Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Podatelna Krajského úřadu Kraje Vysočina

 

 
 

Adresa podatelny: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Provozní doba pro veřejnost:
 • Pondělí: 8:00 - 17:00 
 • Úterý: 8:00 - 13:00 
 • Středa: 8:00 - 17:00 
 • Čtvrtek: 8:00 - 13:00 
 • Pátek: 8:00 - 13:00 

ID datové schránky: ksab3eu.

Adresa elektronické podatelny:posta@kr-vysocina.cz.

Další možnosti elektronického podání:

 • Na technickém nosiči dat (CD,DVD) v podatelně Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, kancelář A.- 1.12. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

 

Požadavky na elektronická podání:

Krajský úřad akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech, : 

 • *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text),*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader), *.DOC, *.DOCx (dokument MS Word),*.XLS, *.XLSx (dokument MS Excel),*.CSV (csv formát),*.TIF,*.GIF,*.JPG,*.JPEG,*.PNG (obrázky),*.ZFO,*.FO (602 Form Filler), *.isdoc, *.odt, *.ods,*.odp.
 • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF, ZFO, FO. U e-mailových zpráv ve formátu S/MIME.
 • Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 10 MB.
 • Podatelna nepřijímá zprávy určené pro automatický sběr dat, např. sběr výkazů příspěvkových organizací. Omezení vychází z důvodu zamezení přijmu starší zprávy a následného přepsání aktuálních dat touto zprávou.
 • Akceptovány jsou pouze nosiče CD a DVD se souborovým systémem ISO9660.
 • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Potvrzení příjmu podání

Příjem datové zprávy je potvrzen následující automaticky generovanou zprávou:

Elektronická podatelna Kraje Vysočina, 10.3.2010 13:47:25
Vážená paní / Vážený pane, tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.
Vaše podání ze dne: 10.3.2010 12:41:08 doručené na adresu el. podatelny bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:Identifikátor dokumentu: KUJI.....Datum zaevidování: 10.3.2010 13:47:06Váš osobní přístupový kód: KUJI....
Vaše evidenční údaje: E-podání .... Předmět: ..... Vaše podání bylo předáno k vyřízení příslušnému orgánu.
O vyřízení podání budete informováni.
V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou informaci o stavu vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem: "Zadost o stav KUJI........." na adresu ...........
Vaše podání bylo přijato .........S pozdravem .........

 

Postup příjmu při chybném formátu zprávy, infikaci zprávy virem

V případě, že datová zpráva nebude z technických důvodů čitelná (například porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem …apod.), bude informace o nepřijetí datové zprávy podatelnou neprodleně sdělena odesílateli zasláním datové zprávy s uvedením důvodů pro její nepřijetí. Pokud bude datová zpráva obsahovat kód, který by mohl poškodit informační systém (vir), dojde k odstranění celé zprávy, nebo této škodlivé části z dalšího zpracování zprávy; ta část datové zprávy, která nebude v důsledku výše uvedených skutečností odstraněna, však bude standardním způsobem zpracována.

Nevyžádaná obchodní sdělení (zejména opakované reklamní informace) mohou být za podmínek stanovených zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) elektronickou podatelnou odmítnuty, a to i automaticky. Zpráva o odmítnutí datové zprávy obsahuje důvod odmítnutí zprávy s následujícím textem:

Elektronická podatelna Kraje Vysočina, 10.3.2010 13:47:25
Vážená paní / Vážený pane, tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.
Vaše podání ze dne: ...... , předmět: ........ nebylo z technický příčin přijato.....
Upřesnění chyby ....
Odstraňte prosím příslušnou závadu a podání opakujte.S pozdravem ......

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu zak.k@kr-vysocina.cz , případně volejte na tel. č. 564 602 309. Dotazy týkající se provozu el. podatelny jsou vyřizovány mimo pořadí Odborem informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, formou a způsobem, který je odpovídající k povaze věci (dotazu).

Seznam zaměstnanců Kraje Vysočina a volených představitelů Kraje Vysočina, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci, včetně uvedení sériového čísla a doby platnosti kvalifikovaného certifikátu.

 • Zaměstnanci Kraje Vysočina, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci v souvislosti se zajištěním provozu elektronické podatelny krajského úřadu, jsou: Lenka Baráková, Andrea Coufalová, Eva Coufalová a Iva Petreková.
 • Seznam všech zaměstnanců Kraje Vysočina, kteří jsou za kraj nebo krajský úřad oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci v mezích svých pracovních úkolů, včetně uvedení sériového čísla a doby platnosti kvalifikovaného certifikátu lze zobrazit zde.

Elektronický podpis může být přikládán v samostatném souboru.

Ověření platnosti můžete provést na http://www.gordic.cz/GSVP/Form.html.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči krajskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě

 • zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

S využitím uznávaného nebo zaručeného elektronického podpisu lze vůči orgánům kraje činit platná podání, aniž by bylo třeba následně elektronická podání "doplňovat" papírovou formou. Výjimku z uvedeného pravidla tvoří ty agendy, v nichž je třeba k samotnému podání přikládat povinné přílohy, které byly v listinné podobě vyhotoveny subjektem odlišným od podatele, a dále ty správní agendy, v nichž je zvláštním zákonem stanoveno povinné použití tištěných formulářů nebo papírové formy. Konkrétní informace ve vztahu k jednotlivým správním agendám poskytnou podatelům funkčně příslušné odbory nebo oddělení krajského úřadu. Žádosti o tyto informace lze podávat emailem, telefonicky, faxem nebo písemně. Tyto dotazy zodpovídají funkčně příslušné útvary krajského úřadu obratem a bezplatně. Bez použití jakéhokoliv druhu elektronického podpisu lze v současné době činit platná podání zejména v případech, kdy má být podání vyřizováno podle zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dále při podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu.

Příjem a zpracování elektronických podání a podání v listinné podobě

Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost předána do spisové služby úřadu. Další postup zpracování je již stejný jako u běžného podání. V potvrzení o příjmu podání naleznete postup, jak získat elektronicky informaci o aktuálním stavu zpracování podání.

Pokud se při příjmu dokumentu v listinné podobě  zjistí, že doručený dokument je neúplný nebo nečitelný a lze určit odesílatele tohoto dokumentu, bude adresát vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu a bude mu stanoven další postup.

 
Zodpovídá: Ing. Karel Žák
Vytvořeno / změněno: 17.1.2011 / 18.9.2019 | Úřední deska od-do: 18.9.2019-31.12.2022

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze