Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ochranné pásmo pro městskou památkovou zónu Třebíč

 

 
 

Okresní úřad v Třebíči

referát kultury

 

Č. j.: 113/R 91/1996                                                       V Třebíči dne 1. 3. 1996

 

Rozhodnutí

o určení ochranného pásma

městské památkové zóny Třebíč

 

 

Okresní úřad v Třebíči referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče vydává toto rozhodnutí :

v dohodě s dotčenými úřady a orgány, v souladu s posudkem Památkového ústavu v Brně, stanoviskem Ministerstva kultury ČR v Praze, po dohodě s referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu v Třebíči, se stavebním úřadem a odborem architektury a územního plánování Městského úřadu v Třebíči ve smyslu § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 

určuje ochranné pásmo

pro městskou památkovou zónu Třebíč

vyhlášenou Jihomoravským krajským národním výborem dne 20. listopadu 1990.

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se určuje hranicí, a to:

Na severu začíná na hrázi Vodovodního rybníka a vede jižním směrem po potoce č. parcely 264/3 k. ú. Týn, dále po č. p. 260/2 a 280/4, odbočuje po hranici parcel č. 1605/1, k. ú. Třebíč a 1671/1, přechází ulici Viktorinovu č. p. 1604 a vede po hranicích parcel č. 1606 (hranice svahu) a 1606/1, 1654, dále po ulici Tkalcovské č. p. 1926/11, kolmo přechází ulici Křížovou č. p. 1657/1 a pokračuje Tkalcovskou č. p. 1925, kolmo přechází ulici Cyrilometodějskou č. p. 1512/1 a po hranicích p. č. 1626/1, 1627, přechází kolmo přes řeku Jihlavu č. p. 1522/1 a kolmo přes p. č. 1004/1 až k její hranici a vede po hranicích parcel č. 1004/1, 1334, 985/4, po Purkyňově náměstí č. p. 9113 na ulici Bráfovu č. p. 1507/9, zde odbočuje po drážním tělese č. p. 1535/1, z něj odbočuje ulicí Sucheniovou p. č. 1467/3, z ní odbočuje po hranicích parcel č. 378 a 1934/4 a 2883 na ulici Polanka č. p. 1464/2 a 1940/2 a kolmo přes řeku Jihlavu p. č. 1941, k. ú. Podklášteří, kolmo přes břeh, p. č. 122/3, po hranici parcel č. 122/4, 112/8 a 121 a napojuje se na cestu č. p. 112/5 a silnici p. č. 139/1, přechází ulici 9. května č. p. 572/3, pokračuje ulicí U kuchyňky č. p. 581, ulicí Ant. Dvořáka č. p. 104/137, ulicí Palackého č. p. 104/28, ulicí Sokolovskou č. p. 104/44, Týnskou č. p. 549 a odbočuje po hranicích parcel č. 106/26, 105/3 na cestu 576/1 vedoucí na hráz Vodovodního rybníka.

Hranice ochranného pásma je vyznačena v kopii pozemkové mapy, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových evidenčních (písemných) operátů v katastrálním úřadu pro okres Třebíč a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území (zajistí referát regionálního rozvoje OkÚ Třebíč, odbor architektury a územního plánování MěÚ Třebíč).

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         referátu regionálního rozvoje OkÚ Třebíč

-         referátu kultury Okresního úřadu v Třebíči

-         odboru výstavby a životního prostředí MěÚ v Třebíči

-         odboru architektury a územního plánování MěÚ v Třebíči

-         Památkového ústavu v Brně

-         Státního památkového ústavu v Praze

-         Katastrálního úřadu v Třebíči

 

  1. Podmínky ochrany

Na území ochranného pásma městské památkové zóny Třebíč je třeba dodržovat tyto podmínky:

1)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta památkové zóny a její historicko – urbanistická vazba na území ochranného pásma.

2)      V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fondy městské památkové zóny. Jedná se zejména o stavby vodohospodářské, zakládaní lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů, veškerá nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadu apod.)

3)      Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k památkové zóně, především se jedná o horizont za levobřežní částí památkové zóny.

4)      Respektovat zástavbu předměstí (přízemní, patrové řadové městské domy) v lokalitě Hrádek

5)      Zachovat v části Podklášteří ráz vilové čtvrti převážně dvoupodlažních domů se šikmými střechami a to především v partiích horizontu.

6)      Respektovat v lokalitě Jejkov čtvrť činžovních řadových domů v kombinaci s občanskou vybaveností a neškodlivými výrobnami (viz podmínka č. 2).

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní úřad v Třebíči, referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně. Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny povoluje OkÚ v Třebíči, referát kultury.

Žádáme MěÚ V Třebíči o seznámení veřejnosti s určením ochranného pásma městské památkové zóny Moravské Budějovice formou veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném.

 

Odůvodnění

Zřízením ochranného pásma kolem městské památkové zóny Třebíč se sleduje zvýšená ochrana prostředí památkové zóny před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

Území ochranného pásma je charakterizováno takto:

Území zabírá historická předměstí Třebíče: Stařečka, Jejkov, Horka, Podklášteří a Zámostí, je vedeno po horizontech vzhledem k poloze města v údolí řeky Jihlavy a jsou do něj zahrnuty i městské parky, sady a oba hřbitovy.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím referátu kultury Okresního úřadu v Třebíči.

 

 

Vedoucí referátu kultury

PhDr. Katina Lisá

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze