Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

CJ01774 - 06 - dokumenty na úřední desce

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů
 

 
 

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 27,  170 00 Praha 7

Telefon: 234 665 111,  Fax: 234 665 444

 

 

 

 

V Praze dne 7. února 2006

CJ01774/06UOOU

Vyřizuje: Mgr. Ladislav Hejlík

 

 

 

 

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti  o stanovisko ke zveřejňování dokumentů  obsahujících osobní údaje na úřední desce Vám sdělujeme:

 

U každého dokumentu je třeba důsledně rozlišovat, zda jeho zveřejnění  na úřední desce,  jejíž obsah se v souladu s § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona

č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“),  zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, je výslovně stanoveno zákonem či nikoli. Dokumenty, jejichž zveřejňování na úřední desce zákon výslovně jako povinnost stanoví, se zveřejňují i způsobem umožňujícím dálkový přístup v nezměněné podobě, včetně osobních údajů. Tyto dokumenty (nejčastěji obecně závazné předpisy) však zpravidla obsahují pouze osobní údaje funkcionářů a zaměstnanců veřejné správy, jejichž zveřejňování bez souhlasu subjektu údajů je v souladu s § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních  údajů a  o změně   některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

 

Dokumenty, které mohou obsahovat i  citlivé osobní údaje občanů (účastníků řízení) a u nichž správní řád stanoví jejich doručování veřejnou vyhláškou podle § 25, je třeba při jejich zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, upravit do formy, kterou citované ustanovení § 25 správního řádu umožňuje. Tedy nikoli zveřejněním písemnosti, ale pouze zveřejněním oznámení o možnosti převzít písemnost. Toto oznámení pak obsahuje pouze identifikační, nikoli citlivé údaje osoby, které má být písemnost doručena.

 

Dokumenty, u nichž zákon jejich zveřejňování výslovně nestanoví a pro jejich zpřístupňování stanoví jiný režim, např. usnesení orgánů obce či města, je třeba při jejich zveřejnění, pokud obsahují osobní údaje, pro jejichž zveřejnění by byl nutný souhlas subjektu údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, jak na úřední desce, tak v internetové verzi, přiměřeným způsobem anonymizovat (viz www.uoou.cz Stanovisko č.2/2004). Pro zveřejnění na internetu tedy nemohou být tyto dokumenty s osobními údaji  skenovány.

 

Je třeba brát v úvahu, že zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dává v příslušných ustanoveních právo nahlížet do usnesení orgánů obce  občanům hlášeným v obci k trvalému pobytu a dalšímu vymezenému okruhu osob. Vyvěšením usnesení na úřední desce však dochází ke zveřejňování osobních údajů v usneseních obsažených. Zveřejněním  těchto údajů způsobem umožňujícím dálkový přístup pak dochází pouze k rozšíření okruhu možných  příjemců, tedy ke kvantitativní, ne kvalitativní změně ve způsobu zpracování osobních údajů. Je tedy třeba zohledňovat rozdíl mezi zpřístupňováním osobních údajů zákonem vymezenému okruhu osob a zveřejňováním osobních údajů, bez ohledu na formu a dosah zveřejnění.

 

 

 

S pozdravem

 

JUDr. Zdeněk Koudelka v.r.

ředitel odboru stížností a konzultací

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.3.2006 / 14.3.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Nový správní řád

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze