Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 2/2006

14. březen 2006
 

 
 

 

Zápis z jednání

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 2/2006

konaného dne 14. 3. 2006

 

Přítomni:

1. Martin Čížek (předseda)

5. Jan Joneš (tajemník)

9. Ivo Novotný

2. Pavel Gregor

6. Josef Matějek

10. Jaroslav Poborský (místopředseda)

3. Tomáš Havlík

7. Karel Moravec

11. Václav Vacek

4. Jiří Jež, ml.

8. Václav Němec

 

 

Nepřítomni:

1. Jiří Blažek

2. Josef Nedvěd

3. Petr Zgarba

 

 

Program:

1.      Zahájení;

2.      Novela jednacího řádu komisí Rady kraje;

3.      Zpráva o realizaci projektu kraje Vysočina a společnosti EKOKOM, a.s. (Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky);

4.      Hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2004 a zpráva o produkci odpadů v kraji Vysočina;

  1. Analýza a návrh realizace integrovaného systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů v obcích v kraji Vysočina;
  2. Vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočiny za roky 2004 a 2005;
  3. Různé;

8.      Závěr.

 

1. Zahájení

Martin Čížek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání – ten by schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Novela jednacího řádu komisí Rady kraje

Ing. Joneš, tajemník komise, podal informace k organizaci komise a k přípravě materiálů na komisi v souladu s jednacím řádem komisí. Ujistil, že úpravou materiálu se docílí věcnější a rychlejší jednání.Materiály na jednání budou posílány spolu s pozvánkou na jednání komise, tak jak byli členové zvyklí.

 

 

 

3. Zpráva o realizaci projektu kraje Vysočina a společnosti EKOKOM, a.s. (Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky)

Ing. Bendová, pracovnice na odboru životního prostředí, krátce pohovořila k materiálu. Vyzvala členy k dotazům.

 

Usnesení 001/02/2006/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

Zprávu o realizaci projektu kraje Vysočina a společnosti EKOKOM, a.s.

 

Usnesení bylo přijato 10-ti hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

 

4. Hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2004 a zpráva o produkci odpadů v kraji Vysočina

K tomuto bodu znovu pohovořila Ing. Bendová. Jedná se o informace o hodnocení plnění POH KV za rok 2004 a zprávu o produkci odpadů v kraji Vysočina.

Na toto téma nastala diskuse, členové se dotazovali, jestli existuje nějaké srovnání s ostatními kraji. Kolik Vysočina produkuje odpadů?

 

Ing. Bendová sdělila, že produkce celkových odpadu na obyvatele je asi 3131 kg, komunální odpad činí cca 745 kg na obyvatele na rok.

Údaje s ostatními kraji jsou téměř neporovnatelné, protože každý kraj má jiné složení obyvatel, průmyslu atd., z tohoto důvodu mohou být údaje téměř nesrovnatelné. Ministerstvo by tyto údaje mělo sumarizovat, ale v této době ovšem žádnou souhrnnou tabulkou kraj nedisponuje.

Ing. Bendová vysvětlila členům komise, že máme srovnání údajů v rámci kraje Vysočina za tři roky a to už jsou údaje se kterými se může pracovat dál a částečné závěry z toho také  mohou být  učiněny.

 

Usnesení 002/02/2006/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o hodnocení Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2004 a zprávu o produkci odpadů v kraji Vysočina

 

Usnesení bylo přijato 10-ti hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

 

5. Analýza a návrh realizace integrovaného systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů v obcích v kraji Vysočina

I k tomuto bodu pohovořila Ing. Bendová. Cílem tohoto materiálu bylo dokončit podrobnou analýzu stavu nakládání s odpady.

Projekt EKO-KOK přispívá k zlepšení situace – podporují se sběrné dvory, nákupy nádob na tříděný odpad atd. Celkovou analýzu a závěry členové dostali jako materiál společně s pozvánkou.

Členové se shodli, že je potřeba především naučit občany jak správně třídit odpad. Je potřeba více podporovat informovanost v této oblasti.

Dále se diskutovalo o bioodpadech. Tento problém je mimo jiné zařazen v úkolech v odpadovém hospodářství.

 

Usnesení 003/02/2006/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o analýze a návrhu realizace integrovaného systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů v obcích kraje Vysočina.

 

Usnesení bylo přijato 10-ti hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

6. Vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočiny za roky 2004 a 2005

K tomuto bodu pohovořil tajemník komise Ing. Joneš. Materiály, které členové komise obdrželi podrobně a uceleně popisují vyhodnocení grantových programů.

Členové se shodli, že do oblasti zemědělství a životního prostředí je přerozdělováno velice málo prostředků.

 

Usnesení 004/02/2006/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočina za rok 2004 a 2005

a doporučuje navýšení alokace prostředků na rok 2007 pro oblast zemědělství životní prostředí.

 

Usnesení bylo přijato 10-ti hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

 

7. Různé

V bodě různé Ing. Joneš krátce pohovořil o grantových programech, které jsou připravovány na tento rok. Zároveň vyzval členy, pokud budou mít návrh na grantový program, aby jej poslali k rukám tajemníka komise.

Členové diskutovali na toto téma a jako největší problém se jevila podpora pro zemědělce. Je potřeba navrhnout takový program, aby se návrh nekřížil s filozofií EU.

 

Usnesení 005/02/2006/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o grantových programech OŽP Fondu Vysočiny.

a doporučuje

radě kraje vzít předkládanou výzvu grantového programu Bioodpady 2006 na vědomí a doporučit ji zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Usnesení bylo přijato 10-ti hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

V bodě různé se dále řešila otázka dotací v rámci regionálních operačních programů. Členové upozorňovali, že je potřeba věnovat větší pozornost přípravě projektů do ROPu.

ROP stanoví, na které akce se bude moci žádat. Nyní probíhají jednání, která budou zahrnovat především priority jednotlivých oblastí. Po ukončení připomínkování a jednání vznikne výsledný program, který nahradí stávající SROP. ROP by měl více odpovídat potřebám regionu, protože celá administrativa přejde pod správu kraje.

Členové upozorňovali, aby se v rámci ROP neopomenula otázka rozvoje venkova včetně zemědělství a životního prostředí.

 

S touto problematikou úzce souvisí problém daňové výtěžnosti a spolufinancování. Na toto téma členové diskutovali. Dohodli se, že k tomuto problému je potřeba mít podrobné podklady a více informací, než zaujmou jednoznačné stanovisko.

 

Úkol:

připravit tabulku, která by obsahovala daňovou výtěžnost na obyvatele dle velikosti obce vše pro celý kraj Vysočina.

 

odpovědnost. tajemník komise

 

 

Na základě takto zpracovaných podkladů komise na příštím jednání přijme usnesení, a chtěla by dosáhnout otevření otázky daňové výtěžnosti.

 

8. Závěr

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast na komisi a termín dalšího jednání komise stanovil na 13. června 2006 v 14:00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Čížek, v. r.

Předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Šárka Polívková dne 15. února 2006

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.3.2006 / 22.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze