Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 3/2005

13. září 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 3/2005

ze dne 13. září 2005

 

Přítomni:

Členové komise:

·        Ing. Jiří Blažek;

·        Ing. Martin Čížek (předseda);

·        Ing. Jiří Jež;

·        Ing. Josef Matějek;

·        Ing. Karel Moravec;

·        Josef Nedvěd;

·        Ing. Ivo Novotný, CSc.;

·        Václav Vacek;

·        Ing. Jan Joneš (tajemník).

Hosté

·        Ivo Rohovský (radní kraje Vysočina);

·        Ing. Olga Kameníková (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství);

·        Mgr. Jaroslav Mikyna (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství);

·        Iva Olšanová (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství);

·        Ing. Jakubec (Asociace soukromých zemědělců);

·        Ing. Stanislav Coufal (Krajská agrární komora).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení.

2.      Problematika aglomerací ve vztahu k aktualizaci strategie financování implementace směrnice rady č. 97/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.

3.      Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (PRVKUK).

4.      Staré ekologické zátěže.

5.      Zásady pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce.

6.      Čisté povodí Svratky (projekt Čisté povodí Svratky, do něhož jsou zapojeny Jihomoravský kraj, Pardubický kraj a Statutární město Brno).

7.      Povodňová komise kraje - informace o činnosti Povodňové komise kraje Vysočina v letošním roce.

8.      Různé.

9.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Ing. Martin Čížek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání – ten byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Problematika aglomerací ve vztahu k aktualizaci strategie financování implementace směrnice rady č. 97/271/EHS, o čištění městských odpadních vod

Mgr. Jaroslav Mikyna informoval členy komise o problematice aglomerací a usnesení vlády ČR č. 852 ze dne 7.7.2005 v souvislosti s aktualizací strategie financování implementace směrnice rady č. 97/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Seznámil přítomné s obsahem této směrnice i usnesením vlády. Pohovořil o dopadech a důsledcích aktualizace zejména o skutečnosti, že 10 měst a obcí z kraje Vysočina bylo výše uvedeným usnesením vlády vyřazeno ze seznamu aglomerací - obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti nad 2000 ekvivalentních obyvatel a které mají povinnost zajistit do konce roku 2010 odkanalizování a čištění svých odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle vodního zákona.

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·        problematika čištění odpadních vod v obcích, které jsou aglomeracemi;

·        čistírny odpadních vod pro malé obce;

·        projekt ochrany vod v povodí Dyje (I. a II. etapa).

 

Usnesení 011/03/2005/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Mgr. Jaroslava Mikyny o usnesení vlády ČR č. 852  ze dne 7.7.2005

doporučuje

zabývat se i nadále otázkou aglomerací vyřazených ze seznamu aglomerací a informovat  komisi pro zemědělství a životní prostředí o dalším vývoji v této věci.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

3. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (PRVKUK)

Mgr. Jaroslav Mikyna popsal charakter, strukturu a obsah PRVKUKu, který byl schválen Zastupitelstvem kraje Vysočina a je rovněž zveřejněn na webových stránkách kraje. PRVKUK řeší koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod ve všech obcích na území kraje. Krajský úřad obdržel řadu žádostí obcí o změnu – z tohoto důvodu se připravuje změna PRVKÚK – blíže popsal, v čem připravované a doporučené změny spočívají. Návrh změn byl již předložen radě kraje a dne 20. 9. 2005 jej bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo kraje. Poté bude zveřejněn na webových stránkách kraje a dotčené obce budou písemně informovány. Uvedl, že aktualizace PRVKUK se předpokládá jednou ročně.

 

Usnesení 012/03/2005/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

nemá připomínky

k předneseným změnám v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

4. Staré ekologické zátěže

Mgr. Jaroslav Mikyna vysvětlil pojem „staré ekologické zátěže“. Informoval o zřízení zvláštního účtu podle § 42 odst. 4 vodního zákona určeného k financování opatření k nápravě, příjmech a plnění tohoto účtu (závisí na výši vybraných poplatků za odběr podzemní vody). Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo zásady pro poskytování příspěvků z výše zmiňovaného účtu jednak k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod a jednak k odstranění následků mimořádných havárií s tímto dopadem. Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách kraje. Popsal staré ekologické zátěže, u kterých se za účasti kraje připravuje řešení (skládka odpadů v k.ú. Nový Rychnov ohrožující vodní zdroje pro obec Dolní Cerekev, , areál bývalých strojíren v Humpoleci).

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·        hrozba dalších ekologických zátěží;

·        staré ekologické zátěže v Novém Rychnově a Humpolci – historie, aktuální stav, v čem bude spočívat sanace.

 

Usnesení 013/03/2005/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Mgr. Jaroslava Mikyny o problematice starých ekologických zátěží.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Ing. Jan Joneš uvedl, že Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina pověřil kontrolní skupinu, jejímž členem je rovněž Ing. Ivo Novotný, CSc., která vyvíjí v souvislosti s posouzením možností řešení starých ekologických zátěží kontrolní aktivitu a iniciativu.

 

5. Zásady pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce

Mgr. Jaroslav Mikyna uvedl, že na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 20. 9. 2005 budou předloženy ke schválení novelizované Zásady pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Popsal zkušenosti s vyhlašováním tohoto dotačního titulu a tvorbou zásad v minulých letech. Pohovořil o finanční alokaci. Podrobněji popsal žádosti, které byly v minulosti z tohoto dotačního titulu podpořeny (charakter žádostí, výše podpory). Konstatoval, že tento dotační titul týkající se poskytování dotací obcím na stavby či rekonstrukce kanalizací a ČOV by měl kraj Vysočina mít i v dalších letech.

 

Usnesení 014/03/2005/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Mgr. Jaroslava Mikyny o Zásadách pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6. Čisté povodí Svratky (projekt, do něhož jsou zapojeny Jihomoravský kraj, Pardubický kraj a Statutární město Brno)

Iva Olšanová popsala charakter, organizaci, financování projektu, nositelem projektu je Jihomoravský kraj. Projekt se týká možností odstranění či snížení sinic ve vodní nádrži Vír a Brněnské nádrži. Zmínila dosavadní výsledky, uvedla, že pravidelně zasedá řídicí výbor – za kraj Vysočina se jej účastní Ivo Rohovský, Ing. Marie Černá, Ing. Petr Bureš, Mgr. Jaroslav Mikyna).

            Ing. Jiří Blažek navrhl, aby komise pro zemědělství a životní prostředí přijala usnesení, ve kterém by doporučila radě kraje, aby se kraj Vysočina finančně nepodílel na společném projektu „Čisté povodí Svratky“ z rozpočtu kraje.

 

Návrh usnesení

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje, aby se kraj Vysočina finančně nepodílel na společném projektu „Čisté povodí Svratky“ z rozpočtu kraje.

Usnesení nebylo přijato (1 pro, 5 proti, 2 se zdrželi).

 

Usnesení 015/03/2005/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Ivy Olšanové o projektu „Čisté povodí Svratky“ a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dotaci z rozpočtu kraje na společný projekt „Čisté povodí Svratky“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

7. Povodňová komise kraje - informace o činnosti Povodňové komise kraje Vysočina v letošním roce

Mgr. Jaroslav Mikyna podal informaci o charakteru, významu a činnosti Povodňové komise kraje Vysočina. Uvedl, že tato povodňová komise zřízená hejtmanem se v letošním roce sešla již čtyřikrát, stručně popsal obsah jednání. Pohovořil o problematice ochrany před povodněmi – pro příští rok je návrh nechat zpracovat koncepci ochrany před povodněmi pro území kraje Vysočina, která by měla obsahovat i možnosti řešení.

 

Usnesení 016/03/2005/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Mgr. Jaroslava Mikyny o činnosti Povodňové komise kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

8. Různé

Členové komise obdrželi s předstihem návrh grantového programu „Krajina Vysočiny 2005“. Ing. Jan Joneš tento návrh komentoval. Popsal průběh minulých kol tohoto grantového programu. Návrh bude předkládán radě a zastupitelstvu kraje ke schválení.

Josef Nedvěd vznesl připomínku k bodovému hodnocení specifického kritéria b) – navrhl ponížení maximálního možného počtu dosažených bodů. Ing. Jan Joneš tuto připomínku akceptoval.

 

Usnesení 017/03/2005/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

doporučuje

schválení návrhu grantového programu „Krajina Vysočiny 2005“ v upraveném znění.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Předseda komise omluvil Ing. Bratršovského (KIS) z jednání komise. Ing. Karel Coufal proto tlumočil krátkou zprávu o činnosti KIS, podrobnou zprávu přednese Ing. Bratršovský na příštím jednání komise.

Rozvinula se diskuse o činnosti KIS.

 

Usnesení 018/03/2005/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

podporuje

požadavek KIS na žádost o příspěvek z rozpočtu kraje na rok 2006 a

žádá

Iva Rohovského o tlumočení a technické řešení tohoto požadavku.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Václav Vacek informoval o závěru ze společného setkání a diskuse nad současným stavem a budoucností množení brambor na Vysočině. Ing. Olga Kameníková doplnila, že zápis z tohoto setkání je zveřejněn na webových stránkách kraje.

Václav Vacek dále přednesl jménem agrární komory dopis, který byl adresován jednomu z členů komory v souvislosti s technickým stavem komunikace – autor dopisu požaduje zajištění a provedení opravy po adresátovi.

 

Úkol:

Na příští jednání komise pro zemědělství a životní prostředí přizvat kompetentní osobu, která je schopná se k problematice vyjádřit a podat podrobnější informace.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: zasedání komise pro zemědělství a životní prostředí č. 4/2005 (1. 11. 2005)

 

Úkol:

Oslovit telefonicky autora dopisu, který byl předložený Václavem Vackem, a zjistit aktuální stav věci.

Odpovědnost: Ivo Rohovský

Termín: 30. 9. 2005

 

9. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání komise č. 4/2005 byl stanoven na úterý 1. listopadu 2005 od 14:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Ing. Martin Čížek v. r.

předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání komise pro zemědělství a životní prostředí dne 13. září 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 19. září 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.9.2005 / 26.9.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze