Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 1/2002

17. leden 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí č. 1/2002

Rady kraje Vysočina

konaného dne 17. 1. 2002

 

 

 

Přítomno: 8 členů komise

                   Hosté – viz. presenční listina

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)

a.       východiska a směřování EVVO

b.      praktické zkušenosti z činnosti na středisku Chaloupky

c.       EVVO v samostatné působnosti kraje

§         působnost odvětví školství a životního prostředí

§         základní směry a rozsah působnosti kraje Vysočina v EVVO

§         podpora rozvoje systému EVVO v kraji

3.      Diskuse a různé

4.      Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

 

 

1. Zahájení

Předseda komise přivítal všechny přítomné na zasedání komise pro životní prostředí.

Dotazoval se zda členové souhlasí s navrženým programem.  Ing. Hájek navrhl, do bodu diskuse a různé zařadit informace o fond rozvoje kraje. Upravený program byl přijat bez připomínek.

 

 

2. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)

a, východiska a směřování EVVO

Předseda  předal  slovo Ing. Zeťkovi. Ten přivítal přítomné v Chaloupkách  a vysvětlil v čem spočívá enviromentální výchova.  Je to souhrn aktivit, které vedou k poznávání přírody, životního prostředí  a hospodaření v krajině, dále se pak učí k přijímání odpovědnosti za stav životního prostředí a postupné jeho zlepšování. Pohovořil o základních okruzích výuky, o metodách  a o koncepci výchovy do budoucna.

Pohovořil o historii střediska, které bylo založeno v roce 1991, o prvních zahraničních stážích.

Podle statistiky již Chaloupky navštívilo více jak 25. 000 dětí a 10. 000 dospělých. Díky spolupráci se školstvím jsou považovány za obecně prospěšnou organizaci (nestátní školské zařízení).

 

b, praktické zkušenosti z činnosti na středisku Chaloupky

Ke konkrétní náplni činnosti ve středisku v Chaloupkách pohovořila Květoslava Burešová, programová ředitelka. Zde se snaží především o praktickou činnost o vlastní kontakt s přírodou. Doplňují tu praktickou část znalostí, kterou nemůže nabídnout škola. Každý program zahájí besedou se žáky, ve které se snaží zjistit jejich znalosti. Mají spoustu programů nejen pro děti ze základních škol, ale také pro dospělé.

 

c, EVVO v samostatné působnosti kraje

Mgr. Štěrbová  poděkovala za vyčerpávající informace o Chaloupkách sdělila názor, že by tato myšlenka měla proniknout do všech školských zařízení. Při této příležitosti pohovořila o legislativě s tímto tématem související. Vyvstalo mnoho otázek. Např. Jakým způsobem provádět vyučování?, Jak změnit systém vzdělávání? Všichni se shodli, že je třeba zajistit potřebné vzdělání pedagogů, zajistit jim další vzdělání v této oblasti.

 

Ing. Hájek pohovořil o tom, že by Enviromentální výchova měla fungovat v 5 až 6  rovinách

-         Základní školy

-         Střední školy

-         Vzdělávání učitelů

-         Veřejnost

-         Užší specializovaná veřejnost (podnikatelská veřejnost)

-         Státní správa.

Sdělil, že nejdůležitější je dobrá publikovatelnost. V Jihlavských listech 1x týdně vychází odborný článek o životním prostředí, bylo by dobré využít této šance. Důležité je působit také v příslušné legislativě.

Členové k tomuto diskutovali a padl dotaz, zda by bylo možné zařadit do cílové skupiny také mateřské školy. K názoru se připojil i Mgr. Miloslav Vyskočil, pedagogické centrum. Všichni přítomní se shodli, že by měly být mateřské školy zařazeny mezi výš uvedené skupiny.

Je také potřeba věnovat pozornost cílovým skupinám a rozdělit si kompetence vztahující se na tyto skupiny.

Předseda navrhl toto rozdělení:

Školství:                                                                      Orgány životního prostředí

-         Základní školy                                                      - Veřejnost

-         Střední školy                                                         - Užší specializovaná veřejnost

-         Vzdělávání učitelů                                      - Orgány státní správy

Mgr. Štěrbová pohovořila o nových osnovách. Každá škola bude mít dostatečný prostor na tuto iniciativu. Všeobecně panoval názor, že škola je základ a zařízení typu Chaloupky je pouze doplnění vzdělání.

Bylo dohodnuto, že z odboru školství a z odboru životního prostředí bude navržena kontaktní osoba, která se bude mít na starosti právě otázku enviromentální výchovy.

Za odbor životního prostředí je to Ing. Martin Brzák

Za odbor školství je to Mgr. Alois Křivánek

 

 

Usnesení 001/01/02/KŽP

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

navrhuje

Radě kraje Vysočina pověřit odbor školství gescí nad EVVO ve školství (tj. se zaměřením na cílové skupiny žáků MŠ, ZŠ, SŠ a pedagogů) a pověřit odbor životního prostředí gescí v ostatních cílových skupinách (podnikatelská veřejnost, široká veřejnost, veřejná správa ad.) a koordinací EVVO

Pro hlasovalo 7 členů, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ing. Joneš podal informaci ke koncepci enviromentální výchovy. Navrhl, že by tato koncepce měla být rozdělena zvlášť pro oblast školství a zvlášť pro oblast životní prostředí. Mgr. Štěrbová nesouhlasila a podala návrh, aby tato koncepce byla zpracovávána dohromady. Přítomní se shodli, že koncepce bude zpracovávána jako celek, a to krajským úřadem odborem životního prostředí a odboru školství mládeže a sportu za pomocí jiných spolupracujících odborů. Ing. Zeťek navrhl utvořit užší pracovní skupinu, jako poradní orgán při tvorbě koncepce. Ing. Joneš navrhl, jako časový horizont na zpracování koncepce ukončení druhé etapy veřejné správy, tedy začátkem roku 2003. Ostatní nesouhlasili a shodli se na zpracování koncepce na podzim roku 2002 s návazností na schválení krajského rozpočtu.

 

 

Usnesení 002/01/02/KŽP

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

navrhuje

Radě kraje Vysočina uložit krajskému úřadu vypracovat koncepci EVVO, pro vypracování koncepce EVVO vytvořit úzkou pracovní skupinu ze zástupců cílových skupin, koncepci EVVO zpracovat v termínu do 3. čtvrtletí 2002 (návaznost přípravy rozpočtu na rok 2003).

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0

 

 

Dále se shodli, že návrh členů do poradní skupiny bude na dalším zasedání komise životního prostředí.

 

 

2. Fond rozvoje kraje

Ing. Hájek informoval o FRKu, který je zatím v přípravné fázi. Po jednání k FRKu, které proběhlo tento týden se dohodlo, že každý odbor bude mít nárok na realizaci pouze jednoho projektu v rámci grantové politiky. Po diskusi se členové komise rozhodli pro Grantový program rozvoje ekologické osvěty.

 

 

Usnesení 003/01/02/KŽP

Komise životního prostředí Rady kraje Vysočina

dohodla,

že grantový program Fondu rozvoje kraje bude rozvoj systému enviromentální výchovy, vzdělání a osvěty.

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0

 

 

3. Diskuse a různé

Ing. Hájek pohovořil ke koncepci odpadních vod. Rada kraje po dohodě předloží na zastupitelstvu kraje v březnu 2002 návrh koncepce odpadů. Členové komise tuto informaci vzali na vědomí a předseda komise sdělil, že se k tomuto problému vrátí na dalších zasedáních komise

 

K problému skládky odpadů v Pozďátkách pohovořil Ing. Hájek, ten po minulém zasedání komise předložil Radě usnesení komise č.002/04/01/ŽPK. Hejtman kraje napsal dopis na ministerstvo životního prostředí. V této věci přišla z ministerstva písemná odpověď. Ing. Hájek přečetl členům komise obsah dopisu z MŽ.

Členové komise také tuto informaci vzali na vědomí.

 

 

4. Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a také Ing. Zeťkovi.

Zasedání komise životního prostředí stanovil na polovinu března v Měříně. S programem Vodní hospodářství. Přesný čas bude sdělen na pozvánce.

 

 

 

                                                                                              Bc. Michla Zrůst

                                                                                  předseda komise pro životní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání komise životního prostředí dne 17. 1. 2002

Zapsala: Šárka Polívková dne 18. 1. 2002

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.2.2002 / 13.2.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze