Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktuálně

 

logolink


Projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina, jehož počátek realizace se datuje k 1. 3. 2016, si klade za cíl přispět na základě akčního plánování ke zvýšení kvality vzdělávání v regionu s důrazem na efektivní podporu škol a maximální dosažitelnou úroveň rozvoje potenciálu každého žáka.

Základním východiskem krajského akčního plánování v oblasti vzdělávání byla Analýza potřeb v území (vývoj vzdělávání a trhu práce v Kraji Vysočina) a Analýza potřeb škol, tzn. výstupy dotazníkového šetření realizovaného analytickým týmem z projektu P‑KAP na  středních a vyšších odborných školách a MŠMT na mateřských a základních školách v kraji.

V průběhu devíti společných pracovních setkání odborných minitýmů, které pracovaly v tzv. platformách, došlo nejprve k doplnění vzdělávacích problémů, které nebyly identifikovány v rámci realizovaných analýz a následně ke zpřesnění popisu příčin těchto problémů a žádoucích změn (v rovině obecných a dílčích cílů) v níže uvedených oblastech intervence:

Povinné oblasti intervence:

  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
  • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědného, technického a environmentálního vzdělávání)
  • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání
  • Podpora inkluze

Nepovinné oblasti intervence:

  • Rozvoj výuky cizích jazyků
  • Zvyšování ICT kompetencí (včetně podpory konektivity a bezpečného internetu)
  • Čtenářská a matematická gramotnost a obsah kurikula

V rámci prioritizace byla určena míra důležitosti potřeb (obecných cílů) ve všech oblastech intervence, přičemž byla zohledněna tři rovnocenná hlediska: význam identifikované potřeby dle priorit Kraje Vysočina, z pohledu odborníků z minitýmů a dle výstupů z analýzy potřeb škol. Jednotlivé dílčí cíle byly poté rozpracovány až na úroveň konkrétních činností (aktivit) s uvedením kritérií splnění, pomocí kterých bude sledována míra dosažení žádoucí změny, subjektů zapojených do realizace aktivit i termínu realizace dané aktivity.

Vlastní dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina – návrh řešení byl zpracován realizačním týmem KAP ve spolupráci s odbornou garantkou, vychází z metodiky Postupy KAP a příslušných metodických listů vytvořených v rámci projektu P-KAP.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a spolufinancován z rozpočtu Kraje Vysočina

 

Cesta: Titulní stránka > Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze