Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 6/2002

19. únor 2002
 

 
 

 

Zápis z 6. zasedání rady kraje, konaného dne 19. února 2002

v zasedací místnosti Okresního úřadu Jihlava, Tolstého 15, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 4/2002 a č. 5/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 19. 2. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a přednesl návrh programu jednání.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 4/2002 a č. 5/2002
 2. Dodatky ke zřizovacím listinám

(08.05-08.15, Z. Ludvík, RK-06-2002-02)

 1. Informace o obsahu Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001

(08.15-08.25, Z. Ludvík, RK-06-2002-03)

 1. Postup do vyššího platového stupně

(08.25-08.35, Z. Šálek, RK-06-2002-04)

 1. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu mezi krajem Vysočina a Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(08.35-08.45, H. Kubíček, RK-06-2002-05)

 1. Předložení návrhů praporu kraje Vysočina a návrh dalšího postupu

(08.45-08.55, H. Kubíček, RK-06-2002-06)

 1. Veřejná zakázka na rekonstrukci mostů ev. č. 36062-1, 36062-2 přes řeku Jihlavu a náhon v Třebíči

(08.55-09.05, P. Kolář, RK-06-2002-07)

 1. Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár

(09.05-09.15, P. Kolář, RK-06-2002-08)

 1. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene

(09.15-09.25, P. Kolář, RK-06-2002-09)

 1. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou

(09.25-09.35, P. Kolář, RK-06-2002-10)

 1. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou

(09.35-09.45, P. Kolář, RK-06-2002-11)

 1. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod

(09.45-09.55, P. Kolář, RK-06-2002-12)

 1. Směna pozemků v k. ú. Rozsochatec

(09.55-10.05, P. Kolář, RK-06-2002-13)

 1. Návrh na provoz odloučeného pracoviště na období do konce roku 2002

(10.05-10.15, P. Bureš, RK-06-2002-14)

 1. Návrh stanovení  výše příspěvku v procentech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 u příspěvku E, F a I

(10.15-10.25, P. Bureš, RK-06-2002-15)

 1. Regionální plán implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod a zásobování pitnou vodou pro kraj Vysočina

(10.25-10.35, P. Bureš, RK-06-2002-16)

 1. Rezignace člena komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

(10.35-10.45, M. Černá , RK-06-2002-17)

 1. Návrh schválení plánu činnosti komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina do konce roku 2002

(10.45-10.55, A. Štěrbová, RK-06-2002-18)

 1. Stanovisko kraje Vysočina k zajištění propagační kampaně „Národní program rozvoje sportu pro všechny“

(10.55-11.05, A. Štěrbová, RK-06-2002-19)

 1. Návrh odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002

(11.05-11.15, A. Krištofová, RK-06-2002-20)

 1. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002

(11.15-11.45, A. Krištofová, RK-06-2002-21)

 1. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002 včetně rozpisu závazných ukazatelů finančních vztahů k rozpočtu kraje

(11.45-11.55, A. Krištofová, RK-06-2002-22)

 1. Fond Vysočiny

(11.55-12.15, M. Černá, T. Hermann, RK-06-2002-23)

 1. Rozprava členů rady

 

Na základě domluvy navrhl F. Dohnal, aby bod 21) Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002 byl zařazen na úvod jednání a projednán za účasti všech vedoucích odborů.

Dále navrhl, aby jednání rady kraje pokračovalo od 13.30 hod. dle schváleného programu jednání.

Rada kraje návrhy akceptovala a schválila upravený program jednání 9 hlasy.

K zápisům ze 4. a 5. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

21. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002

 

Za účasti vedoucích odborů byl podrobně projednán návrh rozpočtu kraje Vysočina. Závěrem projednávání byl navržen termín pracovní schůzky k tomuto bodu jednání. Rada kraje doporučila vedoucím odborů dopracovat své podkladové materiály a předložit je na pracovní schůzce, která se uskuteční dne 5. 3. 2002 za účasti členů zastupitelstva.

 

 

2. Dodatky ke zřizovacím listinám

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, předložil přítomným dodatky ke zřizovacím listinám 7 příspěvkových organizací.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 055/06/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací:

·          Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč, Manželů Curieových 734

·          Domov mládeže, Pelhřimov, Friedova 1464

·          Gymnázium, Moravské Budějovice, Tyršova 365

·          Gymnázium Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235

·          Gymnázium, Chotěboř, Jiráskova 637

·          Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

·          Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547

dle příloh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materiálu RK-06-2002-02.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 19. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

3. Informace o obsahu Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, předložil informaci o výroční zprávě o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina.

Výroční zprávu schvaluje zastupitelstvo kraje a orgán kraje v přenesené působnosti ji zasílá na Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 056/06/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o obsahu Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit informaci o obsahu Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001 dle přílohy 1 materiálu RK-06-2002-03.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

4. Postup do vyššího platového stupně

 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil návrh na postup do vyššího platového stupně pana Josefa Sáblíka, ředitele Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.
Usnesení 057/06/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s přiznáním postupu do vyššího platového stupně u pana Josefa Sáblíka, ředitele Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-06-2002-04.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 19. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

5. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu mezi krajem Vysočina a Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh smlouvy o bezúplatném převodu mezi krajem Vysočina a Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Předložený návrh rada kraje akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 058/06/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu mezi krajem Vysočina a Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě dle přílohy 1 materiálu RK-06-2002-05.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 19. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (zdržel se 1).

 

 

6. Předložení návrhů praporu kraje Vysočina a návrh dalšího postupu

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje k posouzení 5 variant návrhů praporu kraje. Dále informoval o možném využití předložených návrhů.

Rada kraje akceptovala návrh varianty č. 1 a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 059/06/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit variantu č. 1 návrhu praporu kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu

RK-06-2002-06.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 19. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

7. Veřejná zakázka na rekonstrukci mostů ev. č. 36062-1, 36062-2 přes řeku Jihlavu a náhon v Třebíči

 

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, předložil návrh veřejné zakázky na rekonstrukci mostů ev. č. 36062-1, 36062-2 přes řeku Jihlavu a náhon v Třebíči.

Finanční prostředky na rekonstrukci jsou pro rok 2002 přiděleny z SFDI ve výši 9 mil. Kč.

P. Pospíchal a M. Černá předložili návrhy na doplnění seznamu zájemců o veřejnou zakázku o společnosti - Silnice Hradec Králové, Ředitelství silnic Brno.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 060/06/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·          v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Pravidly kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na stavbu „Rekonstrukce mostů ev. č. 36062-1, 36062-2 přes řeku Jihlavu a náhon v Třebíči“ dle přílohy 1 materiálu RK-06-2002-07;

·          seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle upravené přílohy 2 materiálu RK-06-2002-07;

jmenuje

·          osmičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-06-2002-07 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-06-2002-07.

odpovědnost: P. Kolář

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

8. Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár

 

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, informoval o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení. V předloženého materiálu byla po formální stránce upravena textová část přílohy 1.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 061/06/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej části pozemku p. č. 3779 o výměře 12 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou Janu Ondrovi, bytem Hamry n. Sáz. č. p. 361 za celkovou cenu 16 317,- Kč dle návrhu kupní smlouvy ve znění upravené přílohy 1 materiálu RK-06-2002-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

9. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene

 

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, předložil radním návrhy smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene uzavíranými s investory: Obec Hojanovice, ICOM transport, a. s. Jihlava, ČESKÝ TELECOM, a. s. Praze 3.

V příloze 5 předloženého materiálu byla upravena finanční částka věcného břemene.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 062/06/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smluv a smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene dle příloh 1, 3 a upravené přílohy 5 materiálu RK-06-2002-09.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

10. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou

 

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, předložil radním žádost manželů Jiráčkových, bytem Světlá nad Sázavou ve věci prodeje části pozemku par. č. 47/13.

Z jednání rady kraje se omluvila M. Černá.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 063/06/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina prodat část pozemku o výměře cca 63 m2 z pozemku par. č. 47/13 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 19. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

11. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou

 

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, předložil radním žádost ve věci úplatného převod pozemku st. par. č. 1817 o výměře od Východočeské energetiky, a. s. Hradec Králové byl kraj Vysočina požádán o úplatný převod pozemku st. par. č. 1817, který byl svěřen do správy Integrované střední školy, Světlá nad Sázavou. Pozemek je zastavěn kioskovou trafostanicí VN/NN, která je vlastnictvím žadatele.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

 

 

Usnesení 064/06/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina  prodat pozemek st. par. č. 1817 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou o výměře 12 m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 19. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

12. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod

 

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, předložil radním žádost pana Jaroslava Pecina ve věci odprodání části pozemku par. č. 211. Pozemek byl zřizovací listinou svěřen do správy Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 065/06/2002/RK

Rada kraje

neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 211 o výměře 321 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k. ú. Havlíčkův Brod a

ukládá

odboru majetkovému vyrozumět žadatele o tomto usnesení rady kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do 21. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

13. Směna pozemků v k. ú. Rozsochatec

 

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, předložil radním žádost obce Rozsochatec ve věci bezúplatného převodu pozemků par. č. 250/32, 1180/5, 603/10, 1180/3, 623/5, 623/6, 1180/7 a 1180/1.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 066/06/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru bezúplatné směny pozemků par. č. 250/32 o výměře 559 m2, par. č.1180/5 o výměře 155 m2, par. č. 603/10 o výměře 61 m2, par. č. 1180/3 o výměře 122 m2, par. č. 623/5 o výměře 161 m2, par. č. 623/6 o výměře 89 m2, par. č. 1180/7 o výměře 134 m2 a  par. č. 1180/1 o výměře 41 m2 ve vlastnictví kraje Vysočina za pozemky par. č. 623/4 o výměře 8 m2, par. č. 603/9 o výměře 2 m2 a par. č. 603/11 o výměře 4 m2, všechny v k. ú. a obci Rozsochatec ve vlastnictví obce Rozsochatec.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

20. Návrh odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, předložila radě kraje návrhy odpisových plánů na rok 2002. Odpisové plány byly zpracovány příspěvkovými organizacemi na základě schválených „Zásad pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku“(usnesení 006/02/2002/RK).

A. Krištofová přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 067/06/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

odpisové plány na rok 2002 pro účetní odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v rozsahu příloh č. 1, 2, 3, 4 materiálu RK-06-2002-20 a

ukládá

vedoucí ekonomického odboru

·                      v návrhu rozpočtu kraje na příslušný rok promítnout odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do příjmů kraje, a to ve výši odpovídající odpisům z dlouhodobého majetku zařazeného do odpisových skupin 4 a 5;

·                      ve spolupráci s vedoucími odvětvových odborů zabezpečujících výkon zřizovatelské funkce a vedoucím majetkového odboru promítnout v návrhu rozpočtu kraje na příslušný rok použití finančních prostředků, které se stanou příjmem rozpočtu kraje na základě stanoveného odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací, jako účelových dotací vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím při dodržení principu odvětvové příslušnosti při jejich rozdělování.

odpovědnost: vedoucí ekonomického a majetkového odboru a vedoucí odvětvových odborů zabezpečujících výkon zřizovatelské funkce

termín: 5. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

22. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002 včetně rozpisu závazných ukazatelů finančních vztahů k rozpočtu kraje

 

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, informovala radu kraje o předloženém materiálu.

Ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb. je předložen návrh způsobu usměrňování výše prostředků na platy na základě stanového absolutního limitu prostředků na platy pro galerie, Krajskou knihovnu Vysočina a DÚSP Černovice. U organizací silničního hospodářství se navrhuje usměrňovat prostředky na platy prostřednictvím podílu mimotarifních složek.

A. Krištofová přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 068/06/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost na rok 2002 pro:

a)                                           galerie zřizované krajem Vysočina, Krajskou knihovnu Vysočiny a Diagnostický ústav sociální péče Černovice podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši dle přílohy 3 materiálu RK-06-2002-22;

b)                                          organizace silničního hospodářství kraje Vysočina podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. podílem mimotarifních složek.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací, ekonomický odbor, příslušné odvětvové odbory

termín: 19. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

14. Návrh na provoz odloučeného pracoviště na období do konce roku 2002

 

P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství, předložil radě kraje návrh na přijetí pracovníka ze ždárského regionu k zkušebnímu provozu odloučeného pracoviště na úseku lesního hospodářství na Žďársku do konce roku 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

 

Usnesení 069/06/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zahájení zkušebního provozu odloučeného pracoviště krajského úřadu na úseku lesního hospodářství v sídle OkÚ Žďár nad Sázavou a v nemovitosti patřící do majetku města Bystřice nad Pernštejnem.

odpovědnost: P. Bureš

termín: 15. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

15. Návrh stanovení  výše příspěvku v procentech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 u příspěvku E, F a I

 

P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství, předložil radě kraje návrh stanovení  výše příspěvku v procentech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002.

P. Bureš přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 070/06/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

výši příspěvků na dotační tituly E, F a I Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 k zákonu č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, na 80 % přímých nákladů.

odpovědnost: P. Bureš

termín: 19. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

16. Regionální plán implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod a zásobování pitnou vodou pro kraj Vysočina

 

P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství, předložil radě kraje materiál „Regionální plán implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod a zásobování pitnou vodou“. Tento materiál obdržel kraj Vysočina s žádostí o vyjádření.

Rada kraje doporučila odboru upravit znění vyjádření, které bude zasíláno Ministerstvu zemědělství ČR a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 071/06/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

připomínky k Regionálnímu plánu implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod a zásobování pitnou vodou za kraj Vysočina dle upravené přílohy 1 materiálu RK-06-2002-16.

termín: 20. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (zdržel se 1).

 

 

17. Rezignace člena komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

T. Hermann předložil radě kraje návrh na rezignaci Bc. Jiřího Kolbábka na funkci člena komise pro vnější vztahy. Zároveň byl předložen návrh na jmenování Zdeňky Markové na funkci členky komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala rozšířený návrh usnesení.

 

 

Usnesení 072/06/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rezignaci Bc. Jiřího Kolbábka, bytem Blažkov 42, 592 51 Dolní Rožínka, na funkci člena komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina a

jmenuje

Zdeňku Markovou, bytem, Karníkova 1148, Nové Město na Moravě členkou komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 19. 2. 2002

 

 

18. Návrh na schválení plánu činnosti komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina do konce roku 2002

 

A. Štěrbová předložila upravený plán činnosti komise volnočasových aktivit, který si na svém zasedání dne 6. února 2002 komise projednala a schválila.

K předloženému plánu činnosti nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 073/06/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený plán činnosti komise volnočasových aktivit do konce roku 2002 dle přílohy 1 materiálu

RK-06-2002-18.

odpovědnost: předseda komise volnočasových aktivit

termín: dle harmonogramu činnosti komise

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

19. Stanovisko kraje Vysočina k zajištění propagační kampaně „Národní program rozvoje sportu pro všechny“

 

A. Štěrbová podala podrobné informace k projektu k zajištění propagační kampaně „Národního programu rozvoje Sportu pro všechny“ v nově vzniklých krajích v roce 2001 a 2002.

A. Štěrbová přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 074/06/2002/RK

Rada kraje

nesouhlasí

s účastí kraje Vysočina na realizaci projektu MŠMT ČR k zajištění propagační kampaně „Národního programu rozvoje Sportu pro všechny“a

ukládá

zástupkyni hejtmana Mgr. Aleně Štěrbové informovat o tomto usnesení rady kraje agenturu Studio Bohemia a tělovýchovné a sportovní organizace na území kraje Vysočina.

odpovědnost: A. Štěrbová

termín: 28. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

23. Fond Vysočiny

 

Na základě domluvy radních bylo projednávání předloženého materiálu odloženo. Dne 5. 3. 2002 se uskuteční společná pracovní schůzka nad Fondem Vysočiny za účasti všech vedoucích odborů a následně bude tento materiál předložen radě kraje ke schválení.

 

 

24. Rozprava členů rady

 

A. Štěrbová požádala radu kraje o stanovisko k požadavku předsedů komisí, jakým způsobem informovat radu kraje o přijatých usneseních ze svých zasedání.

Rada kraje souhlasila, aby se předsedové komisí účastnili jednání rady kraje a informovali radu kraje o přijatých usneseních ze svých zasedání.

F. Dohnal sdělil přítomným výsledky jednání týkající se problémů v  ZUŠ Pelhřimov.

 

F. Dohnal ukončil 6. jednání rady kraje s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 2 2002 v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina, R. Havelky 4, Jihlava.

 

 

 

 

 

 František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na 6. jednání rady kraje dne 19. února 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 2. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.3.2002 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze