Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ochranné pásmo zámku Krhov

 

 
 

Okresní úřad v Třebíči

referát kultury

 

Č. j.: 113/R 375/1995                                                       V Třebíči dne 14. 6. 1995

 

Rozhodnutí

o určení ochranného pásma

nemovité kulturní památky

 

 

Okresní úřad v Třebíči referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče vydává toto rozhodnutí :

Z podnětu p. Marie Odehnalové, bytem Krhov č.p. 43, 675 55 Hrotovice a v dohodě s dotčenými úřady a orgány, v souladu s návrhem Památkového ústavu v Brně a po dohodě s referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu v Třebíči a se stavebním úřadem Městského úřadu v Hrotovicích podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 

určuje ochranné pásmo

pro nemovitou kulturní památku zámek Krhov

prohlášen Ministerstvem kultury České republiky, zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejs. číslem: 2813. Objekt se nachází v k. ú. Krhov na parcele číslo ½, číslo popisné 43.

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se určuje hranicí, a to:

p. č. 107/3, kříží cestu p. č. 106/1, p. č. 105/7, p. č. 105/12, kříží cestu 102, p. č. 12/12, p. č. 12/13, p. č. 12/11, p. č. 12/10, p. č. 12/8, p. č. 12/4, p. č. 12/5, p. č. 12/6, p. č. 12/2, p. č. 100, kříží plochu p. č. 332/1, p. č. 11/2, kříží plochu 332/1, p. č. 3, p. č. 22/2, p. č. 5, p. č. 841, p. č. 111/6, p. č. 337/1, p. č. 339, p. č. 2, p. č. ½, p. č. 19/2.

Hranice ochranného pásma jde převážně po hranicích parcel a je vyznačena v kopii pozemkové mapy, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových evidenčních (písemných) operátů ve středisku  Katastrálního úřadu pro okres Třebíč a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území (zajistí referát regionálního rozvoje OkÚ Třebíč).

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         referátu regionálního rozvoje OkÚ Třebíč

-         referátu kultury Okresního úřadu v Třebíči

-         MěÚ v Hrotovicích , stavebního úřadu

-         Obecního úřadu v Krhově

-         Památkového ústavu v Brně

-         Státního památkového ústavu v Praze

-         Katastrálního úřadu v Třebíči

 

  1. Podmínky ochrany

Na území ochranného pásma zámku v Krhově je třeba dodržovat tyto podmínky:

1)      V prostoru ochranného pásma včetně jeho hraničních parcel je nutno při provádění staveb a stavebních úprav respektovat výškový, hmotový a vzhledový charakter venkovské zástavby.

2)      Část krajiny, která bezprostředně sousedí s nemovitou kulturní památkou bude využívána tak, aby objekt nenarušovala a svým využitím dotvářela charakter tohoto sídla.

-         v prostoru areálu budou odstraněny nevhodné přístavby

-         bude obnoven rezervoár na vodu (haltýř)

-         zahrada bude zkultivována

3)      Jakékoliv zásahy do terénu (výstavba, elektrifikace, kanalizace, komunikace, výsadba zeleně, osvětlení) mohou být realizovány až po souhlasu Památkového ústavu Brno).

4)      V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly prostředí památky.

5)      Kontrolovat dodržování těchto podmínek jsou oprávněny orgány státní památkové péče, Městský úřad  - stavební úřad v Hrotovicích a Památkový ústav v Brně.

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní úřad v Třebíči, referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně. Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny povoluje OkÚ v Třebíči, referát kultury.

Žádáme Obecní úřad v Krhově o seznámení veřejnosti s určením ochranného pásma památky v Krhově formou veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném.

 

Odůvodnění

Zřízením ochranného pásma kolem nemovité kulturní památky – zámku v Krhově se sleduje zvýšená ochrana prostředí památkové zóny před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

Území ochranného pásma je charakterizováno takto:

Zámek leží v severním okraji obce a spolu s kostelem sv. Jakuba v jižní části obce vytváří dominanty krajiny.

Nejstarší částí dnešního zámku je tvrz v SZ části připomínána již v roce 1492. Za majitele Jana Zahrádeckého ze Zahrádek bylo toto sídlo kolem r. 1602 dostavěno v čtyřkřídlový renesanční zámek. Koncem 18. století došlo za svobodného pána Karla Rodena k barokním úpravám. Půdorys zámku a celého areálu je vyznačen na mapě stav. katastru r. 1824. V r. 1840 byl severním křídle zřízen lihovar a objekt byl využíván jako velkostatek. Podle zákona č. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy byl objekt Ministerstvem zemědělství přidělen MNV Krhov. Využíváním objektu JZD Hrotovice došlo ke značné devastaci objektu i okolí.

Záměrem vlastníka je objektu a přilehlému okolí vrátit původní tvář a objekt využívat ke komerčním účelům.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím referátu kultury Okresního úřadu v Třebíči.

 

 

Vedoucí referátu kultury

PhDr. Katina Lisá

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze