Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2006

13. březen 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2006

konaného dne 13. 3. 2006

 

Přítomni:

1. Brož Ladislav

5. Kovanda Bohumil

2. Bulušek Josef

6. Matějková Martina (místopředsedkyně)

3. Doležal Jaroslav

7. Šlechtický Pavel

4. Karas Jan

8. Šmíd Milan

 

9. Ludvík Zdeněk (tajemník)

 

Nepřítomni:

1. Kesl Petr (předseda) - omluven

Hosté:

1. Ubr Kamil (odbor školství, mládeže a sportu)

Program:

1.       Zahájení jednání;

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.       Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005;

5.       Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina;

6.       Informace o problematice způsobu řešení rozdělování finančních prostředků pro školy a školská zařízení a informace o rozpisu rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání;

7.       Diskuse a různé;

8.       Závěr.

 

1.       Zahájení jednání

Martina Matějková, místopředsedkyně výboru, pověřená předsedou výboru P. Keslem zahájila jednání a omluvila nepřítomnost předsedy P. Kesla. Přivítala všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že je výbor usnášeníschopný.

Tlumočila omluvu nepřítomnosti J. Karase ze začátku jednání zapříčiněnou zasedáním Rady města Třebíč.

 

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení

M. Matějková přednesla program jednání a zároveň navrhla zařadit do bodu Diskuse a různé k projednání materiál týkající se dotace Všesportovnímu kolegiu na aktivní činnost. Připomínky k návrhu programu nebyly vzneseny. Program byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého  zasedání nebyla vznesena žádná připomínka.

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina

M. Matějková tlumočila informace z jednání Rady kraje Vysočina, které se týkaly oblasti školství:

RKV č. 5/2006:

·          Návrh na rozpočtové opatření – zvýšení příspěvku na provoz Gymnáziu Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě;

·          Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina;

·          Jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol;

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření a schválení vzoru smluv o půjčce  ‑ grantové schéma 3.2 SROP.

 

RKV č. 6/2006:

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření – dofinancování evropských projektů;

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření – dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem;

·          Návrh na provedení rozpočtového opatření – podpora krajského volejbalového centra mládeže;

·          Podpora účasti na sportovních mistrovstvích.

 

Proběhla diskuse ke zřizovatelským funkcím DDM ve Žďáře nad Sázavou a ZUŠ – obecně:

·          Převedení zřizovatelských funkcí DDM a ZUŠ z kraje na obce;

·          Financování DDM a ZUŠ krajem Vysočina.

 

M. Matějková ukončila diskusi a navrhla projednání dalšího bodu.

 

4.       Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005

M. Matějková předala slovo K. Ubrovi, aby stručně okomentoval výroční zprávu. K. Ubr krátce pohovořil o výroční zprávě.

M. Matějková doplnila, že tyto výroční zprávy musí ze zákona školy zpracovávat a bylo důležité jim poskytnout osnovu a strukturu, aby údaje z jednotlivých škol mohly být v rámci kraje Vysočina srovnatelné a měli vypovídající hodnotu. Výsledkem je pak zpracování statistických tabulek.

OŠMS si klade za cíl zlepšit dostupnost údajů ve výroční zprávě vůči rodičům a zřizovatelům škol.

Radní Matějková vyzvala přítomné k diskusi.

P. Šlechtický se zaměřil na rozdíl mezi počtem žáků v prvních a devátých třídách základních škol. Považuje toto číslo za varovné. Dále hovořil o roztříštěnosti základních škol zapříčiněných velkým počtem obcí v kraji Vysočina. Dále se zmínil o počtu nekvalifikovaných pracovníků vzhledem k počtu přijímání pedagogických pracovníků.

Na tuto připomínku reagovala M. Matějková a Z. Ludvík. Uvedli, že v počtu nekvalifikovaných pracovníků jsou zahrnuti i učitelé odborného výcviku či učitelé jazyků.

Dále bylo diskutováno:

·         o nezájmu absolventů vysokých pedagogických fakult nastoupit jako pedagogové.

 

M. Šmíd podotkl, že by měli být doplněny do výroční zprávy údaje o počtu nekvalifikovaných pracovnících na základních školách. K. Ubr reaguje, že tyto údaje jsou zjišťovány standardně.

 

Usnesení 014/03/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

projednal

Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005

doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

5.       Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina (dále jen dlouhodobý záměr)

 

M. Matějková předala slovo K. Ubrovi, aby přítomné informoval o změnách a vysvětlil, proč se jedná o aktualizaci. K. Ubr stručně změny týkající se školství objasnil a přítomné informoval o změně zákona. Dlouhodobý záměr byl více konkretizován. Důležitou změnou je to, že oproti původní verzi, kdy se schvaloval celý dlouhodobý záměr, se nyní budou schvalovat pouze části (úkoly) týkající se škol a školských zařízení zřizovaných krajem. Na zasedání přišel J. Karas.

Na informace K. Ubra navázala M. Matějková a představila prioritní cíle a úkoly z dlouhodobého záměru:

·         Prioritní cíl A – Změna účasti na vzdělávání;

·         Prioritní cíl B -  Zvýšení kvality vzdělávání;

·         Prioritní cíl C - Zvýšení efektivity a zajištění rozvoje vzdělávání.

 

M. Matějková otevřela k tomuto bodu diskusi. Diskutováno bylo:

 

 

·          Výrok ministryně školství k navyšování žáků v gymnáziích. M. Matějková byla toho názoru, aby na gymnáziích studovalo více studentů. S ohledem na demografický vývoj a vznik devíti tříd lyceí však nebude nutné počet gymnázií navyšovat. J. Karas podotkl, že tento trend povede ke snižování úrovně žáků. M. Šmíd je téhož názoru a připomíná rozdílnost v požadavcích kladených na žáky dříve a nyní.

·          Z. Ludvík nastínil problém optimalizace. Podotkl, že byly optimalizovány celé školy bez ohledu na obory. Pohovořil o zužování portfolia nabídky oborů. M. Matějková uvedla jako příklad střední zdravotnické školy, na které se hlásí málo uchazečů.

 

M. Matějková se přítomných zeptala, zda-li jsou připomínky ke změně v některé textové části úkolů v dlouhodobém záměru.

 

P. Šlechtický vznesl připomínku k úkolu C.4. (Zabezpečit financování přímých výdajů regionálního školství v období výrazného poklesu počtu žáků s prioritou základního a středního školství), první odrážce. Připomínka byla přítomnými diskutována, projednána a navržena změna.

 

Usnesení 015/03/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

projednal

Dlouhodobý záměr vzdělávání rozvoje a výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006

doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit úkoly v něm stanovené týkající se škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 1, proti 0.

 

6.       Informace o problematice způsobu řešení rozdělování finančních prostředků pro školy a školská zařízení a informace o rozpisu rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání

Z. Ludvík informoval přítomné oproblematice způsobu řešení rozdělování finančních prostředků pro školy a školská zařízení a okomentoval předložený materiál k rozpisu přímých nákladů na vzdělávání. Rezerva ve výši 54,5 milionu korun bude během roku 2006 postupně rozpouštěna dle směrnic. Dále se zmínil o dvou republikových programech Ministerstva školství, ze kterých kraj obdrží peníze mimo normativy. Pokračoval informací o změně financování jídelen, které zabezpečují náhradní stravování a limitu pedagogických pracovníků na tisíc žáků.

 

7.       Diskuse a různé

M. Matějková informovala členy výboru o dohodě kraje Vysočina s Všesportovním kolegiem o poskytnutí účelové dotace. Nyní je zpracován materiál na zasedání Rady kraje Vysočina. Po projednání na zasedání rady bude materiál předložen i na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.

K informaci M. Matějkové proběhla krátká diskuse, ve které se diskutovalo o:

·            možnostech kontrol čerpání účelové dotace ze strany poskytovatele,

·            tzv. „černých duších“ v jednotlivých asociacích Všesportovního kolegia,

·            způsobu čerpání účelové dotace.

 

Usnesení 016/03/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o účelové dotaci Všesportovnímu kolegiu.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Dále se M. Matějková zmínila a krátce popsala projekt Škola on-line. Přítomným sdělila, že se na ní obrátil zástupce firmy, která tento program provozuje v jiných krajích, s nabídkou zkušebního provozu - pilotního projektu na středních školách v kraji Vysočina. Jednalo by se zhruba o 10 testovacích škol.

Přítomní vzali informace na vědomí.

 

M. Matějková se krátce zmínila o akci Zlatá jeřabina a přítomným rozdala propagační pohlednice vztahující se k této anketě.

 

J. Karas a L. Brož vznesli připomínku, že v předstihu neobdrželi podkladové materiály na 3. zasedání výboru. Na základě následného šetření bylo zjištěno, že materiály byly poslány dotyčným na krajské e-mailové adresy karas.j@kr-vysocina.cz a broz.l@kr-vysocina.cz .

Byla vznesena výtka, že materiály na zasedání výboru nejsou posílány v dostatečném předstihu.

Bude učiněna náprava.

M. Matějková předala slovo M. Šmídovi. M. Šmíd vyzval členy k dalším připomínkám. Byla vznesena připomínka ke 4. zasedání výboru, které se má konat dne 10. dubna 2006. Z důvodu konání setkání starostů měst a obcí s Radou kraje Vysočina se přítomní v následné diskusi dohodli na změně termínu a to na středě 12. dubna 2006 ve 13:00 hod. Náhradní termín byl projednán s předsedou výboru P. Keslem.

 

8.       Závěr

Termín zasedání VVVZ č. 4/2006 byl stanoven  na středu 12. dubna 2006 ve 13:00 hod., v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova C, zasedací místnost 1.21).

 

 

M. Matějková v. r.

místopředsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zapsal a zpracoval: Jan Jaroš dne 16. března 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.3.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze