Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stanovisko Rady Kraje Vysočina k záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“

Obce kolem Jaderné elektrárny Dukovany nejsou spokojeny s jejími dotačními aktvitami
Rada Kraje Vysočina využila své pravomoci a připojí své stanovisko k dokumentu posuzování vlivů na životní prostředí záměru výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukonany (EIA). Výstavba nového jaderného zdroje je krajskou samosprávou vnímána jako klíčová pro udržení energetické soběstačnosti ČR, konkurenceschopnosti jejího hospodářství, z geopolitického hlediska je zásadní pro snížení hospodářské a politické závislosti na okolních i vzdálenějších zemích, z regionálního hlediska zásadně ovlivňuje hospodářské parametry území, zaměstnanost, vzdělanost a sociální strukturu obyvatelstva Kraje Vysočina.
 

 
 

„Je třeba myslet na to, že České republice docházejí zásoby uhlí. Zbytek je škoda pálit v elektrárnách. Potřebujeme jej pro teplárenství, neboť teplo se nedá na dálku dopravovat bez enormních ztrát, a také pro chemický průmysl. I naše země musí plnit své závazky týkající se snižování emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Také se obecně počítá s rozvojem elektromobility, aby byl vzduch ve městech čistší. Bez udržení a dalšího rozvoje jaderné energetiky tyto problémy nevyřešíme, tzv. obnovitelné zdroje v podmínkách střední Evropy nemají dostatečný potenciál ani stabilitu produkce. Jaderná energetika je při zodpovědném provozování bezpečná a nezatěžuje nepřiměřeně životní prostředí, na rozdíl od uhelných i plynových elektráren. Předpokládám, že i tyto faktory budou při komplexním posuzování vlivů projektu na životní prostředí brány v úvahu,“ uvádí ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

 

Usnesení č. 2267/39/2017/RK Rady Kraje Vysočina 39/2017 ze dne 5. 12. 2017

Rada Kraje Vysočina vydává

v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění, jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření:

Kraj Vysočina (jako dotčený územní samosprávný celek):

a)     považuje nový jaderný zdroj elektrické energie v lokalitě Dukovany (odpovídající soudobým právním předpisům a stanoveným technickým a provozním podmínkám, technickým i technologickým možnostem a soudobému organizačnímu zajištění provozu) za zařízení:

-       bezpečné z hlediska prevence havárií,

-       šetrné k životnímu prostředí (bez produkce oxidu uhličitého),

-       nezbytné z hlediska výrobních kapacit a potřeby pokrytí budoucí spotřeby elektrické energie,

-       s pozitivním vlivem na energetickou soběstačnost, energetickou bezpečnost České republiky a její geopolitickou nezávislost,

-       s významným hospodářským přínosem pro Českou republiku i region a tomu odpovídajícím přínosem sociálním (zaměstnanost, životní úroveň obyvatel),

-       s významným pozitivním přínosem pro vzdělanostní strukturu ekonomicky činného obyvatelstva v České republice a v regionu,

b)     bere na vědomí v dokumentaci EIA navržená opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Kompletní materiál je k dispozici na: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=32434

 

  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.12.2017 / 5.12.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze