. 7/2006 byl předběžně stanoven na pondělí 11. září 2006 ve 13:00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

 

 

 

Petr Kesl, v. r.

Předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

Zpracoval a zapsal Jan Jaroš 19. června 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.6.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze