Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2006

13. únor 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2006

konaného dne 13. 2. 2006

 

Přítomni:

1. Brož Ladislav

5. Kesl Petr (předseda)

2. Bulušek Josef

6. Kovanda Bohumil

3. Doležal Jaroslav

7. Šlechtický Pavel

4. Karas Jan

8. Ludvík Zdeněk

Nepřítomni:

1. Matějková Martina (místopředsedkyně výboru)

2. Šmíd Milan

Hosté:

1. Ubr Kamil (odbor školství, mládeže a sportu)

2. Karel Vaverka (Krajská hospodářská komora kraje Vysočina)

3. Roman Křivánek (Pedagogické centrum Vysočina)

Program:

1.       Zahájení jednání;

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.       Zástupce Hospodářské komory Jihlava, problematika trhu práce a vazba na přijímací řízení do středních škol;

5.       Technické a ekonomické možnosti podpory ZUŠ (dle usnesení 040/08/2005/VVVZ);

6.       Projednávání záměrů změny v rejstříků škol; (ZUŠ Pelhřimov, ZUŠ Kamenice n. Lipou);

7.       Vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočina v oblasti školství a mládeže za rok 2005;

8.       Hodnocení žáků v 5. a 9. třídách v kraji Vysočina;

9.       Diskuse a různé;

10.   Závěr.

 

1.       Zahájení jednání

Petr Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VVVZ) zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení

P. Kesl přednesl program jednání, který byl 7 hlasy schválen. Dále shrnul průběh a závěry z minulého jednání. K zápisu z minulého zasedání byly vznesena tato připomínka: Bod č. 8, odrážka č.4 – tajemník přislíbil, že na dalším jednání VVVZ bude přítomné informovat o problematice způsobu řešení rozdělování finančních prostředků pro školy a školská zařízení (př. přesné počty pracovníků, žáků apod.). Tento bod bude zařazen do programu jednání VVVZ č. 3/2005.

P. Kesl VVVZ dále:

-         informoval o navázání spolupráce mezi R. Kučerou (CZESHA) a VVVZ (zastoupeným P. Keslem), která vznikla na základě usnesení z minulého jednání. Tato spolupráce doposud probíhá na dobré úrovni,

-         otevřel problematiku usnesení č. 005/01/2006/VVVZ, toto usnesení bude doplněno do materiálu na jednání ZK č. 1/2006 dne 14. 2. 2006,

-         apeloval na to, aby materiály pro jednání VVVZ byly zasílány členům v dostatečném předstihu a zredukované pouze pro potřeby VVVZ.

 

Usnesení 009/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

výše uvedené informace.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, zdržel se 0.

 

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti radní M. Matějkové, budou informace z jednání rady kraje podány na dalším jednání VVVZ. Členům VVVZ byly podkladové materiály týkající se informací z jednání RK zaslány elektronickou poštou.

 

4.       Zástupce Hospodářské komory Jihlava, problematika trhu práce a vazba na přijímací řízení do středních škol

K tomuto bodu byl přizván K. Vaverka, předseda KHK. Dále byli představeni členové VVVZ.

K. Vaverka pohovořil o jednáních se zástupci rady kraje Vysočina. KHK (čítá cca 650 členů) má záměr provádět dotazníkové šetření, pravidelně jednou ročně (screening), tím zmapovat potřeby firem a podniků. Tento průzkum by byl koncipován stručně a elektronickou formou tak, aby nezatěžoval podnikatele a firmy. Konstatoval, že na trhu práce chybí absolventi učňovských oborů.

Návrh screeningu byl přítomnými velmi kladně přijat.

K. Ubr upřesnil, že v rámci grantových programů operačního programu SROP už podobný projekt průzkumu probíhá a bylo by systémové na něj navázat, ne začínat od začátku (firmy by tak nemusely být dotazovány několikrát po sobě).

P. Šlechtický se vyjádřil v tom smyslu, že na problematiku nezaměstnanosti by mělo být pohlíženo komplexně, ne pouze formou dotazníkového šetření. Měla by být zapojena i mediální sféra a další dotčené instituce (př. Úřady práce apod).

B. Kovanda podotkl, že problematika stavebnictví a podobných oborů je do jisté míry ovlivněna i rozhodnutím rodičů o studiu svých dětí. Také firmy neposkytují absolventům (př. strojírenských oborů) adekvátní nástupní platové a pracovní podmínky.

Předseda uvedl příklad firmy Agrostroj Pelhřimov, který markantně zvýšil platové podmínky nových zaměstnanců a tím došlo k nárůstu kvalifikované pracovní síly a následně ke zvýšení obratu firmy. Tento fenomén je prozatím ale ojedinělý.

P. Šlechtický se omluvil z dalšího jednání.

Dále bylo diskutováno:

-         prohlášení ministryně školství, která podpořila navýšení počtu žáků v gymnáziích. Toto ale není, podle J. Karase, cesta jak dosáhnout navýšení počtu žáků v učňovských oborech,

-         větší aktivita firem a podpora vzdělávání kvalifikované pracovní síly, zajištění odbytu této pracovní síly (př. vzdělávací programy Škody Mladá Boleslav),

-         absence motivace ze strany státu.

Z. Ludvík podpořil názor ředitele KHK, že je nutné zlepšit program dalšího vzdělávání, rekvalifikací a kurzů apod. Což je také odvislé od legislativní a finanční stránky.

P. Kesl navrhl, aby v této souvislosti KHK přispívala do novin kraje Vysočina a informovala o konkrétních závěrech z jednání KHK. Tisk by případně mohl zprostředkovat nabídku KHK.

J. Karas se omluvil z dalšího jednání.

 

5.       Technické a ekonomické možnosti podpory ZUŠ (dle usnesení 040/08/2005/VVVZ)

Z. Ludvík navrhl sloučení bodů 5. a 6. Přítomní souhlasili. Konstatoval, že tato problematika je řešena již tři roky. Jde o střet způsobu financování (který je dán MŠMT) a produktivity škol a školských zařízení. Stručně byl popsán systém financování škol a problém rozšíření kapacity ZUŠ.

Snaha OŠMS je tuto disproporci v součastné době co nejrychleji řešit.

K. Ubr doplnil výklad Z. Ludvíka a podotkl, že problematika ZUŠ se výrazně liší od problematiky DDM. Tím pádem je jediné východisko podpořit činnost DDM a jejich činnost v zájmových kroužcích.

Dále byla rozvinuta diskuse na téma odborného vzdělání ZUŠ vs. vzdělání v zájmových aktivitách DDM.

Do jednání vstoupil P. Šlechtický.

 

Usnesení 010/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o technických a ekonomických možnostech podpory ZUŠ.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, 0 proti, zdržel se 0.

 

6.       Projednávání záměrů změny v rejstříků škol; (ZUŠ Pelhřimov, ZUŠ Kamenice nad Lipou)

Viz. bod č. 5 „Technické a ekonomické možnosti podpory ZUŠ (dle usnesení 040/08/2005/VVVZ)“.

Z. Ludvík stručně komentoval tuto problematiku a K. Ubr doplnil, že (na základě komunikace se starostou města) Kamenice nad Lipou nezaujala k této problematice oficiální stanovisko. K tomuto bodu se rozvinula rozsáhlá diskuse.

 

Usnesení 011/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o projednávání záměrů změny v rejstříků škol.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, 0 proti, zdržel se 0.

 

7.       Vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočina v oblasti školství a mládeže za rok 2005

Z. Ludvík a K. Ubr stručně komentovali grantové programy.

K. Ubr dále komentoval program 2.1 Zvyšování kvality vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil. Konkrétně se jedná o GP 67. Cizí jazyky – brána k novému poznání a GP 97. Cizí jazyky – brána k novému poznání II.

P. Šlechtický, jako člen řídicího výboru GP, potvrdil, že GP byly zpracovány dobře a kvalitně.

 

Usnesení 012/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočina v oblasti školství a mládeže za rok 2005.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, 0 proti, zdržel se 0.

 

8.       Hodnocení žáků v 5. a 9. třídách v kraji Vysočina

Materiály k tomuto bodu byly zaslány členům VVVZ elektronickou poštou.

K tomuto bodu byl jako host přizván R. Křivánek, Pedagogické centrum Vysočina (dále jen PCV), který informoval o:

-         Hodnocení vzdělávání žáků 5. a 9. tříd ‑ (celoplošný projekt, který hodnotil dovednosti žáků, v ČR otestováno 60 tis. žáků, nejvíce zastoupen Liberecký kraj). PCV je v této problematice v roli partnera. Při testování se nevyskytly žádné závažné komplikace. Celou tuto záležitost doprovázeli komentáře o smyslu celé akce. Významná byla spolupráce s ČŠI, kdy její pracovník byl při testování náhodně přítomen. Členům bylo předloženo vyjádření M. Pohla (zástupce ČŠI).

-         Problematice maturity nanečisto.

K. Ubr doplnil výklad o výstupy testování, kdy po absolvování 5. třídy se testují dovednosti z oblasti českého jazyka, matematiky a studijních dovedností. Závěrem neveřejného testování je to, že každý žák najde své umístění mezi spolužáky, škola se dozvídá, jak si vede mezi ostatními školami a třetí výstup – jaké bylo hodnocení žáků – se dostává ke kraji. Výsledky mohou školy zveřejnit na svých internetových stránkách a také by mohly do budoucna sloužit jako vodítko při přijímacím řízení na střední školy, kdy žák bude moci k přihlášce přikládat certifikované osvědčení o výsledcích testu (vystavuje Centrum pro zajištění výsledků vzdělávání ‑ CERMAT).

V diskusi dále zazněly otázky:

-         výstupů testů a byla zmíněna otázka dovednosti vs. píle a pracovitosti žáků,

-         zda školní vzdělávací programy posunou školství směrem kupředu, či nikoliv,

-         vzdělávací testy jako větší připravenost žáků na budoucí život – v této souvislosti Z. Ludvík dal za příklad holandský vzor vzdělávání.

Předseda poděkoval R. Křivánkovi za aktivní účast na jednání.

 

Usnesení 013/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o hodnocení žáků v 5. a 9. třídách v kraji Vysočina

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, 0 proti, zdržel se 0.

 

9.       Diskuse a různé

J. Bulušek vznesl připomínky k těmto problematikám:

-         Škola na výjimku – neschválen finanční příspěvek.

-         Školní jídelny – normativ na úklid a dozor – kraj neřeší úpravu normativů.

-         Možnost kraje poskytnout z rezervy rozpočtu finanční částku a přerozdělit ji obcím.

Z. Ludvík reagoval na vznesené připomínky:

-         Normativ na žáka zahrnuje i úklid. V kraji kde je cca 260 základních škol není možné stanovit normativ pro dva až tři výjimečné případy. V tomto případě toto řeší obce III. stupně. Jde o systémovou záležitost.

-         Kraj nemůže poskytnout a rozdělit část rezervy dle koeficientu jako tomu bylo dříve – veto MŠMT.

K těmto tématům se rozvinula rozsáhlá diskuse.

 

10.   Závěr

Termín zasedání VVVZ č. 3/2006 byl stanoven dle harmonogramu na pondělí 13. března 2006 ve 13:00 hod., v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.21). Bylo dohodnuto, že k tomuto jednání bude přizván senátor V. Jehlička.

 

 

Petr Kesl v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Kubová dne 15. 2. 2006.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.2.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze