Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č. 4/2002

26. červen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Zemědělské komise

Rady kraje Vysočina č. 4/2002

konaného dne 26. června 2002

 

Přítomni:

-         Ing. Jiří Blažek – člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

-         Ing. Miroslav Červený - člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

-         Ing. Pavel Kapoun - člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

-         Ing. Karel Moravec - člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

-         Josef Simandl - člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

-         Ing. Zdeněk Štefl - člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

-         Václav Vacek - předseda Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

-         Ing. Petr Zgarba - místopředseda Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

-         Ing. Petr Bureš – vedoucí odboru LVHZ KrÚ

-         Jitka Merunková – pracovnice odboru LVHZ KrÚ

-         Ing. Martin Drápela – tajemník zemědělské komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení;
  2. Příprava grantového programu z Fondu Vysočiny z oblasti zemědělství;
  3. Informace o dosavadním průběhu grantového programu „Čistá voda“ z Fondu Vysočiny;
  4. Diskuse a různé;
  5. Závěr.

 

 

1. Zahájení

            Václav Vacek, předseda zemědělské komise Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné. Prohlásil zasedání zemědělské komise za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání, jež byl 8 hlasy schválen. K zápisu ze zasedání komise č. 3/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Příprava grantového programu z Fondu Vysočiny z oblasti zemědělství

            Členové zemědělské komise obdrželi návrh grantového programu z oblasti zemědělství, který byl pozměněn a aktualizován na základě připomínek ze zasedání zemědělské komise č. 3/2002.

            Ing. Martin Drápela, tajemník komise, podrobně komentoval jednotlivé body aktualizovaného návrhu grantového programu z oblasti zemědělství. Otevřel diskusi a prostor pro dotazy.

            Diskutovalo se o problematice podílu žadatele a kraje, o názvu grantového programu, specifikaci kritérií programu, o dokladech, které bude potřeba k žádosti přiložit, o termínu pro přijímání žádostí, o čerpání finančních prostředků a o dalších podmínkách připravovaného grantového programu.

            Václav Vacek vznesl návrh konzultovat výše uvedenou problematiku s Ivo Rohovským , radním kraje Vysočina.

            Na základě diskuse byly přijaty následující úkoly:

 

Úkol:

Do bodu č. 5 a č. 8 grantového programu zapracovat na základě připomínek členů zemědělské komise vznesených v diskusi přesnou specifikaci výdajů jež lze hradit z programu a dále i ostatní připomínky členů komise.

Odpovědnost: Ing. Martin Drápela, tajemník zemědělské komise

Termín: 5. 7. 2002

 

Úkol:

Zaslat případné připomínky k návrhu grantovému programu z oblasti zemědělství Ing. Martinu Drápelovi, tajemníkovi zemědělské komise (drapela.m@kr-vysocina.cz).

Odpovědnost: členové zemědělské komise

Termín: 15. 7. 2002

 

Úkol:

Zapracovat případné připomínky členů zemědělské komise vznesené v diskusi do návrhu grantového programu z oblasti zemědělství.

Odpovědnost: Ing. Martin Drápela, tajemník zemědělské komise

Termín: 31.8.2002

 

3. Informace o dosavadním průběhu grantového programu „Čistá voda“ z Fondu Vysočiny

            Ing. Bureš a Ing. Drápela, informovali přítomné o dosavadním průběhu grantového programu „Čistá voda“ Sdělili, že první zasedání řídícího výboru tohoto grantového programu se konalo dne 19. 6. 2002. Seznámili členy komise podrobně s obsahem tohoto jednání, podali informaci o celkovém počtu žádostí, počtu vyřazených žádostí, celkovém objemu finančních prostředků. Tato problematika byla dále členy komise diskutována.

 

4. Diskuse a různé

            Ing. Karel Moravec otevřel diskusi k problematice situace v zemědělství v ČR. Pohovořil o státní politice v oblasti zemědělství, směr, kterým se zemědělství bude dále ubírat, potřebě tvorby koncepce v zemědělství, podmínkách pro zemědělce. Polemizoval o smyslu a úloze zemědělské komise. Doporučil, aby zemědělská komise vznesla připomínky ke zhoršujícím se podmínkám pro zemědělce.

            Václav Vacek vysvětlil úlohu a funkci zemědělské komise. Zdůraznil, že připomínky vznesené komisí by měli být konkrétní a specifikované, měli by rovněž obsahovat návrhy řešení.

            Ing. Petr Zgarba sdělil, že Agrární komora rovněž připravuje připomínky k výše zmíněné problematice.

           

Úkol:

Zpracovat konkrétní připomínky a návrhy řešení k problematice zhoršující se situace v zemědělství v ČR.

Odpovědnost: členové zemědělské komise

Termín: zasedání zemědělské komise č. 5/2002

 

 

5. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda komise Václav Vacek všem přítomným s tím, že termín, místo konání a program jednání dalšího zasedání zemědělské komise bude upřesněn na pozvánce.

 

 

Václav Vacek v. r.

                                                                                        předseda Zemědělské komise

                                                                                              Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 26. 6. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 27. 6. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.7.2002 / 22.7.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze