Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kotlíkové dotace

Mobilní verze webu

Aktuálně

 

Na těchto stránkách naleznete důležité informace k tzv. Kotlíkovým dotacím, které bude rozdělovat Kraj Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Cílem nabídnuté dotace je snížit znečištění ovzduší nejen v našem regionu z tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. 


Aktuální informace

 

Připravované 3. kolo Kotlíkových dotací

V souvislosti s plánovanou 3. vlnou kotlíkových dotací zahájil Kraj Vysočina internetový průzkum zájmu fyzických osob o tento dotační titul. Dle předběžných informací o nastavení podmínek ze strany Ministerstva životního prostředí by se ve 3. kole kotlíková dotace měla týkat výměn starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který není lepší jak 2. emisní třídy, za nový kotel na biomasu (automat nebo ruční přikládání), plynový kondenzační kotel nebo za tepelné čerpadlo. Nově již nebudou podporovány kotle kombinované na uhlí a biomasu, tzn. že v rámci kotlíkových dotací již nebude podporována instalace žádného zdroje spalujícího uhlí. V případě, že uvažujete o výměně Vašeho starého kotle za některé z uvedených zařízení projevte prosím svůj zájem ve formuláři na stránkách http://extranet.kr-vysocina.cz/kotliky/ a pomozte nám tak zjistit, jak velký je zájem o případné další kolo kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Kliknutím na uvedený odkaz se dozvíte bližší informace.
Tepelné čerpadlo Schlieger Kompakt Air 15

Dle informací SFŽP bylo ze Seznamu výrobků a technologií vyřazeno čerpadlo Schlieger Kompakt Air 15 (SVT 20203). K vyřazení došlo z důvodu blíže nespecifikovaných problémů, kterými se zabývá Česká obchodní inspekce. Toto čerpadlo je možné financovat v rámci kotlíkových dotací pouze v případě, že bylo uvedeno do provozu do 25. 2. 2018.
Ostatní čerpadla Schlieger zapsaná v Seznamu výrobků a technologií jsou i nadále podporovatelná
.


Informace k výměnám kotlů Atmos

S ohledem na zjištění, že u kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000 byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle, oznamujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S, nesplňují dotační podmínky a všechny žádosti, které budou podány od data zveřejnění tohoto prohlášení, budou zamítnuty.

 

Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku  uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve druhé vlně kotlíkových dotací (67. výzva MŽP).


Informace ke stavu podaných žádostí

Aktuálně probíhá kontrola podaných žádostí, někteří žadatelé jsou vyzýváni k doplnění chybějících podkladů či opravě chybných údajů. O poskytnutí/neposkytnutí dotace bude v souladu s pravidly dotačního titulu rozhodovat Rada Kraje Vysočina nejpozději do 90 pracovních dnů od podání žádosti, tzn. nejpozději začátkem března 2018 bude rozhodnuto o žádostech předložených v říjnu 2017. Hned poté budou žadatelé o výsledku informováni a v případě schválení žádosti jim bude zaslána k podpisu smlouva o poskytnutí dotace.Zahájení příjmu žádostí do 2. kola kotlíkových dotací

V pátek 20. října 2017 od 7:00 bude zahájen příjem žádostí o Kotlíkovou dotaci pro žadatele – vlastníky nemovitostí na území Kraje Vysočina. Pravidla pro poskytování těchto dotací jsou k dispozici v sekci Pravidla dotačního titulu. Podatelna Krajského úřadu Kraje Vysočina pro osobní příjem těchto žádostí (POUZE PODÁNÍ) bude pro tento den zřízena v budově B Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova 57, Jihlava, v přízemí (viz mapka). Běžná podatelna krajského úřadu tento den listinné žádosti o kotlíkové dotace NEPŘIJÍMÁ. Na nádvoří areálu Krajského úřadu budou žadatelé vpuštěni přes vchod z ulice Ke Skalce nejdříve v 6 hodin ráno, do budovy Krajského úřadu pak pár minut před 7 hodinou. V místě podávání žádostí nebude možné jednotlivé předkládané dokumenty konzultovat.

Vjezd vozidly do areálu Krajského úřadu nebude (z kapacitních důvodů) žadatelům umožněn! 

Obálku s sebou!
Pro hladký průběh příjmu žádostí doporučujeme žadatelům, aby přinášeli obálky s žádostí a požadovanými přílohami zalepené, s vyplněným adresním polem v podobě: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a označené nápisem „Výměna kotle“, NEOTVÍRAT! 
Na obálku je dále vhodné uvést jméno a adresu žadatele. Přijatá obálka bude při příjmu označena identifikátorem a podacím razítkem, ke kterému bude připsán čas podání. Takto označená obálka bude žadateli okopírována a tato kopie bude sloužit jako doklad o přijetí žádosti, proto je vhodné pořízenou kopii pro případ potřeby uschovat.

mapa


Dne 19. 9. 2017 byla vyhlášena Pravidla Rady Kraje pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech. Příjem žádostí bude zahájen 20. října 2017 v 7:00 hodin. Přesné znění těchto Pravidel včetně dovysvětlující metodiky naleznete v sekci Pravidla dotačního titulu. Formulář žádosti a další potřebné přílohy a návody jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení pod ID podpory PR02270. V případě dotazů se neváhejte obrátit na linku 564 602 888 nebo na e-mail kotliky@kr-vysocina.cz


Vyhlášení výzvy v rámci 2. kola kotlíkových dotací

Kraj Vysočina vyhlásí dne 19. 9. 2017 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech. Všechny potřebné dokumenty naleznete po vyhlášení v sekci Dokumenty ke stažení. Od 20. 9. 2017 jsme pro Vás připravili sérii informačních schůzek, které se uskuteční v každé obci s rozšířenou působností. Seznam obcí včetně konkrétního termínu a času konání schůzky je následující:


kotleS případnými dotazy se obracejte na linku 564 602 888 nebo na kotliky@kr-vysocina.cz.


2. kolo kotlíkových dotací

Ve druhé polovině září 2017 budou vyhlášena pravidla pro výměnu zdrojů tepla v rámci 2. kola Kotlíkových dotací. Kraj Vysočina má pro financování výměn zdrojů tepla v rámci této výzvy k dispozici 238,8 miliónů korun. Příjem žádostí bude zahájen nejdříve po 30 dnech od zveřejnění Pravidel Rady Kraje Vysočina, všichni žadatelé budou mít tedy dostatek času pro přípravu podkladů.

Oproti první vlně kotlíkových dotací dojde k několika výraznějším změnám, které nastavilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Nově bude stanovena podmínka, že staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, které budou nahrazovány novým zdrojem tepla, nesmí splňovat emisní třídu 3, 4 nebo 5. Jedná se tedy pouze o kotle 1. a 2. emisní třídy a ty, u nichž výrobcem nebyla emisní třída stanovena. Toto budou žadatelé prokazovat Dokladem o kontrole technického stavu, tzv. revizní zprávou, kterou si musel do konce roku 2016 nechat vystavit každý vlastník spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW. V této výzvě již nebude možné nově instalovat kotel spalující výhradně uhlí. Dotaci ve výši max. 75 000 korun bude tedy možné získat na výměnu za automatický kombinovaný kotle na uhlí a biomasu, max. 95 000 korun na kondenzační plynový kotel, max. 100 000 korun na kotel spalující výhradně biomasu s ručním přikládáním a max. 120 000 korun na kotel spalující výhradně biomasu s automatickou podávkou paliva a na tepelné čerpadlo. V tomto kole byla zrušena povinnost realizovat tzv. mikroenergetická opatření.

Po vyhlášení výzvy plánuje Kraj Vysočina uskutečnit kulaté stoly v obcích s rozšířenou působností s cílem maximální informovanosti v území. Bližší informace o termínech a místech těchto setkání zveřejníme v dalším čísle novin Kraj Vysočina. Informace k plánované výzvě a užitečné odkazy získáte rovněž na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky nebo v úředních hodinách na telefonní lince 564 602 888.


Zahájení příjmu žádostí do 2. výzvy kotlíkových dotací

V pondělí 13. února 2017 od 8:00 bude zahájen příjem žádostí o Kotlíkovou dotaci pro žadatele – vlastníky nemovitostí na území Kraje Vysočina. Pravidla pro poskytování těchto dotací jsou k dispozici v sekci Pravidla dotačního titulu. Podatelna Krajského úřadu Kraje Vysočina pro osobní příjem těchto žádostí (POUZE PODÁNÍ) bude pro tento den zřízena v budově B Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova 57, Jihlava, v přízemí (viz mapka). Běžná podatelna krajského úřadu tento den listinné žádosti o kotlíkové dotace NEPŘIJÍMÁ. Na nádvoří areálu Krajského úřadu budou žadatelé vpuštěni přes vchod z ulice Ke Skalce nejdříve v 6 hodin ráno, do budovy Krajského úřadu pak pár minut před 8 hodinou. V místě podávání žádostí nebude možné jednotlivé předkládané dokumenty konzultovat.

Vjezd vozidly do areálu Krajského úřadu nebude (z kapacitních důvodů) žadatelům umožněn! 

Obálku s sebou!
Pro hladký průběh příjmu žádostí doporučujeme žadatelům, aby přinášeli obálky s žádostí a požadovanými přílohami zalepené, s vyplněným adresním polem v podobě: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a označené nápisem „Výměna kotle“, NEOTVÍRAT! 
Dále je možné na obálce uvést adresu žadatele. Přijatá obálka bude při příjmu označena identifikátorem a podacím razítkem, ke kterému bude připsán čas podání. Takto označená obálka bude žadateli okopírována a tato kopie bude sloužit jako doklad o přijetí žádosti, proto je vhodné pořízenou kopii pro případ potřeby uschovat.  Vyhlášení výzvy na podporu zdrojů tepla využívající obnovitelné zdroje energie

Dne 10. 1. 2017 byla zveřejněna Pravidla Rady Kraje pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 01/17. Aktuálně je podporována výměna starých koltů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové kotle spalující výhradně biomasu a za tepelná čerpadla. Jiné zdroje tepla není možné v rámci této výzvy instalovat. Žádosti o dotaci budou přijímány od 13. 2. 2017. Celé znění Pravidel Rady Kraje Vysočina naleznete v sekci Pravidla dotačního titulu. Formulář žádosti je pak k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení v části Pro žadatele. Do této výzvy nebudou automaticky převedeny nepodpořené žádosti předložené v rámci předchozí výzvy. O vrácení podkladů si mohou neúspěšní žadatelé písemně požádat a mohou z nich použít stránku žádosti s doporučením energetického specialisty. Ostatní údaje je však nutné vyplnit znovu do nového formuláře žádosti o podporu. Rovněž přílohy musí být aktuální ne starší 90 dnů před podáním žádosti.


  Kontrola předkládaných vyúčtování

Z kapacitních důvodů již nenabízíme možnost předběžné kontroly věcné správnosti předkládaných průběžných i závěrečných vyúčtování. Vyúčtování je možné i nadále předkládat v úředních hodinách na detašovaném pracovišti Odboru regionálního rozvoje na adrese Žižkova 16, Jihlava, kde Vám bude na požádání provedena kontrola formálních náležitostí.

 

  Blížící se konec termínu pro realizaci projektů kotlíkových dotací

Upozorňujeme všechny příjemce, že dle Smlouvy o poskytnutí  dotace je nutné zrealizovat všechna opatření, která jsou předmětem této Smlouvy nejpozději do 30. 11. 2016 a závěrečnou zprávu předložit nejpozději do 31. 12. 2016. Realizací všech opatření se rozumí nejen fyzická realizace, ale i úhrada veškerých nákladů, které budou předloženy v rámci vyúčtování projektu kotlíkových dotací. Pokud jste si v žádosti o poskytnutí dotace zvolili způsob financování modifikovanou platbu, je zapotřebí předložit poslední průběžnou zprávu s  uhrazenými výdaji minimálně ve výši vlastního podílu nejpozději 30 pracovních dní před uplynutím termínu pro realizaci, aby bylo zajištěno, že stihnete do 30. 11. 2016 přeposlat dodavateli dotaci, kterou obdržíte od poskytovatele dotace (kraje). V případě, že z relevantních důvodů nestihnete celý projekt zrealizovat do 30. 11. 2016, je nutné si před uplynutím tohoto termínu požádat o jeho prodloužení. Rovněž je možné požádat si před uplynutím tohoto termínu o změnu způsobu financování z modifikované platby na ex-post, tzn. všechny výdaje uhradit z vlastních zdrojů do 30. 11. 2016 a následně podat pouze závěrečnou zprávu. Formulář žádosti o změnu je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení, kde jsou umístěny i Pokyny pro realizaci, které popisují další případy, u nichž je nutné požádat o změnu smlouvy. V případě potřeby dalších informací kontaktujte administrátora Vašeho projektu, který je uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace.


  Nejčastější chyby ve vyúčtování projektů

V rámci už zkontrolovaných vyúčtování kotlíkových dotací byly identifikovány nejčastější pochybení, kterých se příjemci dopouští. Tato pochybení jsme shrnuli do jednoho dokumentu, který naleznete v sekci Dokumenty ke stažení/Nejčastější chyby ve vyúčtování.


  Konzultace k vyúčtování kotlíkových dotací

Konzultace k vyúčtování projektů realizovaných v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina poskytujeme na pracovišti Odboru regionálního rozvoje, Žižkova 16, Jihlava pouze v úředních hodinách, tj. pondělí a středa 8 – 17, úterý, čtvrtek a pátek 8 - 13. V případě, že požadujete předběžnou konzultaci správnosti Vašeho vyúčtování, doporučujeme domluvit si předem schůzku s administrátorem Vašeho projektu. V případě, že se dostavíte bez předešlé domluvy a administrátor Vašeho projektu nebude přítomen na pracovišti nebo bude zaneprázdněn konzultacemi s nahlášenými příjemci, budou od Vás podklady pro vyúčtování pouze převzaty bez možnosti konzultovat jejich správnost. Jméno administrátora Vašeho projektu naleznete v Čl. 12 odst. 2) Smlouvy o poskytnutí dotace, případně Vám jeho změna byla zaslána e-mailem. Děkujeme za pochopení.


  Reakce MŽP na reportáž FTV Prima

23 6. 2016/  Z důvodu šíření poplašné zprávy o tom, že některé kotle na seznamu registrovaných výrobků určeného pro kotlíkové dotace nesplňují podmínky programu, reagovalo Ministerstvo životního prostředí zprávou, kterou naleznete ZDE. Oddělení grantových programů Krajského úřadu Kraje Vysočina nemá v tuto chvíli žádné další bližší informace. 


  Stav administrace žádostí o kotlíkovou dotaci

12. 4. 2016/ V současné době probíhá kompletace všech podkladů nutných pro schválení jednotlivých žádostí o kotlíkovou dotací Radou Kraje Vysočina. O žádostech doručených v období 18. 1. až 31. 3. 2016 bude rada kraje rozhodovat dne 26. 4. 2016. Poté budou žadatelé obesláni vyrozuměním o schválení či neschválení dotace a současně jim bude v relevantních případech zaslána k podpisu Smlouva o poskytnutí dotace. K 31. 3. 2016 eviduje Kraj Vysočina více než 2400 žádostí o poskytnutí dotaci na výměnu kotle. Finanční prostředky budou stačit na podporu zhruba 2050 žádostí.


Výzvy k doplnění žádosti dotaci

V těchto dnech dochází ke kontrole podaných žádostí o kotlíkovou dotaci a žadatelé jsou v případě potřeby obesíláni výzvou k doplnění. Z důvodu velkého počtu případů, kdy není možné identifikovat starý kotel podle popisu a fotodokumentace, rozesíláme plošně všem žadatelům, kteří plánují nově instalovat kotel na uhlí nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu čestné prohlášení, které je nutné podepsat a způsobem uvedeným ve výzvě doručit zpět na Krajský úřad. Podpisem na tomto prohlášení deklaruje žadatel, že v jeho nemovitosti nedojde k výměně starého kotle na biomasu (dřevo) za nový kotel na uhlí nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (dřevo). Takováto výměna není povolena. Kotel na uhlí nebo kombinovaný kotel uhlí/biomasa si může v rámci kotlíkových dotací instalovat pouze ten žadatel, jehož starý kotel nebyl určen ke spalování výhradně biomasy. Děkujeme za pochopení.Příjem žádostí a konzultace - POZOR ZMĚNA

Od 21. 1. 2016 je možné podávat žádosti o kotlíkovou dotaci v úředních hodinách na běžné podatelně Krajského úřadu Kraje Vysočina, která se nachází v budově A Krajského úřadu na adrese Žižkova 57, Jihlava. 21. a 22. 1. budou konzultace k předkládaným žádostem, stejně jako v předchozích dnech, probíhat na téže adrese v prostorách budovy B vždy od 8 do 13 hodin. Od pondělí 25. 1. pak můžete své žádosti konzultovat na adrese Žižkova 16, kde sídlí Odbor regionálního rozvoje. Pro získání informací můžete také stále využívat telefonní linku 564 602 888. Počet žádostí přijatých k 20. 1. je necelých 1500. 


Žadatelé o Kotlíkové dotace mohou žádosti předkládat od 18. 1. 2016  od 8:00 hod na hlavní budově Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. V rámci Kotlíkových dotací lze proplatit výdaje, které vznikly a byly uhrazeny po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí, tedy po 17. 12. 2015.
Žádosti o poskytnutí Kotlíkové dotace jsou k vyzvednutí na hlavní budově Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, popřípadě je lze stáhnout zde na internetových stránkách pod záložkou „Dokumenty ke stažení“. Veškeré potřebné informace ke Kotlíkovým dotacím je možné dohledat v Pravidlech Rady Kraje Vysočina, která naleznete pod záložkou „Pravidla dotačního titulu“.

 


Kraj Vysočina podal žádost o dotaci v celkové výši téměř 240 mil. Kč na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Po Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bude tyto tzv. Kotlíkové dotace podle předem daných pravidel MŽP bude rozdělovat Kraj Vysočina občanům na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech v Kraji Vysočina.

Dotační titul pro občany Kraje Vysočina dosud nebyl vyhlášen, nikdo z budoucích žadatelů nic nezmeškal. Výzva k předkládání projektů bude s největší pravděpodobností vyhlášena na přelomu roku 2015/2016. Proto Kraj Vysočina zatím nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn po  vyhlášení výzvy pro žadatele a bude trvat v prvním kole minimálně dva roky. POZOR – Náklady vzniklé ještě před vyhlášením výzvy nebudou uznatelné, tj. nebude možné je proplatit!

 

Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby a podporu lze žádat na výměnu kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný dům s max. 3 bytovými jednotkami) na území Kraje Vysočina. Předmětem podpory bude:

 • kotel na pevná paliva,

 • kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),

 • kotel na biomasu,  

 • plynový kondenzační kotel,

 • tepelné čerpadlo

 • související stavební úpravy s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající

 • služby energetického specialisty

 • realizace mikroopatření do max. 20 tis. Kč

Bližší vymezení bude uvedeno ve Výzvě.

 

Výše podpory:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)
 • Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí (tyto oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu, tedy vyšší dotaci).

 • Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace může být tedy 127,5 tis. Kč.

 

„mikro“ energetická opatření, budou realizována v případě, že příjemce nedoloží Průkaz energetické náročnosti budovy s kategorií C a lepší. Mezi mikroenergetická opatření patří:

 • zateplení střechy nebo půdních prostor

 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

 • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

 • oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)

 • dílčí výměna oken

 • výměna vstupních a balkonových dveří

 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

 • výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

 

Po vyhlášení výzvy budou podrobné informace včetně formuláře žádosti zveřejněny v sekci Žádosti ke stažení.

 

Vybíráme

 

všechny vybrané dokumenty

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze