Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ochranné pásmo areálu bývalého cisterciáckého kláštera a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

 

 
 

Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou

referát regionálního rozvoje

 

Č. j.: Kult./577/93/Odv                                                       Ve Žďáre nad Sázavou dne 27. 6. 1993

 

Rozhodnutí

o určení ochranného pásma

„Areál bývalého cisterciáckého kláštera a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

ve Žďáře nad Sázavou“

 

Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou, referát regionálního rozvoje, jako výkonní orgán státní správy na úseku státní památkové péče vydává toto rozhodnutí:

V dohodě s dotčenými orgány státní správy, po vyjádření Památkového ústavu v Brně, v dohodě se stavebním úřadem Městského úřadu Žďár nad Sázavou ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 

vymezuje ochranné pásmo

„Areál bývalého cisterciáckého kláštera a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

ve Žďáře nad Sázavou“,

který tvoří:

 

Žďár nad Sázavou 2 – Pilská nádrž

4669 – boží muka u rozcestí k Polničce (4669)

Žďár nad Sázavou 2 – Starý Dvůr

4655 – dvůr Lyra s mostkem (4655, 4672)

-         4655/1 – dvůr Lyra západní budova , správní (4655)

o       4655/1a severní budova (4655)

o       4655/1b východní hospodářská budova (4655)

o       4655/1c jižní hospodářská(4655)

-         4655/2 mostek ke dvoru Lyra (4672)

4668 – boží muka (4668)

4671 – smírčí kámen (4671)

Žďár nad Sázavou 2 – zámek

4647 – areál se zámkem (4647, 4649, 4652)

-         4647/1 zámek (4647)

o       4647/1a fresková výzdoba opatská aula ( 4647)

o       4647/1b štuková výzdoba opatská aula ( 4647)

o       4647/1c reprezentační schodiště ( 4647)

o       4647/1d staré opatství prelatura ( 4647)

o       4647/1e výzdoba štuková výmalba ( 4647)

o       4647/1f nové opatství prelatura ( 4647)

o       4647/1g štuková výzdoba a výmalba ( 4647)

o       4647/1h konírny ( 4647)

o       4647/1ch štuková výzdoba konírny ( 4647)

-         4647/2 kostel Nanebevzetí Panny Marie (4648)

o       4647/2a fragmenty pozdně gotických maleb a štuková výzdoba (4648)

-         4647/3 konventní budova – fara (4649)

o       4647/3a fragment východního křídla konventních budov a přilehlá archeologická lokalita (4649)

o       4647/3b fragment fresky (4649)

o       4647/3c barokní výmalba fara (4649)

o       4647/3d špýchar, konírna, jízdárna (4649)

o       4647/3e fragment slunečních hodin (4649)

o       4647/3f bývalá správní budova (4649)

o       4647/3g hodinová věž (4649)

o       4647/3h pivovar (4649)

o       4647/3ch panský mlýn (4649)

o       4647/3i vstupní brána v ohradní zdi (4649)

o       4647/3j objekty u vstupní brány (4649)

o       4647/3l bývalý kostel sv. Markéty (4649)

o       4647/3k obytný domek (4649)

o       4647/3m ohradní zeď budov v předklášteří (4649)

o       4647/3n kašna 4. nádvoří (4649)

-         4647/4 sloup se sochou Panny Marie (4651)

o       4647/4a kašna 3. nádvoří

-         4647/5 letní prelatura , zámeček – zahradní domek (4650)

o       4647/5a štukat. a. malířská výzdoba (4650)

o       4647/5b kašna před letní prelaturou

-         park (4652)

o       4647/6a nová opatská zahrada (4652)

o       4647/6b stará opatská zahrada (4652)

o       4647/6c sádky (4652)

o       4647/6f rajský dvůr (4652)

o       4647/6g gotická studna u rajského dvora (4652)

o       4647/6h ohradní zeď parku a zahrad (4652)

4653/1 kostel sv. Jana Nepomuckého (4653)

-         4653/1a štuková výzdoba (4653)

-         4653/1b ambit s pěticí kaplí a vstupů (4653)

-         4653/1c štuková výzdoba ambitů (4653)

-         4653/1d alegorická socha (4653)

-         4653/1e alegorická socha (4653)

-         4653/1f alegorická socha (4653)

-         4653/1g alegorická socha (4653)

-         4653/1h alegorická socha (4653)

4654 – hostinec Taverna (4654)

4656 – sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (4656)

4665 – most se sochami (4665, 4657)

-         4665/1 most (4665)

-         4665/2 socha sv. Benedikta (4657)

-         4665/3 socha sv. Bernarda (4658)

-         4665/4 socha sv. Cyrila (4659)

-         4665/5 socha sv. Jana (4660)

-         4665/6 socha sv. Metoděje (4661)

-         4665/7 socha sv. Mikuláše (4662)

-         4665/8 socha sv. Pavla (4663)

-         4665/9 socha sv. Vojtěcha (4664)

4667 – Dolní hřbitov s areálem (4667, 4666, 4670)

-         4667/1 Dolní hřbitov (4667)

o       4667/1a východní kaple (4667)

o       4667/1b jižní kaple (4667)

o       4667/1c severní kaple (4667)

o       4667/1d západní kaple (4667)

o       4667/1e ohradní zeď Dolní hřbitov (4667)

o       4667/1f soubor 24 litinových křížů, Dolní hřbitov (4667)

-         4667/2 socha Anděla Posledního soudu (4666)

-         4667/3 boží muka Dolní hřbitov (4670)

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se určuje hranicí a to:

Hranice postupuje obrysem města SZ směrem k Zelené hoře a na okraji sídliště RD Zelená hora se lomí směrem západním, po obrysu tohoto sídliště postupuje po ulici Zelenohorskou, z které kolmo přes silnici I/37 postupuje po hranici dřevařských závodů na pravý tok řeky Sázavy.

Hranice pokračuje po pravém břehu kolem Sázavy jižním směrem k městu Žďár nad Sázavou až po most spojující sídliště Libušín se sídlištěm Žďár nad Sázavou 3 (tzv. Klafar) a odtud směrem severozápadním směrem kolem školního areálu k podniku bytového hospodářství. Podél hranice tohoto areálu a hromadných řadových garáží se stáčí severním směrem a po polních cestách prochází pole v lokalitě Na Skalici k rybníku Miškovec. Po okraji lesa běží hranice k SV na břeh Pilského rybníka. Ten sleduje až k polní cestě naproti lokalitě Hynkovec, aby se tam odklonila k Z k obci Stržanov. Hranice pokračuje od obce Stržanov jižním směrem po východním okraji silnice a na křižovatce  s polní cestou v nadmořské výšce 597, 5 m.n.m. se odklání k V, po polní cestě pokračuje pod lokalitou Na Plovinách. Na okraji lesa obchází Zelenou horu k obci Vysoké. Hranice postupuje po obrysu obce Vysoké k jihu a pokračuje po západní straně silnice Žďár nad Sázavou – Vysoké k obrysu města Žďár – lokalita Vysočany II a Vysočany III.

Hranice ochranného pásma je vyznačena v kopii Státní mapy 1: 5 000, listy Nové Město 5 – 6, 6 – 5, 6 – 6, 7 – 5, 7 – 6, 6 – 7, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových evidenčních operátů ve středisku geodézie pro okres Žďár nad Sázavou a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         Referát regionálního rozvoje OkÚ Žďár nad Sázavou

-         Odbor výstavby MěÚ Žďár nad Sázavou

-         Památkový ústav v Brně

-         Státní památkový ústav v Praze

-         Středisko geodézie ve Žďáře nad Sázavou

 

  1. Podmínky ochrany

V území ochranného pásma souboru památek „Areál kláštera ve Žďáře nad Sázavou a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“je třeba dodržovat tyto podmínky:

1)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta areálu, jeho historicko – urbanistické vazby a krajina.

2)      V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fondy městské památkové zóny. Jedná se zejména o stavby vodohospodářské, zakládaní lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů, veškerá nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadu apod.)

3)      Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují k areálu kláštera a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Veškeré změny stavební i nestavební povahy, které by směrovaly proti historické zástavbě, historicko – urbanistické původní skladbě areálu a kompozici širší krajinné situace, jsou vyloučeny.

4)      Všechny výkopové práce v archeologické lokalitě v oblasti tzv. starého města musí být v předstihu konzultovány s příslušným pracovištěm Archeologického ústavu ČSAV nebo jím pověřeným odborným pracovištěm. Před zahájením zemných prací v místě archeologických objektů musí být zajištěn v předstihu záchranný archeologický výzkum. Poloha archeologických lokalit bude zakreslena do grafického mapového podkladu.

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní úřad ve Žďáru nad Sázavou, referát regionálního rozvoje, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně. Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny povoluje OkÚ ve Žďáru nad Sázavou, referát regionálního rozvoje.

 

Odůvodnění

Zřízením ochranného pásma kolem „Areálu bývalého cisterciáckého kláštera a poutního kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou“ se sleduje zvýšená ochrana prostředí této kulturní památky před nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

Ochranné pásmo bylo vymezeno v souladu s § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k ministerstvu kultury ČR prostřednictvím referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou ve lhůtě do 15 dnů od doručení..

 

 

Vedoucí referátu regionálního rozvoje

Ing. arch. Jan Psota

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze