Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání č. 2/2005

 

 
 

Zápis ze zasedání
Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

č. 2/2005 ze dne 6. dubna 2005

 

Přítomno:

14 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ), 4 z jednání omluveni (viz. prezenční listina) a ředitelé Úřadu práce v Pelhřimově a Třebíči.

 

Program jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Oborová nabídka středních škol a potřeby trhu práce

3.      Informace o aktivitě TOPREGION

4.      Různé

 

1.         Zahájení

 

Jitka Číhalová, zástupkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ), rozdala účastníkům jednání materiál týkající se zaměstnanosti, průměrných mezd a vybraných ukazatelů jednotlivých okresů a regionů České republiky. Padl dotaz, zda má statistika z hlediska mezd vliv na skutečnost, jaké mzdy jsou v kraji vykazovány. Jitka Číhalová uvedla, že ČSÚ ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) provádí strukturální šetření mezd, které se zpracovává na základě speciálního softwaru. Diskuse se dále stočila k otázce interpretace statistických dat.

Martina Matějková, předsedkyně rady, zahájila jednání RRLZ č. 2/2005, přivítala členy rady i hosty z úřadů práce, a poděkovala účastníkům za počáteční diskusi. Předsedkyně rady dále představila program jednání rady, který byl všemi účastníky odsouhlasen.

 

2.         Oborová nabídka středních škol a potřeby trhu práce

 

Martina Matějková představila účastníkům jednání oborovou nabídku středních škol a poptávku ze strany budoucích středoškoláků. Na střední školy se hlásí 6300 žáků, přičemž školy nabízejí 7000 míst, z čehož plyne fakt, že z 10 % třídy na středních školách nebudou naplněny. Pouze čtyřletá gymnázia mají převis poptávky ze strany žáků (poptávka: 830 žáků, nabídka: 650 míst), zatímco ostatní střední školy mají převis nabídky volných míst:

-         SOŠ (umělecké, oděvní, …) – poptávka: 1600 žáků, nabídka: 1870 míst;

-         SOŠ (technické a strojírenské) – poptávka: 1000 žáků, nabídka: 1100 míst;

-         SOU (umělecké, oděvní, …) – poptávka: 1225 žáků, nabídka: 1530 míst;

-         SOU (technické a strojírenské) – poptávka: 1300 žáků, nabídka 1580 míst;

-         pokles zaznamenán u zemědělských a zdravotnických škol.

Martina Matějková uvedla, že informace o stavu podaných přihlášek  na střední školy budou zveřejněny po 18. 4. 2005 na stránkách kraje Vysočina.

Kamil Ubr, zástupce Krajského úřadu kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu), informoval účastníky jednání o vývoji počtu patnáctiletých žáků, kde se od roku 2008 očekává velmi výrazný pokles a v dalším období by měla nastat stabilizace. Již nyní se pokles projevuje v základních školách, mezi lety 2008 – 2012 bude postupovat středními školami. Kamil Ubr dále uvedl informaci, že ke snížení počtu žáků ve středních školách by rovněž mohla přispět nová zákonná úprava o nástavbovém studiu. Kamil Ubr se dále zabýval evidencí absolventů na úřadech práce a uvedl, že oborová nezaměstnanost se odvíjí od nezaměstnanosti celkové.

Radoslav Kučera, zástupce Krajské rady CZESHA, položil otázku, jaké procento absolventů pokračuje dále po maturitě v daném oboru. Martina Matějková uvedla, že tento ukazatel je jen obtížně sledovatelný, neboť není zpětná vazba od absolventů středních škol.

Kamil Ubr prezentoval otázku vazby mezi oborem a uplatnitelností absolventů daného oboru na trhu práce, přičemž vycházel z tabulek k 30. 9. 2004 (tabulky jsou přílohou tohoto zápisu). Zuzana Pěchotová, zástupkyně NNO, vznesla dotaz, zda tyto tabulky mají k dispozici i ředitelé škol. Kamil Ubr uvedl, že tabulky pocházejí z výroční zprávy, která je veřejně dostupná. Zuzana Pěchotová dále poznamenala, že pro rodiče je motivující, když je daný obor uplatnitelný po ukončení školy. Kamil Ubr k tomuto dodal, že poptávku po oborech ovlivňovaly významným způsobem nábory do strojírenství.

Kamil Ubr dále prezentoval údaje vztahující se k porovnání vývoje poptávky dle stupňů vzdělání. V počtech žáků ve sledovaných letech 2003 a 2005 nejsou zásadní rozdíly. Poukázal na fakt, že z kraje Vysočina odchází žáci řádově ve stovkách do jiných krajů za obory, které jim kraj Vysočina nenabízí. Velká část žáků dojíždí z východní části kraje Vysočina do Brna. Kamil Ubr uvedl poznatek, že patnáctiletí žáci preferují větší města, což dokazuje skutečnost, že v Jihlavě je více dojíždějících žáků než je přirozená spádovost města. Martina Matějková v této souvislosti dodala, že velký počet žáků odchází z kraje Vysočina na konzervatoře a pedagogické školy.

Kamil Ubr dále uvedl, že v letošním roce poklesl zájem o čtyřletá gymnázia, mírný pokles zájmu byl zaznamenán i u učebních oborů, zatímco u oborů s maturitou došlo k nárůstu poptávky, jakož i u středních odborných škol. V poptávce po oborech se pravděpodobně projevila i změna školského zákona, neboť se zdá, že někteří žáci volili v 1. kole přijímacího řízení tzv. „lehčí“ školu. Kamil Ubr dále poukázal na fakt, že roste zájem o lycea, i když nová lycea nebyla z důvodu probíhajícího změnového řízení v rejstříku škol zcela naplněna. Zuzana Pěchotová vznesla dotaz ohledně vysokého čísla přihlášených žáků na nástavby. Kamil Ubr uvedl, že před 2 lety byla vysoká poptávka po nástavbovém studiu zřejmě způsobena povinnou základní vojenskou službou, zatímco v současnosti může být zájem ovlivněn tím, že se na žáky ještě nebude vztahovat nová právní úprava o státní maturitě. Kamil Ubr se odkázal na školský zákon, ve kterém je uvedeno, že nástavby lze otevírat jen tam, kde je příslušný studijní obor; MŠMT však prozatím příslušnost oborů nestanovilo a již příští rok proto může dojít k útlumu nástavbového studia. Kamil Ubr byl dotázán na úlohu vyšších odborných škol (VOŠ) v budoucnosti. Kamil Ubr odpověděl, že úloha VOŠ v budoucnosti bude záviset na rozvoji bakalářských programů na vysokých školách (VŠ), neboť VOŠ poskytují nižší vzdělání za stejnou dobu studia než bakalářské programy, nicméně s větší orientací na praxi. Některé VOŠ mohou existovat i nadále, ale jsou pod administrativním tlakem, protože musí akreditovat programy a zajistit existenci velkého množství správních orgánů školy.

Kamil Ubr dále prezentoval zájem žáků o jednotlivé skupiny oborů (viz příloha zápisu).

Věra Kovářová, ředitelka Úřadu práce v Pelhřimově, poznamenala, že na trhu je velká poptávka po kuchařích, ale zaměstnavatelé nemají zájem o absolventy bez praxe. V této oblasti existují převážně menší firmy, které mají omezené zdroje, a proto hledají zaměstnance s praxí.

Kamil Ubr dále pokračoval ve své prezentaci o poptávce po jednotlivých oborech a poukázal na velmi nízký zájem o obory krejčí a šití, což je ovlivněno skutečností, že v těchto oborech jsou nejnižší průměrné mzdy. V této souvislosti zavedl Rostislav Dvořák, zástupce Krajské Hospodářské komory, debatu na téma zahraničních investic. Podle Dvořáka by měla být věnována pozornost tomu, jaká forma zahraničních investic do kraje vstupuje. Martina Matějková uvedla historický příklad Pelhřimovska, kde neexistovali velcí zaměstnavatelé, kteří by ukončili svou činnost, a proto je v tomto regionu poměrně vysoká zaměstnanost.

Kamil Ubr dále uvedl příklady zajímavých oborů v kraji Vysočina:

-   obor hodinář – z celé České republiky (ČR) byl otevřen jen v kraji Vysočina,

-   obor modelář – 3 v ČR,

-   obor železničář – jen v kraji Vysočina,

-   obor kameník – 3 v ČR,

-   obor fotograf – 6 v ČR.

Kamil Ubr dále pokračoval v prezentaci oborové nabídky a poptávky:

-   zemědělské obory – otevírají se sloučené školy, v kraji zaměstnáno 11% obyvatel v zemědělství (průměr ČR je 5%), očekává se tudíž další pokles poptávky po zemědělských oborech, snaha kraje je zemědělské vzdělávání udržet;

-   zdravotnictví – všeobecný pokles poptávky, nejmarkantněji v Havlíčkově Brodě;

-   umělecké obory – poměrně vysoká nabídka;

-   ostatní obory – viz příloha tohoto zápisu.

Následovala diskuse na téma lyceí, kde nově vznikla lycea zdravotnická a přírodovědná. Lycea jsou možností, jak využít kapacit SŠ pro více všeobecně zaměřené vzdělávání s výstupem na vysokou školu. V diskusi padla i poznámka, že lze dosáhnout stavu, kdy 50% občanů ČR bude mít vysokoškolské vzdělání, ale vyvstává tu otázka kvality takového vzdělání a otázka vysoké potřeby praktických oborů.

Kamil Ubr dále pokračoval v prezentaci na téma oborové nabídky a poptávky a zdůraznil, že kraj Vysočina má nejmenší převis poptávky po studiu na gymnáziích v celé ČR. Martina Matějková poznamenala, že menší města se potýkají s malou poptávkou po studijních oborech, což se odvíjí od jejich přirozeně menší spádovosti. Petr Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva kraje Vysočina, poukázal na problematiku přijímání žáků na střední školy s ohledem na jejich prospěch.

Martina Matějková v této souvislosti seznámila účastníky se optimalizací plánovanou k 1. 1. 2006. Okamžikem sloučením škol celý proces teprve začíná. Až během roku by vedení školy mělo vypracovat koncepci, která se začne projevovat v dalších letech. Zpravidla až potom je možné vyčíslit úspory. Kamil Ubr dodal, že optimalizace je reakcí a přípravou na snižující se počet dětí. Ředitelé škol se tímto mohou dopředu personálně připravovat. Martina Matějková uvedla, že počet propuštěných zaměstnanců na školách bude v konečném důsledku stejný. Radoslav Kučera poznamenal, že cílem optimalizace není personální stránka, ale zachování vztahu nabídky a poptávky. Václav Pavlosek, ředitel Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou, poznamenal, že vzdělávání na školách je základním kamenem, ale ve státech Evropské unie dochází a bude docházet k velké výměně zaměstnání během života jedince, což povede k rozvoji poradenských a vzdělávacích firem a služeb. Bude také záležet na spolupráci MŠMT a MPSV.

 

3.         Informace o aktivitě TOPREGION

 

Jana Zikánová, tajemnice RRLZ, seznámila účastníky jednání o projektu TOPREGION, realizovaným Národním vzdělávacím fondem. Na webových stránkách www.topregion.cz mohou zájemci najít řadu zajímavých a užitečných informací z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Účastníci byli dále informováni o publikaci Panorama českého průmyslu, který lze získat na výše uvedených webových stránkách. Jana Zikánová dále seznámila účastníky jednání s možností zapojení RRLZ do soutěže „Dobrá rada nad zlato“, vyhlášené v rámci aktivity TOPREGION. Podrobnější informace k soutěži jsou přílohou tohoto zápisu.

 

4.         Různé

 

Martina Matějková tlumočila příspěvky Jaroslava Bezchleby, zástupce společnosti AIVD, který se z jednání omluvil.

a)   Proběhlo vyhodnocení aktivity Týden vzdělávání dospělých?

Radoslav Kučera uvedl, že proběhla beseda v rámci Pelhřimova. K žádnému samostatnému vyhodnocení nedošlo. Některé akce byly pouze prezentovány na konferenci ve Žďáře nad Sázavou.

Martina Matějková navrhla zamyslet se do příštího jednání nad vyhodnocováním těchto aktivit.

b)      Radoslav Bezchleba by rád poukázal na možnost vycestování do zahraničí v rámci projektu Zvyšování kompetencí manažerů pro rozvoj lidských zdrojů v krajích podpořeného z programu Leonardo da Vinci. Termín cesty: 22. 5. – 28. 5. 2005. Případní zájemci se nahlásí panu Bezchlebovi nebo paní Matějkové.

Radoslav Kučera vznesl prosbu, aby materiály týkající se analýz poptávky a nabídky vzdělávání byly rozeslány na školy ve formě tištěných materiálů. Martina Matějková navrhla zaslat školám balíček nabídky, aby si školy objednaly podle svého zájmu.

Martina Matějková navrhla, aby se příští jednání rady uskutečnilo dne 1. 6. 2005 v 10:00, kdy bude na Krajském úřadě kraje Vysočina probíhat Den otevřených dveří a soutěž Zlatá jeřabina pro středoškolskou mládež. Návrh byl přijat všemi přítomnými účastníky.

Tento zápis bude zaslán ředitelům úřadů práce a další zápisy na návrh ředitelky Úřadu práce v Pelhřimově jim budou zasílány taktéž.

 

Přílohy zápisu:

Analýzy poptávky a nabídky vzdělávání v kraji Vysočina

Dobrá rada nad zlato - soutěž

 

Zapsala: Ing. Jana Zikánová (zikanova.j@kr-vysocina.cz), dne 6. dubna 2005

Zápis ověřila: PaedDr. Martina Matějková, předsedkyně RRLZ

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 11.10.2005 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Financování

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze