Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání č. 4/2005

 

 
 

Zápis ze zasedání
Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

č. 4/2005 ze dne 7. září 2005

 

Přítomno:

10 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ), 8 z jednání omluveno (viz prezenční listina).

 

Program jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Spolupráce s Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů (informace o 1. jednání, výběr zástupce)

3.      Týden vzdělávání dospělých

4.      Výsledky projektu mobilit v rámci programu Leonardo da Vinci

5.      Nabídka spolupráce od Centra ekonomických studií Západočeské univerzity v Plzni

6.      Problematika požadavků strojírenských společností na pracovníky na straně jedné a počtem žáků na středních školách na straně druhé

7.      Informace o projektech, které byly podány v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Společném regionálním operačním programu, Opatření 3.1 a 3.2

8.      Informace o průběhu soutěže „Dobrá rada nad zlato“

9.      Různé

 

1.      Zahájení

 

Martina Matějková, předsedkyně rady, zahájila jednání RRLZ č. 4/2005, přivítala hosty jednání, Janu Smetanovou, radní Pardubického kraje a předsedkyni Rady pro rozvoj lidských zdrojů Pardubického kraje a Radomíra Mrkvana, vedoucího Střediska evropských ekonomických studií při Západočeské univerzitě v Plzni. Předsedkyně rady dále představila program jednání rady, který byl všemi účastníky odsouhlasen.

 

2.      Spolupráce s Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů (informace o 1. jednání, výběr zástupce)

 

Martina Matějková s Kamilem Ubrem informovali o své účasti na setkání s předsedou Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů, Martinem Jahnem. Na tomto setkání měly zastoupení všechny kraje České republiky. První rada pro rozvoj lidských zdrojů byla založena v roce 2001, nejmladší pochází z roku 2004. Všechny rady pro rozvoj lidských zdrojů (dále jen „RRLZ“) si hledaly náplň činnosti samy, ale přesto jsou činnosti RRLZ v mnoha oblastech shodné. Některé rady se zabývají slučováním potřeb trhu práce a oborové nabídky ve školách, jiné zaměřily svou pozornost na přípravu strategických dokumentů. Zajímavé je také srovnání rad dle množství finančních prostředků, které pro svoji činnost potřebují – rozpočty se pohybují mezi částkou 200 tis. až 5 mil. Kč.

Kamil Ubr rozdal členům příklad inspirace z činnosti krajských rad pro RLZ (Příloha č. 1 tohoto zápisu). Martina Matějková uvedla, že prezentace rad byly časově omezené (cca 10 minut) a proto nebyla možnost zabývat se jednotlivými činnostmi podrobně. Kamil Ubr sdělil, že kraje se v názorech na RLZ shodnou, potřebují však partnera na úrovni ministerstva, který by pomohl myšlenky realizovat.

Rostislav Dvořák poznamenal, že v České republice chybí systémovost prosazování informací a je nezbytné systém vytvořit. Jaroslav Bezchleba zdůraznil potřebu vytvoření portálu pro RLZ (Královéhradecký kraj) a vznik malých pracovních skupin (Plzeňský kraj). Rostislav Dvořák uvedl, že je seznámen s aktivitou Moravskoslezského kraje, Kompetenčního modelu, a že je připraven spolupracovat při případné realizaci takové aktivity v kraji Vysočina.

Martina Matějková navrhla tajnou volbou zvolit zástupce RRLZ kraje Vysočina v pracovní skupině Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů. O tuto pozici projevilo zájem 5 členů rady: p. Bezchleba, p. Hrdlička, p. Kesl, p. Pavlosek, a p. Ubr. V 1. kole tajné volby získal p. Bezchleba 4 hlasy, p. Kesl 4 hlasy, p. Pavlosek 1 hlas a p. Ubr 1 hlas. V 2. kole tajné volby byl zástupcem RRLZ kraje Vysočina v pracovní skupině Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů zvolen Jaroslav Bezchleba (počet hlasů: 6), alternátem byl zvolen Petr Kesl (počet hlasů: 4).

 

3.      Týden vzdělávání dospělých (TVD)

 

Jaroslav Bezchleba rozdal členům letáček s návrhy aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2005. Jaroslav Bezchleba stručně jednotlivé aktivity (celkem 13 aktivit) okomentoval a vyzval přítomné členy, kteří aktivity navrhli, aby se k nim vyjádřili.

Jako první okomentoval své 2 návrhy Petr Kesl (Vzdělávání vedoucích pracovníků, Selfmanagement jako důležitý faktor pro rozvoj osobnosti).

Jaroslav Bezchleba dále stručně představil 2 návrhy od Marie Brodinové (Den otevřených dveří na farmách-farmě, Seminář s potravinářskou nebo zemědělskou tématikou). Tyto návrhy je však zapotřebí blíže specifikovat.

Další návrh představil Jan Skala (Setkání zaměstnavatelů regionu Pelhřimovska). Tato aktivita již úspěšně proběhla v minulém roce a proto ji Jan Skala doporučuje k realizaci i tento rok.

Diskuse se poté stočila k návrhu Jany Zdvihalové (Prezentace Univerzity třetího věku v Krajské knihovně). Ladislav Jirků uvedl, že Vysoká škola polytechnická Jihlava již začala s výukou Univerzity 3. věku, o kterou je velký zájem. Martina Matějková navrhla spojit tyto 2 aktivity do jedné.

Další návrh představil Radoslav Kučera (Regionální seminář o podílu celoživotního vzdělávání ve školních vzdělávacích programech středních odborných škol), jehož cílem by byla informace o školních programech a burza nápadů.

Posléze Rostislav Dvořák představil 2 návrhy Krajské hospodářské komory (Programy vzdělávání dospělých ve Francii a SRN, Analýza vzdělávacích potřeb kraje pro jednotlivé obory s výhledem 5-10 let). Martina Matějková poukázala na chybějící metodu analýzy vzdělávacích potřeb. Následovala diskuze o vytvoření pracovní skupiny zaměřené na analýzu vzdělávacích potřeb kraje. Rostislav Dvořák nabídl, že tuto skupinu sestaví a na příštím jednání bude členy informovat. Jaroslav Bezchleba poznamenal, že pracovní skupina by mohla být představena na konferenci k Týdnu vzdělávání dospělých.

Jaroslav Bezchleba dále informoval členy rady o 3 navržených aktivitách AIVD ve spolupráci s Úřadem práce ve Žďáru nad Sázavou (Krajská konference RRLZ – Žďár nad Sázavou, Kulatý stůl – Vzdělávání dospělých v regionu z pohledu různých subjektů kraje, Série vzdělávacích setkání skupin sociálně zaměřených) a 1 navržené aktivitě AIVD (Den otevřených dveří na vzdělávacích institucích).

Jednotlivé aktivity byly členy schváleny včetně jejich garantů a byl dohodnut termín 20. 9. 2005, do kterého budou aktivity upřesněny (jedná se především o aktivity navržené paní Zdvihalovou, Brodinovou a panem Dvořákem). Projednána byla i finanční podpora pro aktivity R RLZ – Kamil Ubr uvedl, že na TVD je vyčleněno cca 125 tis. Kč, záleží však na rozhodnutí Rady kraje Vysočina.

4.      Výsledky projektu mobilit v rámci programu Leonardo da Vinci

Jaroslav Bezchleba rozdal členům informační letáčky a přislíbil bližší informace na příštím jednání RRLZ.

 

5.   Nabídka spolupráce od Centra ekonomických studií Západočeské univerzity v Plzni

 

Radomír Mrkvan představil členům RRLZ Západočeskou univerzitu v Plzni včetně plánů na vědecko-technický park a výzkumná pracoviště. Radomír Mrkvan dále prezentoval činnost Střediska evropských ekonomických studií (SEES) a uvedl na sebe kontakt: tel.: 777 061 468, email: mrkvan@sees.zcu.cz. izovány. SEES se zabývá tvorbou grantových projektů, specifickým výzkumem, publikační činností a přeshraniční spoluprací. SEES realizoval např. projekty: GSPK Projekt na přípravu projektů strukturálních fondů EU, projekt Kompas (EQUAL), projekt Vzdělávání pracovníků veřejné správy, projekt Podpora malých a středních podniků či projekt Specifický výzkum.

Radomír Mrkvan doporučil RRLZ vidět její aktivity jako projekty, které by mohly být podpořeny za strukturálních fondů (např. TVD).

 

6.   Problematika požadavků strojírenských společností na pracovníky na straně jedné a počtem žáků na středních školách na straně druhé

 

Martina Matějková se odkázala na záznam z jednání mezi představiteli Krajské hospodářské komory a kraje Vysočina, který byl členům rozdán (příloha č. 2 tohoto zápisu).

 

7.   Informace o projektech, které byly podány v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Společném regionálním operačním programu, Opatření 3.1 a 3.2

 

Jana Zikánová informovala členy RRLZ o úspěšných projektech předložených do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3.1 a 3.2 (Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů a Sociální integrace v kraji).

V OP RLZ bylo schváleno 29 projektů z kraje Vysočina celkem za cca 111 700 000 Kč, zatímco ve SROP, opatření 3.1 a 3.2 se jedná o 12 projektů za 98,5 mil. Kč.

 

8.   Informace o průběhu soutěže „Dobrá rada nad zlato“

 

Jana Zikánová informovala členy RRLZ o pořadí projektů v soutěži dne 31. 8. 2005. Pořadí bylo následující:

Studentský parlament města Třebíče (18%)

Partnerství pro Vysočinu (10%)

AFTERCARE pro začínající podnikatele – Jihočeská HK (10%)

Hledání cest k rozvoji NNO v kraji Vysočina (5%).

Pořadí projektů však není konečné, neboť se jimi bude zabývat ještě hodnotící komise. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na konferenci dne 3. 10. 2005 v Praze.

 

9.   Různé

 

Jana Smetanová pozvala členy RRLZ na společné jednání krajských rad dne 14. 12. v 10 hodin. Tématem jednání bude celoživotní vzdělávání, Týden vzdělávání dospělých a setkávání zaměstnavatelů se školami. Jana Smetanová také pohovořila o mediální akci podpory celoživotního vzdělávání, kterou realizuje RRLZ Pardubického kraje. Bližší informace lze nalézt na adrese: www.sebevzdelani.cz.

Termín dalšího jednání RRLZ byl stanoven na 26. 10. 2005 v 10 hod. Body k projednání budou: TVD, projekt mobilit v rámci programu Leonardo da Vinci a vytipování 2 – 3 aktivit k realizaci v kraji Vysočina (dle aktivit jiných krajů).

 

 

Přílohy zápisu:

Příklad inspirace z činnosti krajských rad pro RLZ

Záznam z jednání mezi představiteli Krajské hospodářské komory a kraje Vysočina

Prezentace krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů

 

 

 

Zapsala: Ing. Jana Zikánová (zikanova.j@kr-vysocina.cz), dne 7. září 2005

Zápis ověřila: PaedDr. Martina Matějková, předsedkyně RRLZ

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 11.10.2005 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Financování

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze