Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2006

23. leden 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2006

konaného dne 23. 1. 2006

 

Přítomni:

1. Brož Ladislav

5. Kovanda Bohumil

2. Doležal Jaroslav

6. Šlechtický Pavel

3. Karas Jan

7. Šmíd Milan

4. Kesl Petr (předseda)

 

Nepřítomni:

1. Matějková Martina (místopředsedkyně výboru)

2. Ludvík Zdeněk (tajemník výboru)

3. Josef Bulušek

Hosté:

1. Ubr Kamil (odbor školství, mládeže a sportu)

Program:

1.       Zahájení jednání;

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.       Přehled zapojení organizací v kraji do evropských strukturálních fondů v oblasti RLZ;

5.       Problematika názvu škol a školských zařízení;

6.       Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2006;

7.       Návrh grantového programu na podporu přípravy školních vzdělávacích programů v ZŠ;

8.       Diskuse a různé;

9.       Závěr.

 

1.       Zahájení jednání

Petr Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VVVZ) zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení

P. Kesl přednesl program jednání, který byl 7 hlasy schválen. Dále shrnul průběh a závěry z minulého jednání. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti radní M. Matějkové, budou informace z jednání rady kraje podány na dalším jednání VVVZ.

 

4.       Přehled zapojení organizací v kraji do evropských strukturálních fondů v oblasti RLZ

K. Ubr komentoval podkladový materiál „Přehled schválených projektů v opatření 3.1 a 3.2 SROP a OP RLZ“, který byl přítomným rozeslán elektronickou poštou. Dále konstatoval, že vyhlašované grantové programy musí být zveřejněny v mediích a vyvěšeny na internetových stránkách.

 

Usnesení 001/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o „Přehled zapojení organizací v kraji do evropských strukturálních fondů v oblasti RLZ“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

5.       Problematika názvu škol a školských zařízení

K. Ubr komentoval vznik této problematiky v souvislosti se změnou nového školského zákona.

 

Usnesení 002/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje zastupitelstvu kraje,

aby změna názvu školy byla realizována, pokud je vyvolána zákonem, nebo při vzájemném souladu mezi OŠMS a školou (popř. školským zařízením).

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

6.       Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2006

K. Ubr komentoval vznik této problematiky a předložený podkladový materiál. Tato pravidla navazují na Pravidla pro přijímací řízení v roce 2005 a vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustav kraje Vysočina Z hlediska přijímacího řízení jsou pak podstatná tato hlediska: Vývoj počtu žáků vstupujících do prvních ročníků středních škol, Vývoj počtu žáků vstupujících do víceletých gymnázií, Průměrný počet žáků na třídu, Poměry mezi studijními a učebními obory a stupni vzdělávání, Struktura oborů v kraji, Územní rozložení středního školství, Financování oborů, Hodnocení výstupu ze základních, zvláštních a pomocných škol.

Na základě těchto pravidel vydá OŠMS tabulku, ve které středním školám zřizovaným krajem stanoví a středním školám ostatních zřizovatelů doporučí maximální počet žáků (tříd) pro první ročníky 2006/07 u jednotlivých oborů.

 

Usnesení 003/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o „Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2006“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

7.       Návrh grantového programu na podporu přípravy školních vzdělávacích programů v ZŠ

Členové výboru obdrželi s předstihem Výzvu k předkládání projektů „Vzděláváním ke kvalitnímu ŠVP“ – grantový program na podporu tvorby školních vzdělávacích programů.

K. Ubr popsal tento grantový program: Ve školách poskytujících základní vzdělávání probíhá proces přípravy školních vzdělávacích programů (dále jen „ŠVP“). Jedná se o významnou změnu, jejíž výsledkem by měla být kvalitativní změna ve způsobu vzdělávání žáků, charakterizovaná zejména větším důrazem na rozvoj schopností a dovedností žáka (tzv. klíčových kompetencí). Právním rámcem celého procesu je školský zákon, z něhož mimo jiné vyplývá, že výše uvedené školy začnou vzdělávat podle školních vzdělávacích programů nejpozději od 1. 9. 2007 v 1. a 6. ročnících.

Základním předpokladem pro přípravu kvalitního ŠVP je vzdělávání pracovníků škol. Částečně je zabezpečeno v rámci projektu MŠMT (projekt Koordinátor zajistí vyškolení 1 koordinátora pro každou školu v rozsahu 48 hodin), školení si zabezpečují v různém rozsahu i samotné školy. Vzhledem k týmovému charakteru celého procesu a času, který zbývá do zahájení výuky, nejsou zdroje škol dostatečné.

OŠMS navrhuje finančně podpořit základní školy, bývalé zvláštní školy a střední školy s víceletými gymnázii při zabezpečování tohoto vzdělávání. Podpora je zaměřená zejména na ty pedagogy, kteří mají prozatím omezené informace a znalosti v oblasti tvorby ŠVP. Rozsah programu je navržen tak, aby vzdělávání mohlo být nabídnuto cca pětině vyučujících. Tímto krokem se významně usnadní a zefektivní činnost školního koordinátora a vedení škol.

J. Doležal vznesl připomínku, zda by nebylo vhodnější finanční prostředky rozdělit mezi jednotlivá školská zařízení. K. Ubr reagoval s tím, že s touto položkou se nepočítá v návrhu rozpočtu kraje na rok 2006, ale je zahrnuta v alokaci Fondu Vysočiny.

 

Usnesení 004/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje zastupitelstvu kraje

vyhlásit grantový program „Vzděláváním ke kvalitnímu ŠVP“

a doporučuje tajemníkovi VVVZ,

aby zajistil koordinaci malých škol při realizaci tohoto grantového programu.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

8.       Diskuse a různé

1.       Přehled záměrů změn v rejstříku škol – K. Ubr vyzval přítomné, aby se vyjádřili k jednotlivým bodům předloženého podkladového materiálu (tj. 1. SOU Jana Tiraye, 2. SOŠ a SOU lesnické, dopravní a služeb Nové Město na Moravě, 3. ZUŠ Kamenice nad Lipou, 4. ZUŠ Pelhřimov, 5. VOŠ a OA Chotěboř).

 

Usnesení 005/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje zastupitelstvu kraje

schválit body 1, 2 a 5 v Přehledu záměrů změn v rejstříku škol.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

Usnesení 006/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje tajemníkovi VVVZ

upřesnění podkladů k bodům 3 a 4 v Přehledu záměrů změn v rejstříku škol a

stanovuje

projednání této problematiky na zasedání VVVZ č. 2/2006.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

2.       Systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek pro ZUŠ – P. Kesl tlumočil elektronickou žádost D. Hřebenové o nominaci člena do hodnotící komise. Podle čl. 5 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol rada kraje jmenuje pro příslušný kalendářní rok hodnotící komisi ve složení předseda, dva členové a tajemník komise. Do komise nominují po jednom zástupci Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost kraje Vysočina a Oblastní umělecká rada. Zbývajícího člena a tajemníka navrhne vedoucí OŠMS z pracovníků OŠMS.

 

Usnesení 007/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

nominuje

do hodnotící komise pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ předsedu VVVZ Mgr. Petra Kesla.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, 0 proti, zdržel se 1.

 

3.       Krajská rada Unie školských asociací ČR (CZESHA) – P. Kesl komentoval jednání s ředitelem Ing. Radoslavem Kučerou. Na základě tohoto jednání byl podán návrh na doporučující usnesení.

 

Usnesení 008/01/2006/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

zmocňuje

předsedu výboru P. Kesla k jednání o spolupráci mezi VVVZ a CZESHOU – připomínky k projednávaným materiálům.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, zdržel se 0.

 

4.       P. Kesl otevřel problematiku způsobu rozdělování finančních prostředků pro školy a školská zařízení. Požádal tajemníka, aby v této souvislosti připravil na jednání VVVZ podkladový materiál, který by řešil pravidla pro rozdělení přímých nákladů.

 

5.       P. Šlechtický – Vznesl požadavek na individuální posouzení normativů speciálních škol. K. Ubr reagoval s tím, že se v součastné době stanovují nové normativy a hledá se nejvhodnější způsob pro jejich plnění.

 

6.       K. Ubr stručně informoval o materiálech týkajících se dlouhodobého rozvoje vzdělávání v kraji Vysočina.

 

9.       Závěr

Termín zasedání VVVZ č. 2/2006 byl stanoven dle harmonogramu na pondělí 13. února 2006 ve 13:00 hod., v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.21). Na toto jednání bude přizván předseda Hospodářské komory Ing. Karel Vaverka.

 

 

Petr Kesl v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zpracovala Kateřina Kubová dne 24. 1. 2006.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.2.2006 / 6.2.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze