Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

GIS III.

 

 
 

GIS-III

Zavádět, zdokonalovat a využívat geoinformační technologie v kraji Vysočina se zřetelem na menší obce a s dlouhodobým záměrem: zvýšit administrativní výkonnost, ekonomickou výnosnost, vzdělanost populace, kvalitu pracovní síly, dostupnost informací o území a atraktivitu území kraje. Účelem poskytovaných finančních prostředků je spolufinancovat aktivity vedoucí k. zavádění a zdokonalování geoinformačních technologií v kraji Vysočina, jejich cílené a soustavné využívání. Program napomůže rozvoji GIS i v menších, ekonomicky slabších obcích.

GIS-III se tématicky člení na tituly:

A.     infrastruktura

o       technické a organizační zázemí

B.     data 

o       integrovaná a distribuovaná datová základna, standardizace, digitální dokumentace s vloženou inteligencí. Vytvářená geodata, nesoucí signifikantní výstupní geoinformaci, musí být vedle původního formátu zhotovitele odevzdána též ve formátu ArcGIS (geodatabase,  coverage nebo ESRI shapefile, rastrová data v tiff, geotiff nebo MrSID včetně georeferenčních lokalizačních souborů), vždy přímo a beze ztrát importovatelná do ArcGIS, bez chyb v topologii a grafických entitách.

C.     aplikace

  • dostupné, lidsky přítulné a uživatelsky jednoduché nástroje pro práci s prostorovými informacemi, aplikace, uživatelské utility, převodníky, standardizované přenosové formáty a rozhraní, stanovení a ověření racionalizovaných technologických postupů vhodných pro GIS kraje

D.     osvěta

  • kultivace lidských zdrojů - publikace, výstavy, soutěže, školení, studijní cesty, konference, osvojení specificky profesních GIT znalostí jako konkurenční výhody, propagace nově získaných geografických poznatků u obyvatel Vysočiny, vyzdvižení kladů kraje a pěstování ovzduší sounáležitosti a zdravě patriotické hrdosti při současném ovládnutí klientských aplikací GIS.

V rámci programu mohou být financovány pouze:

A.     infrastruktura

    • výdaje na pořízení HW, SW, dat a služeb, které přímo slouží užití GIS,  výdaje na pořízení a zprovoznění HW a geoinformačních technologií pro provoz GIS - grafické stanice a výkonné počítače, grafické periferie (plottery, barevné tiskárny >= A3), monitory (>=17“), vstupní zařízení (barevné skenery >= 600 dpi, digitizéry), zavedení síťové či webové GIT, výdaje na pořízení a zprovoznění SW GIS kompatibilního s ArcGIS nebo alespoň umožňujícího minimálně ztrátový export a import geodat do ArcGIS, výdaje na odborné školení a výcvik obsluhy, správců a uživatelů GIS  zaměstnaných na OÚ a MÚ s cílem GIS účinně ovládnout a využívat

B.     data 

o       výdaje na pořízení, zprovoznění, zkvalitnění a zpřístupnění geodat provozovaných (výjimečně alespoň provozovatelných) v GIS, např.: digitální technické mapy, pasporty komunikací, zeleně apod., geodata Katastru nemovitostí, státní mapová díla a jejich deriváty,  originální měřená data mapující objekty, jež jsou předmětem veřejné správy, digitalizace analogových map, data dálkového průzkumu země, digitální forma plánovací dokumentace, účelová a tématická geodata, např. podrobná digitální vodohospodářská mapa, kllimatická mapa, mapa inundací, mapy skládek, rizik a starých zátěží, mapa atraktivit cestovního ruchu, cyklostezek, dopravní dostupnost, obslužnost apod. Geodata musí vždy v rámci dohodnuté ceny obsahovat připojené popisné informace a metadata, služby spojené se zvýšením technické kvality, přesnosti,  aktuálnosti, integrovatelnosti a užitné hodnoty geodat.

C.     aplikace

o       výdaje spojené s pořízením nebo tvorbou aplikací GIS, výdaje na aplikace integrující GIT s existujícími RDBMS, s administrativním, ekonomickým ad. SW,  tvorba, nákupy a implementace převodníků, čteček, zobrazovačů geodet, definování a ověření metodických postupů, pravidel, přenosových formátů, rozhraní apod.

D.     osvěta

o       publikace, výstavy, soutěže, školení, osvětové akce k šíření geografických znalostí o Vysočině, studijní cesty nebo výměny, konference, geografické atlasy, geograficky orientované www stránky.

 

Uzávěrka příjmu žádostí – 17. června 2004.

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti najdete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny/.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 22.8.2005 / 26.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie > Fond Vysočiny - Grantové programy pro oblast ICT > 2012

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze